تأثیر تکانه‌های ارزی بر روی توزیع درآمد در ایران: رهیافت تعادل عمومی محاسبه‌پذیر (CGE)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

2 استاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

3 دانشیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

چکیده

نرخ ارز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای کلان اقتصادی، بیانگر شرایط اقتصادی کشور بوده و به‌عنوان حلقه واسط بین اقتصاد داخلی و خارجی و در ارتباط با قیمت‏های داخلی؛ اثرات مستقیمی بر قیمت‌های صادراتی و وارداتی دارد و از این طریق متغیرهایی نظیر درآمد، مخارج مصرفی خانوار و توزیع درآمد خانوار را با تغییرات قابل ‌ملاحظه‏ای همراه می‌سازد. از این ‌رو، هدف مقاله حاضر، بررسی اثرات تکانه‌های نرخ ارز بر توزیع درآمد خانوارهای شهری و روستایی با استفاده از رهیافت تعادل عمومی محاسبه پذیر است؛ بدین منظور، پایه‌های آماری مدل فوق بر اساس ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مرکز پژوهش‌های مجلس بنا نهاده شده و فرآیند تصریح معادلات و بستن مدل فوق نیز به‌صورت تعادلی و بر اساس مدل لافگرن تغییر و بسط داده شده است. در این راستا، ابتدا ناهمگنی خانوارها بر اساس پارامترهای تابع تقاضای مستخرج از تابع مطلوبیت استون گری بررسی شده و در مرحله بعد با واردکردن تکانه ارزی به مدل به میزان 10، 20 و 30 درصد، اثرات شوک ارزی بر توزیع درآمد خانوارها به تفکیک دهک‏های درآمدی شهری و روستایی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی انجام ‌شده در این پژوهش، بیان‌گر آن است که افزایش نرخ ارز از 10 به 30 درصد، موجب کاهش متوسط مصرف حقیقی در دهک‌های درآمدی شهری از 4.94 درصد به 1.76 درصد و در دهک‌های درآمدی روستایی از 4.57 درصد به 1.15 درصد می‌شود و این تأثیر در خانوارهای شهری بیشتر از خانوارهای روستایی بوده که این امر، عاملی در جهت افزایش شاخص ضریب جینی در کشور بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Exchange Rate Shokes on Iran’s Income Distribution: A Computable General Equilibrium Model

نویسندگان [English]

  • Zabih Falahati 1
  • Mansour Khalili Araghi 2
  • Sajad Barkhordari Dorbash 3
  • Mohsen Mehrara 2
1 PhD student in Economics, University of Tehran
2 Professor, Faculty of Economics, University of Tehran
3 Associate Professor, Faculty of Economics, University of Tehran
چکیده [English]

