تجزیه نابرابری درآمدی در استان کردستان بر حسب مناطق شهری و روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه کردستان

2 دانش‌آموخته اقتصاد، دانشگاه کردستان

10.29252/jep.9.18.131

چکیده

هدف اصلی این پژوهش تجزیه‌ی نابرابری درآمدی در استان کردستان بر حسب نابرابری در مناطق شهری، روستایی و بین مناطق شهری و روستایی می‌باشد. بر این اساس نابرابری درآمدی در استان کردستان در فاصله‌ی سال‌های 1384 تا 1392 با استفاده از شاخص‌های تایل و اتکینسون بر حسب نابرابری درون و بین مناطق شهری و روستایی تجزیه و برآورد گردیده است. به طور کلی نتایج بدست آمده حاکی از کاهش نابرابری در سطح استان، مناطق شهری و روستایی و افزایش نابرابری بین مناطق مذکور طی دوره مورد نظر می‌باشد. علاوه بر این، نتایج نشان می‌دهد که سهم نابرابری مناطق شهری و روستایی از کل نابرابری استان تقریباً مشابه بوده و این دو جزء بیش از 90 درصد از نابرابری استان را تشکیل می‌دهد. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده هدفمند سازی یارانه‌ها تأثیر مثبتی بر بهبود نابرابری در کل استان داشته است. با توجه به نتایج این پژوهش لازم است که سیاست‌گذاری‌ها جهت کاهش نابرابری در استان به طور همزمان معطوف به مناطق شهری و روستایی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Decomposition of Income Inequality in Kurdistan Province in Terms of Urban and Rural Areas

نویسندگان [English]

 • Ahmad Mohammadi 1
 • Navid Khanzadi 2
 • Fathe Habibi 1
1 Assistant Professor of University of Kurdistan
2 MA in economic, University of Kurdistan
چکیده [English]

The main purpose of this paper is to understand the nature of income inequality in Kurdistan province. For this purpose, using Theil and Atkinson indices, income inequality has been decomposed into within- and between-urban and rural areas The analyses have been done using data over the period 1384 to 1392 drawn from the Iranian Urban and Rural Household Income and Expenditure Survey. The results show that overall inequality and inequality within urban and rural areas has decreased, while inequality between rural and urban areas has increased during that period. Furthermore, urban and rural contributions to overall inequality are the same, and they account for more than 90 percent of the total inequality in the province. Meanwhile, the results show that the Targeted Subsidies Reform has had a significant effect on the reduction of the total inequality and inequality within urban areas. According to the results, policies in Kurdistan province should focus on inequality in both urban and rural areas simultaneously, and it is important to take into account the rising inequality between those areas.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Atkinson index
 • Theil Index
 • Inequality
 • Inequality decomposition
 1. الف) منابع و مآخذ فارسی

  1. ابراهیمی، آزاده. و راغفر، حسین (1387). "نابرابری درآمدی در ایران طی سال‌های 86-1363". فصلنامة علمی پژوهشی رفاه اجتماعی 7(28): 34-9.
  2. ابوالفتحی قمی، ابوالفضل (1371). درآمدی بر شناخت شاخص‌های نابرابری درآمد و فقر، تهران، مرکز آمار ایران.
  3. ابونوری، اسمعیل. خوشکار، آرش. و داودی، پدرام (1392). "تجزیة ضریب جینی در ایران بر حسب مناطق شهری و روستایی". مجله تحقیقات اقتصادی 48(3): 12-1.
  4. پیکتی، توماس (1393). سرمایه در قرن بیست و یکم. اصلان قودجانی؛ تهران، انتشارات نقد فرهنگ.
  5. حکمتی، محمد. و بیات، مرضیه (1390). "اندازه‌گیری نابرابری توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی استان همدان طی سال‌های 1386 -1375". فصلنامة علوم اقتصادی 5(17): 42-23.
  6. داودی، پدرام. و رنجبر فلاح، محمدرضا (1392). "تجزیة نابرابری مطالعة موردی مناطق شهری و روستایی استان تهران طی دورة 1379-1386". تحقیقات اقتصادی 48(4): 90-71.
  7. راغفر، حسین. خوشدست، فریبا. و یزدان پناه، محدثه (1389). "اندازه‌گیری نابرابری درآمد در ایران". فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی 12(45): 266-241.
  8. کمیجانی، اکبر. و محمد زاده، فریدون (1393). "تأثیر تورم بر توزیع درآمد و عملکرد سیاست‌های جبرانی". فصلنامه پژوهش‌های سیاست‌های اقتصادی 22(69): 24-5.
  9. مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران (1392). توزیع درآمد در خانوارهای شهری، روستایی و کل کشور 91-1380، برگرفته از سایت مرکز آمار به نشانی:  http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/reports/g_jini_80-91.pdf
  10. نظری، روح‌الله. و مظاهری، لیلا (1390). "ارتباط تورم و توزیع درآمد در ایران". فصلنامه سیاسی- اقتصادی 284: 221-206.
  11. نیلی، مسعود. و فرح‌بخش، علی (1377). "ارتباط رشد اقتصادی و توزیع درآمد". مجله برنامه ‌و بودجه 3(10 و 11): 154-121.

   

   

  ب) منابع و مآخذ لاتین

  1. Atkinson, A. B. (1970). "On the Measurement of Inequality". Journal of Economic Theory 2(3): 244-263.
  2. Atkinson, A. B. and Stiglitz, L. E. (1980). Lectures on Public Economics, New York and London, McGraw Hill.
  3. Bourguignon, F. (1979). "Decomposable Income Inequality Measures". Econometrica 47: 901-920.
  4. Datt, G. and Walker, T. (2004). "Recent Evolution of Inequality in East Asia". Applied Economics Letters 11(2): 75-79.
  5. Elbers, C. Lanjouw, P. Mistiaen, J. A. Özler, B. Simler, K. (2004). "On the Unequal Inequality of Poor Communities". World Bank Econ. Rev 18(3): 401–421 (2004).
  6. FAO (2005). Equivalence Scales: General Aspects. Available at: http://www.fao.org/docs/up/easypol/325/equiv_scales_general_032en.pd.
  7. Frankema, E. H. P. (2006). "A Theil Decomposition of Latin American Income Distribution in the 20th Century: Inverting the Kuznets Curve?". Working Paper No.12/06, University of Groningen.
  8. Grootaert, C. (1995). "Structural Change and Poverty in Africa: A Decomposition Analysis for Cote d'Ivoire". Journal of Development Economics 47(2): 375-401.
  9. Iyer, S. (2010). "Statistics 104: A Note on ANOVA and Dummy Variable Regression". Available at: http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic735753. files/Clarification%20on%20Dummy%20Variable%20Regression%20and%20ANOVA.pdf
  10. OECD (2009). "What are Equivalence Scales?". Available at: www.oecd.org/dataoecd/61/52/35411111. pdf.
  11. Oyekale, A. S. Adeoti, A. I. and Oyekale, T. O. (2006). "Measurement and Sources of Income Inequality in Rural and Urban Nigeria". PMMA Network Session Paper 52-79.
  12. Paredes, D. Iturra, V. and Lufin, M. (2016). "A Spatial Decomposition of Income Inequality in Chile". Regional Studies 50(5): 771-789.
  13. Rodrik, D. (2011). "The Manufacturing Imperative". Available at: https://www.project-syndicate.org/commentary/the-manufacturing-imperative?barrier=true
  14. Sicular, T. Ximing, Y. Gustafsson, B. and Shi, L. (2007). "The Urban–Rural Income Gap and Inequality in China". Review of Income and Wealth 53(1): 93-126.