دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، آذر 1389 

مقاله پژوهشی

بررسی تجربی مدل پولی نرخ ارز در ایران با استفاده از رهیافت مارکوف- سوئیچینگ

صفحه 1-21

حسین اصغرپور؛ علی رضازاده؛ سیاوش محمدپور؛ خلیل جهانگیری