بررسی تاثیر نقدشوندگی بازار سهام بر قدرت بازاری بانک‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اســـتادیار، گـــروه مـــالی و بـــانکداری، دانشـــکده مـــدیریت و حســـابداری، دانشـــگاه علامـــه طباطبـــائی، تهـــران، ایـــران

2 کارشناسی ارشد، گـــروه مـــالی و بـــانکداری، دانشـــکده مـــدیریت و حســـابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22034/epj.2023.19653.2400

چکیده

بازار اوراق بهادار به ‌عنوان یکی از بازارهای مالی مهم نقش اساسی در تجهیز بازار سرمایه و تأمین مالی انواع فعالیت‌های اقتصادی دارد. بر اساس شواهد موجود، سهام بنگاه‌های اقتصادی که ‌نقدشوندگی بالاتری در بازار سهام دارند،  قدرت بازار بیشتری برای این بنگاه‌ها ایجاد می‌کند؛ بنابراین با توجه به اهمیت جایگاه بخش بانکی و نیز نقش بازار سرمایه در اقتصاد، در این مطالعه تلاش شده است تأثیر نقدشوندگی بر قدرت بازاری بانک‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد. در این راستا از اطلاعات ترازنامه و صورت‌های مالی 20 بانک که در بورس اوراق بهادار پذیرفته‌ شده‌اند، طی سال‌های 1389 الی 1399 استفاده‌ شده است. در این پژوهش از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) استفاده ‌شده است. به ‌منظور برآورد مدل تحقیق، آزمون هاسمن برای تعیین اثرات ثابت یا تصادفی انجام شده است. همچنین شاخص لرنر در راستای محاسبه قدرت بازار برای نمونه مورد بررسی مورداستفاده قرار گرفته و از شاخص آمیهود نیز برای ارزیابی شاخص عدم نقد شوندگی استفاده شده است. بر اساس نتایج تخمین رگرسیون، تأثیر متغیر عدم نقدشوندگی بر قدرت بازاری بانک منفی و معنادار و تأثیر متغیرهای اندازه بانک، کفایت سرمایه و سودآوری نیز بر قدرت بازاری بانک‌ها مثبت و معنادار به‌دست ‌آمده است. ولیکن تاثیر اهرم مالی بر قدرت بازاری بانک‌ها به لحاظ آماری بی معنا بدست آمده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که افزایش نقدینگی بازار سهام، دسترسی بهتری به منابع درآمدی متنوع برای بانک‌ها فراهم می‌کند و از این منظر ضمن تقویت کسب‌وکارهای بانکی، بر قدرت آن‌ها نیز می‌افزاید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of stock market liquidity on the market power of banks

نویسندگان [English]

