آزمون فرضیه مکانیزم انتقال در صنعت بیمه (پیوند بین رقابت، کارایی و بهبود مرحله‌ای)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

10.29252/jep.9.18.231

چکیده

این مقاله در تلاش است تا زمینه‌ای برای تحلیل اثر رقابت روی شاخص بهبود مرحله‌ای (مناسب بودن) را در صنعت بیمه کشور ایران طی دوره 1386 تا 1393 برای شرکت‌های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار فراهم آورد؛ به طوری که، کارایی به عنوان نوعی مکانیزم انتقال عمل می‌نماید که از طریق آن، رقابت می‌تواند به انتقال از یک مرحله به مرحله‌ای مناسب‌تر کمک کند. آزمودن فرضیه مکانیزم انتقال، رویکردی مناسب برای ارزیابی اثرات رقابت روی بهبود مرحله‌ای مالی است. این فرضیه، اخیرا توسط شاک و سیهاک معرفی شده است که بر اساس آن، رقابت محاسبه شده به وسیله شاخص بون، ثبات مالی را از طریق کارایی بهبود می‌بخشد. بر اساس ادبیات سازمان‌های صنعتی، افزایش در رقابت می‌تواند منجر به افزایشی در کارایی و به تبع آن موجب بهبود ثبات مالی گردد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ضریب شاخص بون در صنعت بیمه ایران، منفی و معنادار به دست آمده است که حاکی از تأیید فرضیه مکانیزم انتقال می‌باشد. اندازه ضریب بون در ایران 0.00071 به دست آمده است. به عبارتی دیگر، افزایش کارایی در صنعت بیمه کشور ایران می‌تواند به عنوان کانالی (هر چند با تاثیرگذاری بسیار کم) عمل کند که از طریق آن رقابت به بهبود مرحله‌ای تبدیل شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Testing the Transmission Mechanism Hypothesis in The Iranian Insurance Industry: A Link Between Competition, Efficiency and Soundness

نویسندگان [English]

 • Kamran Barghandan 1
 • Mosayeb Pahavani 2
 • Mohammad Nabi Shahiki Tash 2
1 Ph.d Student in Economics, University of Sistan and Baluchestan, Iran
2 Associate Professor in Economics, University of Sistan and Baluchestan, Iran
چکیده [English]

 
 
 
 
This paper aims to contribute to the literature of industrial organization by conducting an analysis in the insurance industry on the effects of competition on soundness, where efficiency is considered as a transmission mechanism through which competition can contribute to soundness. Testing the transmission mechanism hypothesis is an appropriate approach for evaluating the effect of competition on the financial soundness. Using this hypothesis, which is introduced by Schaeck and Cihak, the competition can improve the financial stability. According to the industrial organization literature, increase of competition can lead to more efficiency and, as a result, to the improvement of financial stability. The figures indicate that the Boon indicator is a significant and negative variable, which confirms the hypothesis. In other word, the efficiency serves as a channel though which competition is converted to soundness.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Competition
 • Efficiency
 • Soundness
 • Transmission mechanism hypothesis
 • Insurance industry
 1. الف) منابع و ماخذفارسی

  1. ابویی، فاطمه. اشکذری، سید محمد. و شفیعی رودپشتی، میثم (1390). "ارزیابی کارایی شرکت‌های بیمه ایران". فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین 28: 201-218.
  2. پورکاظمی، محمد حسین. صمصامی، حسین. و ابراهیمی قوام آبادی، خدیجه (1390). "اندازه‌گیری کارایی و بهره‌وری شرکت‌های بیمة دولتی و خصوصی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها و شاخص مالم کوئیست". پژوهشنامه بیمه زمستان 104.
  3. پیرویان، افسانه. و زراء نژاد، منصور (1390). "بررسی ارتباط ساختار بازار بر عملکرد صنعت بیمه در ایران". تازه‌های جهان بیمه 176: 4- 17.
  4. حنیفه زاده، لیلا (1390). "اندازه و ساختار بازار و کارایی شرکت‌های بیمه در ایران". سومین همایش ملی تحلیل پوششی داده‌ها دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه.

