دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-186 
2. بررسی رابطه بین صنعتی شدن و کارایی انرژی بخش صنعت در ایران

صفحه 27-56

علی اکبر ناجی میدانی؛ محمد حسین مهدوی عادلی؛ مهدیه عربشاهی دلویی