اثر درجه باز بودن تجارت بر بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز (مطالعه موردی کشورهای منتخب منطقه MENA )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تبریز

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر درجه باز بودن تجارت بر بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی دوره 2006-1975 می‌باشد. برای این منظور از تکنیک داده‌های تابلویی برای تخمین مدل تحقیق استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل بیانگر این است که متغیرهای درجه باز بودن تجارت، نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص داخلی و رشد بهره‌وری نیروی کار تأثیر منفی و نرخ تورم تأثیر مثبت و معنی‌دار بر بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز داشته‌اند. از این‌رو مهم‌ترین توصیه سیاستی این تحقیق آن است که سیاستگذاران کلان این کشورها با آزادسازی تجاری، موانع موجود بر واردات را کاهش داده و همزمان با افزایش صادرات، سهم بیشتری از بازارهای جهانی را به خود اختصاص دهند. زیرا با افزایش درجه باز بودن تجارت، کشورهای منطقه بر قیمت‌ها و بازارهای جهانی تأثیرگذار بوده و از تغییرات تحمیلی قیمت‌ها مصون خواهند ماند که این امر در نهایت ثبات نرخ ارز واقعی را به دنبال خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Trade Openness on the Real Exchange Rate Volatility (The Case of MENA Countries)

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Kazerooni 1
  • Majid. Feshari 2
  • Siab Mamipour 2
1 Associate Professor, Economics Department, University of Tabriz
2 Ph.D. Student of International Economics, University of Tabriz
چکیده [English]

This paper is mainly concerned with linkage between the real exchange rate volatility and degree of trade openness in MENA countries during the period of 1975-2006. The model is derived from theoretical monetary model and estimated by Panel Data approach. The findings show that degree of trade openness, government expenditures and labor productivity growth have negative, and inflation rate has positive and significant effect on the volatility of real exchange rate in the MENA countries. Thus, policy makers should follow the trade liberalization policies in order to expand the volume of trade and reduce the real exchange rate volatility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange Rate Volatility
  • Trade Openness
  • MENA
  • Panel data