دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، آذر 1388، صفحه 1-216 

مقاله پژوهشی

بررسی ساختار اشتغال در بخش غیر رسمی (مطالعه موردی استان کهگیلویه و بویراحمد)

صفحه 1-36

محسن رنانی؛ محمد میرزایی؛ شیرین اربابیان؛ لعیا واعظ


تخمین شکاف محصول با تأکید بر سرمایه انسانی: مورد ایران

صفحه 59-98

مرتضی خورسندی؛ کریم اسلاملوییان؛ سید حسین ذوالنور