اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر کاظم یاوری

اقتصاد نفت استاد، دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/kyavari
epjjournals.yazd.ac.ir

h-index: 12  

مدیر مسئول

دکتر زهرا نصراللهی

علوم اقتصادی استاد، دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/nasar
epjjournals.yazd.ac.ir

h-index: 6  

اعضای هیات تحریریه

دکتر مجید احمدیان

اقتصاد- انرژی منابع محیط زیست استاد

mahmadianut.ac.ir

دکتر مصیب پهلوانی

اقتصاد -اقتصاد سنجی استاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/pahlavani/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
pahlavanieco.usb.ac.ir

دکتر امیرمحمدحاج یوسفی

علوم سیاسی و روابط بین الملل - اقتصاد دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375312
mohamadghoilyousfiyahoo.com

h-index: 8  

دکترسید نظام الدین مکیان

اقتصاد - اقتصادسنجی و پول وبانکداری دانشیار، دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/makiyan
nmakiyanhotmail.com

h-index: 4  

دکتر میثم موسایی

علوم اقتصادی- اقتصاد منابع استاد، دانشگاه تهران

social.ut.ac.ir/~mousaaei
mousaaeiut.ac.ir

h-index: 11  

دکتر نادر مهرگان

علوم اقتصادی- اقتصاد نظری استاد، دانشگاه بوعلی سینا

eco.basu.ac.ir/~mehregannader
mehregannaderyahoo.com

دکتر کاظم یاوری

اقتصاد نفت استاد، دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/kyavari
epjjournals.yazd.ac.ir

h-index: 12  

دکتر زهرا نصراللهی

علوم اقتصادی استاد، دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/nasar
epjournals.yazd.ac.ir

h-index: 6  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر علی عسگری

دانشیار، دانشگاه یورک، تورنتو

profiles.laps.yorku.ca/profiles/asgary/
asgaryyorku.ca

h-index: 25  

دکتر طریق الله خان

استاد، دانشگاه زعیم استانبول

www.izu.edu.tr/akademisyen?id=71962
khan.tariqullahizu.edu.tr

h-index: 20  

دکتر جواد صالحی -اصفهانی

استاد، موسسه پلی تکنیک ویرجینیا

salehivt.edu

h-index: 29  

دکتر عباس ولدخانی

استاد، دانشگاه صنعتی سوینبرن

www.une.edu.au/staff-profiles/business/avaladk2
abbasswin.edu.au

h-index: 30  

مدیر داخلی

مهدی حاج امینی

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه یزد

pws.yazd.ac.ir/hajamini.mehdi
hajamini.mehdiyazd.ac.ir

کارشناس نشریه

الهام اردکانی

دانشجوی دکتری

epjjournals.yazd.ac.ir