  • Mostafa Sargolzaei 1
  • Amir Takaloo 2
  • Seyedeh Maryam Seyedian 2
1 Assistant Professor in Department of Finance and Banking, Management and Accounting Faculty, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 . Msc in Department of Finance and Banking, Management and Accounting Faculty, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Banks and capital markets play important roles in the global economy, especially through financing. Recent innovations and increased liberalization in the financial system have led to less disparity of banks and capital markets. Theoretically, these financial institutions are allowed to work together to support companies rather than compete for business. Analyzing the relationship between these financial institutions in a global and dynamic environment is important because the stability of the financial system depends on the ability of these institutions to perform better. Stock market investors convert their assets into stocks and, therefore, need to consider many factors when investing. On the other hand, in developing countries such as Iran, the stock market is less extensive and efficient than in developed countries, and the stock market price is often not close to the real and intrinsic value of those bonds. Considering that the stock exchange and securities organization operate to equip resources and direct them towards useful and productive investments, studying this issue is very important. The liquidity of the financial markets, especially the stock market, affects economic issues, and the shares of companies with higher liquidity are usually less risky for investment. Therefore, examining the factors affecting the liquidity of the stock market as well as the effect of this liquidity on the market power of banks is an important issue. Considering this importance and the studies that have been conducted in this field, the present research seeks to examine the liquidity of the stock market, the market power of banks, and the effect of the liquidity of the stock market on the market power of banks.
Methodology: In this study, the dynamic panel approach has been used to examine the dynamics of changes, remove the bias of cross-sectional regressions, and make estimations with higher efficiency. The financial data of 20 banks admitted to Tehran Stock Exchange have been used in the period from 2010 to 2020. The banks examined in this research include Hekmat Iranian, Di, Saman, Sarmayeh, Ansar, Ayandeh, Saderat, Mellat, Parsian, Pasargad, Postbank Iran, Tejarat, Middle East, Iran Zamin, Sina, Karafarin, Gardeshgari, Etebari Melal, Eghtesad Novin and Mehr Eghtesad. The research is conducted based on the econometric approach. In order to solve or minimize the problem of endogeneity and correlation among the independent variables, the dynamic panel data estimation approach or the generalized method of moments (GMM) approach is used.
Results and Discussion: Based on the results obtained from GMM, the effects of amihud illiquidity variables have been estimated with a negative and significant coefficient of -0.0004. Also, the effect of the market power index with an interval (t-1) and a coefficient of 0.341, the effect of bank size with a coefficient of 0.004, the effect of capital adequacy with a coefficient of 0.027 and the effect of profitability with a coefficient of 0.128 on the market power of banks are found positive and significant. Finally, the effect of the financial leverage index has emerged with an insignificant coefficient of - 0.0022.
Conclusion: Despite the significant developments in various scientific fields, human societies are faced with various limitations. Among them, one can mention the collection of various deposits and their appropriate allocation to meet the financial needs of various economic activities. Meanwhile, one of the most important activities in the capital market is banking operations. Banks contribute a major part of funds in circulation in the society; from this point of view, they play a very important role in economic systems. They also have an undeniable role in regulating economic relationships in the society. In this context, the liquidity of stocks is one of the most important criteria for investors. Due to the increasing importance of liquidity, researchers have widely paid attention to the effective factors involved. Therefore, based on the existing theories and literature, this study seeks to answer the questions ‘Does the liquidity of the country's banking sector shares have an effect on its market power?’ and ‘What are the direction and extent of this effect?’. Therefore, we investigate the effect of illiquidity variables, bank size, financial leverage, capital adequacy and profitability on the market power of banks. In this regard, GMM has been used to estimate the research model. Based on the results, the effect of Amihud illiquidity variables is negative and significant. Also, the effect of bank size, capital adequacy and profitability indicators on banks' market power is positive and significant, and the leverage index has no significant effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liquidity
  • Amihud
  • Market power
  • Lerner index
  • Generalized method of moments
Ahmadpour, A. & Baghban, M. (2013). "The Relation between Asset Liquidity and Stock Liquidity in Tehran Stock Exchange". Financial Research Review 4(4): 61-77. (In Persian)
Aitken, M. & Comerton-Forde, C. (2003). "How Should Liquidity be Measured?" . Pacific-Basin Finance Journal 11: 45-59.
Allen, F. & Gale, D. (1997). "Financial Markets, Intermediaries, and Intertemporal Smoothing". Journal of Political Economy 105: 523-546.
Amihud, Y. Mendelson, H. & Pedersen, L.H. (2006). "Liquidity and Asset Prices". Foundations and Trends in Finance 1(4).
