دوره و شماره: دوره 14، شماره 28، اسفند 1401، صفحه 1-364 

مقاله پژوهشی

ارزیابی آثار رفاهی محدودیت کاشت برنج در ایران

صفحه 1-20

10.22034/epj.2023.14127.2088

نظام ذکریایی؛ حامد نجفی علمدارلو؛ سید حبیب الله موسوی