دوره و شماره: دوره 14، شماره 27، شهریور 1401، صفحه 1-350 
تأثیر بیمه بیکاری بر دوره بیکاری در شهر یزد

صفحه 85-112

10.22034/epj.2022.17985.2300

محمدعلی فیض پور؛ محمدحسن زارع؛ علی زارع زردینی