Introduction: The exchange rate, as one of the macroeconomic factors, reflects the economic conditions of the country and is the link between domestic and foreign economies. It has a direct impact on the price of exports, imports as well as domestic prices. In the same vein, income is related to household consumption and affects the distribution of household income. Widespread inequalities in income distribution lead to the emergence of poverty and the creation of gaps among the social classes. When poverty is on the rise, it is inevitable to see a decline in the level of health, hygiene, nutrition and education of the people of the society and, consequently, economic productivity, economic growth, production and national income. This vicious circle leads to the aggravation of poverty. Inequality can undermine social cohesion, reduce intergenerational income mobility, and create challenges such as social discontent and political instability.
Exchange rate through export prices (assuming the stability of the world export price based on foreign currency) affects economic variables. In this process, the price of a product is determined based upon the export prices and domestic prices. So, with export prices being on the rise, product prices increase. This will increase the price of the producer active in exportation and ultimately the household income. The influence of the exchange rate through the imported prices would be another factor that needs to be taken into consideration. According to such a mechanism, assuming that the world prices of the imported goods are constant, exchange rate fluctuations cause changes in the import prices (based on the national currency) that interact with the price of the domestic demand. It changes the price of composite goods. According to the aformentioned mechanism, it is expected that the increase in the exchange rate will increase the price of composite goods as the import prices increase. In this way, the value added decreases, and the reduced price of production will reduce household income. In general, it can be said that one of the most important ways in which a growing exchange rate affects household income and, consequently, household expenditure and welfare is the exertion of those two forces.
Methodology: The purpose of this article is to investigate exchange rate shocks on income distribution using a general equilibrium model. The Computable General Equilibrium (CGE) model is a quantitative analysis method that is flexible in the face of a wide range of policy issues and can provide a holistic framework for examining the comprehensive effects of shocks. In addition, the robust micro-framework of general equilibrium models, which fully describes the optimization behavior of economic agents, allows these models to have stronger analytical foundations. General equilibrium models evaluate different economic policies and programs as well as the way of interaction and communication of different economic activities and different institutions in society in different markets. Those models address goods and services, labor market and the outside world in proportional linear and nonlinear forms. Therefore, they are highly able to predict the effects of implementing various socio-economic policies and shocks.
 The statistical basis of the research is the social account matrix in 2011 published by the Parliamentary Research Center. In this study, the distributive effects of 10, 20, and 30 percent exchange rate increases on income distribution were investigated. To investigate the heterogeneity of households, the parameters of the demand function derived from the Aston Gray utility function were estimated using the income and expenditure data of the Statistics Center of Iran, and then the effect of shocks on income distribution was investigated. Using micro-data on household income and expenditure, the segregation of the household sector in the model increased, and, based on the amount of the household expenditures, the households were classified into ten groups (using the typical middle household method and the integrated method). Then, the data obtained from the household budget studies were combined in the social accounting matrix, and the general equilibrium modeling was performed according to the new databases. Finally, the effect of the exchange rate change on the Gini coefficient was investigated.
Results and Discussion: As the simulation results showed, increasing the exchange rate from 10% to 30% reduced the average real consumption of urban deciles from 4.94% to 1.76% and, in rural deciles, from 4.57% to 1.15%. This effect was greater in urban households than rural households. It increased the Gini coefficient in both deciles. Also, currency shocks emerged as an important factor in explaining the level of inequality and income gap created between different income deciles. The impact of the currency shocks between urban and rural income deciles was not the same. The above shocks have caused a greater decrease in the level of consumption of urban income deciles than rural income deciles.  This difference in the intensity of response to currency shocks is much greater among the lower income deciles.
Conclusion: Since this article follows the relationship between the devaluation of the national currency and the income distribution of urban and rural households, the following suggestions are made so as to achieve policies that can neutralize the effects of currency shocks on income distribution.
- Adopt the right approach by the central bank in managing the foreign exchange market and stabilizing the real exchange rate.
- Reduce the country's dependence on the oil sector, import and increase the diversification of export products, and increase the share of the National Development Fund in oil revenues in order to reduce the effects of currency shocks.
- Develop the financial sector of the economy. The results show that the more developed the financial markets, the less the effect of exchange rate shocks on income generation and distribution. In this regard, it is recommended that future research use a general equilibrium model instead of partial balances, and the financial sector be considered in the social accounting matrix (FSAM) so that a higher degree of trust can be achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computable general equilibrium model
  • Exchange rate
  • Income distribution
  • Social account matrix
Alavi Razavi, S. Ya. Shahbazi, N. & Ahadi, M. H. (2020). "Analysis of the Most Important Factors Affecting the Currency Crisis in 1397". Afagh-e-Amniat Scientific Journal 13(48): 51-76.
