دوره و شماره: دوره 9، شماره 18، آذر 1396، صفحه 1-244 

مقاله پژوهشی

اثر طول عمر و سالخوردگی جمعیت بر پس‌انداز در چارچوب یک الگوی Panel ARDL

صفحه 1-20

10.29252/jep.9.18.1

فرزانه محمدی؛ بهرام سحابی؛ نعمت الله اکبری؛ عباس عصاری


بررسی رفتار مصرفی خانوارهای شهری استان تهران

صفحه 183-203

10.29252/jep.9.18.183

زهره هوشمند؛ فرهاد خداداد کاشی؛ مریم خوشنویس