نقش جنسیت در مشارکت اقتصادی و عوامل موثر بر اشتغال زنان در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 دکتری اقتصاد، پژوهشکده آمار، مرکز آمار ایران

3 دکتری اقتصاد، عضو هیات علمی دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصاد واحد تهران جنوب

4 دکتری اقتصاد، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد واحد تهران مرکز

چکیده

در این مقاله با اتکاء به داده‌های طرح نمونه‌گیری از هزینه- درآمد خانوارهای شهری سال 1385، تصویری از مشارکت زنان سرپرست خانوار در اقتصاد ایران بر اساس برآوردی از نقش آنها در فعالیت اقتصادی خانوارهای شهری ارائه شده است. همچنین، در قالب یک مدل لجستیک نقش جنسیت و سایر مشخصه‌های مهم اقتصادی- اجتماعی سرپرست خانوارها در شانس شاغل شدن آنها مورد بررسی قرار گرفته است. 
نتایج بدست آمده در رابطه با برآورد میزان نقش اقتصادی زنان در خانوارهای شهری حاکی از نقش پنهان فعالیت اقتصادی زنان در خانوار می‌باشد. به گونه‌ای که به طور متوسط زنان نسبت به مردان نقش عمده‌ای در مدیریت مخارج خانوار را به عهده دارند. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل لجستیک حاکی از آن است که خانوارهای با سرپرست مرد دارای همسر از شانس بیش‌تری برای شاغل بودن نسبت به خانوارهای با سرپرست مرد بدون همسر، خانوارهای با سرپرست زن دارای همسر و بدون همسر برخوردار هستند. بطور کلی، بر اساس نتایج، اگرچه زنان سرپرست خانوار در حالت کلی نسبت به مردان سرپرست خانوار شانس کمتری برای شاغل بودن دارند، اما درصورتی‌که زنان سرپرست خانوار از تحصیلات دانشگاهی برخوردار باشند، شانس بیش‌تری برای شاغل شدن نسبت به مردان خواهند داشت و از این روی نقش بیشتری را در اقتصاد بازی خواهند کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Gender in Economic Participation and the Key Women Employment Factors: a Case of Iran

نویسندگان [English]

  • Hussein Kavand 1
  • Mohammad Sadegh Avazalipour 2
  • Fatimah Zandi 3
  • Marian Damankeshideh 4
1 Assistant Professor Faculty of Economics, University of Tehran
2 PhD in Economics, Statistical Research and Training Center of Iran
3 . Assistant Professor, Faculty of Economics, Political Science and Rights, South Tehran Branch Islamic Azad University
4 Assistant Professor, Faculty of Economics and Accounting, Center Tehran Branch Islamic Azad University,
چکیده [English]

Relying on the data of household expenditure and income survey in urban areas in 2006, this paper presents a picture of women's participation in the economy based on their role in the estimation of the economic activity of urban households. In addition, in the form of a logistic model, the role of gender and other important characteristics of socio - economic households in offering a chance for being employed have been investigated.
Also, the estimated logistic model shows when a family head is a man and is living with his wife, he has a greater chance for employment than a man without a wife or a man in a female- headed family. Based on the results, although  female- headed families have lower chances of employment than man-headed ones, females that head a family and have a university degree have better chances of employment than men

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women's Economic Activities
  • Gender
  • Marriage State
  • Logistics Model