Apergis, N. & Cooray, A. (2018). "Asymmetric Real Exchange Rates and Poverty: The Role of Remittances". Emerging Markets Review 35: 111-119.
Aye, G. C. & Harris, L. (2019). "The Effect of Real Exchange Rate Volatility on Income Distribution in South Africa (No. 2019/29)". WIDER Working Paper.
Bahmani-Oskooee, M. & Motavallizadeh-Ardakani, A. (2017). "On the Value of the Dollar and Income Inequality: Asymmetric Evidence from State Level Data in the US". The Journal of Economic Asymmetries 16: 64-78.
Bahmani-Oskooee, M. Goswami, G. G. & Mebratu, S. (2006). "Black Market Premium and Income Distribution". The Journal of Developing Areas 39(2): 17–28. http://www.jstor.org/stable/4193001.
De Boer, P. (2009). "Modeling Household Behavior in a CGE Model: Linear Expenditure System or Indirect Addilog?". Erasmus University Rotterdam, Econometric Institute, Econometric Institute Report. No. EI 2009.16: 1-24.
Ebrahimi, M. Memipour, S. & Movahedi, S. F. (2019). "Study of Asymmetric Effects of Real Exchange Rate Fluctuations on Private Sector Consumption in Iran: The NARDL Approach". Quarterly Journal of Economic Research and Policy 26(87): 309-345.
Farahmand, Sh. (2020). Income Distribution, Encyclopedia of Economics.
Feizi, R. Amidi, S. Ahmadzadeh, K. & Javaheri, B. (2021). "Investigating the Impact of Exchange Rate Variation and the Oil Price Shocks on Household Welfare: CGE Model Approach". Iranian Journal of Economic Studies 9(1): 261-291.
Fouladi, M. (2012). "Investigating the Effect of Exchange Rate Changes on the Level of Prices, Production, Exports and Imports of Different Economic Sectors using a General Equilibrium Model". Quarterly Journal of Planning and Budget 17(2): 127-148.
Gnangnon, S. K. (2021). "Exchange Rate Pressure, Fiscal Redistribution and Poverty in Developing Countries". Economic Change and Restructuring 54(4): 1173-1203.
Hassanzadeh, M. Sadeghi, H. Yousefi, A. Sahabi, B. & Ghanbari, A. (2012). "Investigating the Effects of Oil Price Fluctuations on Household Welfare in Different Income Deciles: Approach of Calculable General Equilibrium Model". Quarterly Journal of Economic Research (Sustainable Growth and Development) 12(4): 55-77.
Iyke, B. N. & Ho, S. Y. (2018). "Real Exchange Rate Volatility and Domestic Consumption in Ghana". The Journal of Risk Finance 19(5): 513-523.
Jalaei, S. A. Nejati, M. & Bagheri F. (2016). "Investigating the Effect of Exchange Rate Shocks on Investment and Employment in Iran with the Approach of Computable General Equilibrium Models". Research on Sustainable Growth and Development (Economic Research) 16(2): 201-220.
Khiabani, N. & Mazaheri Marbari, M. (2016) "Investigating the Effect of Reducing Energy Subsidies on Income Distribution in Iran using a Computable General Equilibrium Model". Quarterly Journal of Applied Economics Studies, Iran 21: 19-41.
Khosroshahi, M. (2015). "Familiarity with General Equilibrium Models that can be Calculated and Compared with other Models". Parliamentary Research Center. Serial Number, 13630: 1-38.
Khosroshahi, M. (2015). "Methods of Model Closure in Computable General Equilibrium and Examining the Appropriate Method for the Iranian Economy". Parliamentary Research Center. Serial Number, 13714: 1-30.
Lal Khezri, H. & Jafari Samimi, A. (2021). "The Asymmetric Effect of Exchange Rate Shocks on Income Distribution in Iran: The NARDL Approach". Financial Economics 14(53): 45-64.
Lofgren, H. Harris, R. L. & Robinson, S. (2002). A Standard Computable General Equilibrium (CGE) Model in GAMS (Vol. 5), Intl Food Policy Res Inst.
Naderi, P. Saadat, R. & Soltaninejad H. (2020). "Investigating the Factors Affecting Real Exchange Rate Fluctuation in Iran with Emphasis on Remittances of Overseas Employees: ARDL Approach". A Study of Iranian Economic Issues 6(2): 287-317.
Rezaei, A. Raispur, A. Zayandeh Roudi, M. & Jalaei, S. A. (2015). "The Effect of Exchange Rate Shocks on the Equality of Purchasing Power Test: Using NARDL Approach". Journal of Economic Growth and Development Research 10(40): 77-92.
Ribeiro, R. S. McCombie, J. S. & Lima, G. T. (2020). "Does Real Exchange Rate Undervaluation Really Promote Economic Growth?". Structural Change and Economic Dynamics 52: 408-417.
Sameti, M. & Izadi, S. (2014). "The Effect of Inflation Welfare Costs on Different Cost Deciles of Urban Households in Isfahan Province". Iranian Economic Research 19(59): 117-152.
Sarlab, M. (2018). "The Effect of Exchange Rate Increase on Income Inequality in the Urban Sector". The Second International Conference on Management, Accounting and Economics in Sustainable Development, Mashhad, https://civilica.com/doc/789110.
Sediq Mohammadi, M. F. Najafizadeh, S. & Hassanzadeh, S. A. (2021). "The Impact of Exchange Rate Shocks on Household Welfare in Iran: A computable General Equilibrium Model Approach". Journal of Economic Growth and Development Research 11(42): 81-108.
Senay, O. & Sutherland, A. (2007). "Foreign Money Shocks and the Welfare Performance of Alternative Monetary Policy Regimes". Scandinavian Journal of Economics 109(2): 245-266.
Statistics Center of Iran (2021). Income Distribution Report in Iran in 1399, Office of Population, Labor and Census.
Tayebi, S. K. & Sadeghi, A. R. (2018). "The Effects of International Sanctions and Other Factors Affecting the Exchange Rate in Iran". Journal of Economic Research 52(3): 641-661.
Tille, C. (2006). "On the Distributional Effects of Exchange Rate Fluctuations". Journal of International Money and Finance 25(8): 1207-1225.
Umaru, H. Aguda, N. A. & Davies, N. O. (2018). "The Effects of Exchange Rate Volatility on Economic Growth of West African English-speaking Countries". International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences 8(4): 131-143
Wei, W. Zhang, J. Dong, B. & Wang, H. (2018). "Quantifying the Impacts of China’s Currency Depreciation and Capital Control: A CGE Analysis". Applied Economics Letters 25(14): 964-967.
Woldie, G. A. & Siddig, K. (2019). "Macroeconomic and Distributional Impacts of Exchange Rate Devaluation in Ethiopia: A Computable General Equilibrium Approach". Heliyon 5(12): e02984.
Yilmazkuday, H. (2020). "Unequal Exchange Rate Pass-Through across Income Groups". Macroeconomic Dynamics 1-44.
Zamanzadeh, H. & Al-Hosseini, S. (2012). Iran's Economy in the Throes of Development, Iran, Nashre-Markaz.
Zaroki, Sh. Yousefi, A. & Mehri, Y. (2020). "Effect of Exchange Rate and Asymmetric Inflation and Unemployment on Income Inequality in Iran". Applied Theories of Economics 24(7): 117-148.