   

  ب) منابع و ماخذلاتین

  1. Berger, A. N. Demirguç-Kunt, A. Levine, R. and Haubrich, J. )2004.( "Bank Concentration and Competition: An Evolution in the Making". Journal of Money, Credit and Banking 27(2): 404-431.
  2. Bikker, J. A. (2012). "Performance of the Life Insurance Industry under Pressure: Efficiency, Competition and Consolidation". DNB Working Paper.
  3. Bikker, J. A. and Van Leuvensteijn, M. (2008). "Competition and Efficiency in the Dutch Life Insurance Industry". Applied Economic 40(16): 2063-2084.
  4. Boone, J. (2008). "A New Way to Measure Competition". Economic Journal 118(531): 1245-1261.
  5. Boone, J. Griffith, R. and Harrison R. (2005). "Measuring Competition". AIM Research Working Paper
  6. Braila, C. Rayp, G. and Sanyal S. (2010). "Competition and Regulation, Belgium, 1997 to 2004". Working Papers 1003, Federal Planning Bureau, Belgium.
  7. Cihak, M. Demirguç-Kunt, A. Feyen, E. and Levine, R. (2012). "Benchmarking Financial Development Around the World". Policy Research. Working Paper 6175, World Bank, Washington DC, August 2012.
  8. Barros. C. P. Barroso, N. and Borges, M. R. (2005). "Evaluating the Efficiency and Productivity of Insurance Companies with a Malmquist Index: A Case Study for Portugal". Geneva Papers on Risk and Insurance: Issues and Practice 30(2): 244-267.
  9. Carlton, Dennis W. and Jeffrey M. Perloff (2005). Modern Industrial Organization, 4th Edition (Boston: Pearson Addison-Wesley).
  10. Cummins, J. D. and Rubio-Misas M. (2006). "Deregulation, Consolidation and Efficiency: Evidence from the Spanish Insurance Industry". Journal of Money, Credit and Banking 38(2):323-355.
  11. Cummins, J. D. Rubio-Misas, M. and Zi, H. (2004). "The Effect of Organizational Structure on Efficiency: Evidence from the Spanish Insurance Industry". Journal of Banking and Finance 28(12): 3113-3150.
  12. Cummins, J D. Rubio-Misas, M. and DevVencappa (2014). Competition, Efficiency and Soundness in European Life Insurance Markets. Carefin Working Paper
  13. Demirgüc-Kunt, A. Detragiache, E. and Tressel, T. (2008). "Banking on the Principles: Compliance with Basel Core Principles and Bank Soundness". Journal of Financial Intermediation 17: 511-542.
  14. Fisher, Franklin M. (1987). "On the Misuse of the Profit-Sales Ratio to Infer Monopoly Power". The Rand Journal of Economics 18: 384–96.
  15. Fisher, Franklin M. and John J. McGowan (1983). "On the Misuse of Accounting Rates of Return to Infer Monopoly Profits". American Economic Review 73: 82–97.
  16. 16.  Liebowitz, Stanley J. (1982). "What Do Census Price-Cost Margins Measure?". Journal of Law and Economics 25: 231–46.
  17. Leuvensteijn, M. V. Bikker, J. A. Rixtel, A. A. R. J. M. R. and Sorensen, C. K. (2011). "A New Approach to Measuring Competition in the Loan Markets of the Euro Area". Applied Economics 43: 3155-3167.
  18. Mahlberg, B. and Url, T. (2003). "Effects of the Market on the Austrian Insurance Industry". Empirical Economics 28: 813-838.
  19. Mahlberg, B. and Url, T. (2010). "Single Market Effects on Productivity in the German Insurance Industry". Journal of Banking and Finance 34(7): 1540-1548.
  20. Olley, S.G. and Pakes, A. (1996). "The Dynamics of Productivity in the Telecommunications Industry". Econometrica 64: 1263-1297.
  21. Pasiouras, F. and Gaganis, C. (2013). "Regulations and Soundness of Insurance Firms: International Evidence". Journal of Business Research 66: 632-642.
  22. Schaeck, K. and Cihak, M. (2013). "Competition, Efficiency and Stability in Banking". Financial Management (forthcoming).
  23. Stiroh, K. J. (2000). "Compositional Dynamics and the Performance of the US Banking Industry". Federal Reserve Bank of New York Staff Report No 98.
  24. Shim, J. (2011). "Merger & Acquisitions, Diversification and Performance in the US Property Liability Insurance Industry". Journal of Financial Services Research 39: 119-144.
  25. Stigler, George J. (1968). The Organization of Industry, (Homewood, Ill.: Richard D. Irwin).
  26. Tobin, J. (1969). "A General Equilibrium Approach to Monetary Theory". Journal of Money, Credit and Banking 1: 15–29.