بررسی تاثیر موجودی سرمایه داخلی و خارجی بر ارزش افزوده در صنایع متوسط و بزرگ ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه تبریز

چکیده

در این مطالعه به بررسی تاثیر موجودی سرمایه داخلی و خارجی بر ارزش افزوده در صنایع متوسط و بزرگ ایران، طی دوره زمانی 86-1373 پرداخته شده است. برای این منظور از تابع تولید کاب-داگلاس که در آن تولید تابعی از متغیرهای نیروی کار، موجودی سرمایه داخلی، موجودی سرمایه خارجی، سرمایه انسانی و R&D داخلی در نظر گرفته شده، استفاده گردیده و مدل مزبور به روش اقتصاد سنجی داده‌های تابلویی برای بیست و دو گروه صنعتی برآورد شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که طی دوره مزبور، موجودی سرمایه داخلی، موجودی سرمایه خارجی، سرمایه انسانی و R&D داخلی دارای تأثیر مثبت و معنی‌دار بر ارزش افزوده در صنایع متوسط و بزرگ ایران هستند. همچنین نتایج نشان می‌دهد که، هر چند مطابق انتظار تعداد نیروی کار شاغل دارای تاثیر مثبت بر ارزش افزوده صنایع مورد بررسی بوده‌اند؛ با وجود این از لحاظ آماری معنی‌دار نبوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Internal and External Capital Stock on Value Added in Iran’s Medium and Large Industries

نویسندگان [English]

  • Parviz Mohammadzadeh 1
  • Gholamhossein Rahnomay Garamaleki 2
1 . Assistant Professor of Economics Department, University of Tabriz
2 M.A. in Economics
چکیده [English]

In this study, the effect of internal and external capital stock on value added of Iranian medium and large industries is investigated over the period of 1994-2007. For this purpose, a Cobb-Douglas model is used in which production is a function of labor, internal capital stock, external capital stock, human capital and internal R&D. We estimate this model for 22 industrial groups by applying panel data approach. The results indicate that internal capital stock, external capital stock, human capital and internal R&D have a significant positive effect on value added of Iranian medium and large industries. Also results indicate that as expected labor has positive effect on value added of investigated industries, but is not statistically significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal and External Capital Stock
  • Value added
  • Iran’s Medium and Large Industries
  • Panel data