رابطه بین جمعیت و رشد اقتصادی در ایران با تأکید بر مدل‌های رشد (برون‌زا و درون‌زا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی‌دانشگاه یزد

2 عضو هیأت علمی‌دانشگاه اصفهان

3 عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

4 دانشجوی دوره دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان

5 دانشجوی دوره دکتری دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده
مقایسه تطبیقی بین نتایج آزمون الگوی رشد برون‌زا و الگوی رشد درون‌زا با استفاده از بر تکنیک VECM در اقتصاد ایران طی دوره 86-1353، نشان می‌دهد که در بلندمدت رابطه متقابل مثبتی بین جمعیت و درآمد سرانه واقعی برقرار است. با این ‌وجود، بر اساس تابع واکنش به ضربه، می‌توان ارزیابی نمود که در کوتاه‌مدت رابطه معکوسی بین جمعیت و درآمد سرانه واقعی حاکم است. به‌رغم آنکه این نتایج نشان می‌دهد رشد جمعیت در کوتاه‌مدت باعث بالا رفتن هزینه‌های اجتماعی می‌شود، ولی در بلندمدت، نوعی پس‌انداز ملی بوده و موجد ظرفیت اضافی در اقتصاد خواهد شد، به گونه‌ای که بر پایه آن، بخش عرضه اقتصاد قادر است بنای رشد اقتصادی پایدار خود را در بلندمدت با تکیه بر مازاد ظرفیت به وجود آمده در بخش تقاضا، دوام و استحکام بیشتری ببخشد. ترکیب این دو نتیجه درمورد اقتصاد ایران همراه با مباحثات نظری، بیانگر ضعف دیدگاه مالتوسی در ادبیات مناظره پیرامون جمعیت و رشد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Population and Growth with an emphasis on Neoclassical and Endogenous Growth Models in Iranian Economy

نویسندگان [English]

  • Rahul Bakhshi Dastjerdi 1
  • Rahim Dalali Isfahani 2
  • Mustafa Emadzedeh 3
  • Mansour Mahinizadeh 4
  • Devoid Mahmoudinia 5
1 Assistant Professor of Economics, University of Yazd
2 . Associate Professor of Economics, University of Isfahan
3 . Professor of Economics, University of Isfahan
4 . Ph.D Student of Economics, University of Isfahan
5 Ph.D Student of Economics, University of Isfahan
چکیده [English]

Based on the results of specifying and testing both neoclassical and endogenous growth models for Iran's economy, using VECM technique, it was found that the effect of population on real per capita income and the effect of real per capita income on population are significantly positive in the long run.Using impulse response function, the results for a short run period show that the effect of population on real per capita income is negative. According to the results, population growth seems to impose a cost on the society in the short run, but it can be considered as a kind of national saving. Our empirical results along with the recent developments in the literature, beyond the population-development controversy, show that Malthusian effect would be much weaker.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian economy
  • Population
  • Natural Growth Gap
  • VECM