ارزیابی هزینه‌های انحراف قیمت انرژی در صنایع بزرگ نساجی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

2 دانش‌آموخته دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در اقتصادی که به دلیل وجود انحراف در قیمت نهاده‌ها، قیمت‌ها راهنمای غلطی باشند در این صورت نهاده‌ها به صورت ناکارا و بیش یا کمتر از حد کارا به کار گرفته شده و هزینه‌های اجتماعی تولید افزایش یافته و عدم‌ کارایی تخصیصی ایجاد می‌شود. این مطالعه با بکارگیری یک مدل سیستمی و با لحاظ انحراف در قیمت نهاده‌ها، میزان این عدم‌ کارایی‌های تخصیصی را اندازه می‌گیرد. به این منظور از رویکرد تابع هزینه سایه‌ای استفاده شده و با محاسبه میزان انحرافات نسبی در قیمت نهاده‌ها و عدم کارایی تخصیصی، تحلیل واقعی‌تری از تخصیص منابع در 161 واحد بزرگ نساجی کشور که بین 100 تا 300 نفر کارکن داشتند ارائه می‌شود. نتایج بدست آمده حاکی از رد نشدن فرضیه عدم‌کارایی نسبی قیمت نهاده‌‌ها و وجود هزینه‌های فزاینده عدم کارایی تخصیصی در صنایع مورد مطالعه به اندازه بیش از 23 درصد هزینه‌های تولید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Costs of Energy Price Distortions in Iranian Textile Industry

نویسندگان [English]

  • Kazem Yavari 1
  • Tohid Firoozan 2
1 Associate Professor, Economics Department, University of Tarbit Moddaress
2 .Ph.D. in Economics, Economics Department, Tarbbit Moddaress University
چکیده [English]

scarcity induce firms to cost-minimizing and allocation of recourses in efficient behavior. But when prices are distorted and the lack of the effective competition inputs are used inefficiently, the result is under- or over-utilization of factors relative to their endowments or allocative inefficiency. In this paper, we consider a method for estimating allocative inefficiency using shadow cost approach and system of equations and apply it to data from 161 manufactures of textile during 2006-2007. Results show strong allocative inefficiency and increase in cost of production of firms by 23% of the production costs in studied period

کلیدواژه‌ها [English]

  • Price Distortion
  • Allocative Inefficiency
  • Shadow Cost Function
  • Input Markets
  • Manufacturing sector
  • Elasticity