Arellano, M. & Alonso-Borrego, C. (1999). "Symmetrically Normalized Instrumental-Variable Estimation Using Panel Data". Journal of Business & Economic Statistics 17(1): 36-49.
Arellano, M. & bond, S. (1991). "Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations". Review of Economic Studies 58(2): 277-297.
Asgari, M. & Kalhor, A. (2018). "Investigating the Relationship between Market Share and Liquidity of Shares of Companies Admitted to the Tehran Stock Exchange Market". Management and Accounting Studies 2: 123-130.
Bahrami, P. Mehrabian, A. Seifipour, R. & Aminrashti, N. (2021). "Investigating the Eeffects of Factors on Capital Adequacy Ratio in the Islamic Banking System of Iran and Malaysia by Threshold Regression Approach". Financial Economics Quarterly 15(66): 137-160.
Baker, M. & Stein, J. (2013). "Liquidity as a Sentiment Indicator". Journal of Financial Markets 7: 271-299.
Baltagi, B. )2005(. Econometric Analysis of Panel Data, 3rd Edition, McGraw-Hill.
Blundell, R. & Bond, S. (1998). "Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models". Journal of Econometrics 87: 115-143.
Botshekan, M.H. Takaloo, A. Soureh, R. Abdollahi Poor, M.S. (2021). "Global Economic Policy Uncertainty (GEPU) and Non-Performing Loans (NPL) in Iran's Banking System: Dynamic Correlation using the DCC-GARCH Approach". J. Mon. Ec. 16(2): 187-212.
Butler, A.W. Grullon, G. & Weston, J.P. (2005). "Stock Market Liquidity and the Cost of Issuing Equity". Journal of Financial and Quantitative Analysis 40: 331-348.
Delis, M.D. Kokas, S. & Ongena, S. (2016). "Foreign Ownership and Market Power in Banking: Evidence from A World Sample". Journal of Money, Credit and Banking 48: 449-483.
Diamond, D.W. (1997). "Liquidity, Banks, and Markets". Journal of Political Economy 105: 928-956.
Farzin, F. Yavari, K. & Naharzadeh, R. (2022). "The Impact of Cryptocurrency as a Substitution for Government Currency on the Iranian Economy in a DSGE Model". The Journal of Economic Policy 14(27). (In Persian)
Fernandez, A.O.M. Gachter, M. Larch, & G. Peter (2013). "Does Monetary Policy Determine Stock Market Liquidity? New Evidence from the Euro Zone". Journal of Empirical Finance Business Research Quarterly 69: 133-158.
Foroghi, D. Farahmand, Sh. & Ebrahimi, M. (2011). "The Relationship between Liquidity and Performance of Companies Listed on the Tehran Stock Exchange". Stock Exchange 15. (In Persian)
Galariotis, E.C. Krokida, S.I. & Spyrou, S.I. (2016). "Herd Behavior and Equity Market Liquidity: Evidence from Major Markets". International Review of Financial Analysis 48.
Gilje, E. Loutskina, E. & Strahan, E. (2016). "Exporting Liquidity: Branch Banking and Financial Integration". Journal of Finance, American Finance Association 71(3): 1159-1184.
Goyenko, R.Y. Holden, C.W. & Trzcinka, C.A. (2009). "Do Liquidity Measures Measure Liquidity?". Journal of Financial Economics 92: 153-181.
Hanselaar, R. Stulz, R.M. & Van Dijk, M.A. (2019). "Do Firms Issue More Equity When Markets Become More Liquid?". Journal of Financial Economics 133: 64-82.
Haubrich, J.G. & King, R.G. (1990). "Banking and Insurance". Journal of Monetary Economics 26: 361-386.
Jain, P.K. (2005). "Financial Market Design and the Equity Premium: Electronic Versus Floor Trading". Journal of Finance 60: 2955-2985.
Kakavandi, M. Rahbar, F. Mehrara, M. & Sarem, M. (2020). "Presenting A Model of how the Central Bank Policies Affect Macroeconomic Variables: A Dynamic Stochastic General Equilibrium Approach". The Journal of Economic Policy 13(25). (In Persian)
Kanani Khosrowshahi, R. Shahchera, M. and Hassanzadeh, A. (2013). "The Effect of the Power of the Banking Market on the Liquidity of the Shares of Banks that are Members of the Stock Exchange". Economic Development Research 13: 139-156.
Karadima, M. & Louri, H. (2020). "Non-performing Loans in the Euro Area: Does Bank Market Power Matter?". International Review of Financial Analysis 72.
Levine, R. (2005). "Finance and Growth: Theory and Evidence". Handbook of Economic Growth 865-934.
Lin, L. (2020). "Bank Deposits and the Stock Market". The Review of Financial Studies 33.
Liu, W. (2006). "A Liquidity-Augmented Capital Asset Pricing Model". Journal of Financial Economics 82: 631-671.
Makiyan, N. Mostafavi, M. Hatami, R. & Dehghanpour, M. (2011). "Analysis of the Impact of Trade Growth on Human Development Growth in Selected Asian Countries: A Panel Data Approach". Quantitative Economics Quarterly 9(1): 55-70.
Malamiri Firooz, A. Ramezani, J. & Rezaeyan, R. (2022). "The Effect of Corporate Governance System Theory Tools on Financial Risk Using Generalized Method of Moments (GMM)". International Journal of Finance and Managerial Accounting 7(27).
Mester, L.J. Nakamura, L.I. & Renault, M. (2007). "Transactions Accounts and Loan Monitoring". The Review of Financial Studies 20: 529-556.
Nadiri, M. & Mohammadi, T. (2011). "Estimating an Institutional Structure in Economic Growth using GMM Dynamic Panel Data Method". Economic Quarterly 5(3): 1-24. (In Persian)
Naik. P. & Reddy, Y.V. (2021). "Stock Market Liquidity: A Literature Review". SAGE 11(1).
Pastor, L. & Stambaugh, R.F. (2013). "Liquidity Risk and Expected Stock Returns". Journal of Political Economy 111(3): 642-685.
Raei, R. Ansari, H. & Poortalebi Jaghargh, M. (2018). "The Impact of Market Power and Income Structure on the Profitability and Insolvency Risk in Iran Banking System". Financial Management Strategy 6(2): 60-81. (In Persian)
Rafiyan, M. Dai, S. Shahchera, M. & Qobadi, S. (2021). "Measuring the Effect of Competition on the Profitability of Banks in Iran and Member Countries of the Organization of Islamic Cooperation". Monetary and Banking Researches 46: 732-709.
Rahmani, A. & Haji Moradkhani, H. (2017). "Product Market Power and Stock Market Liquidity". Journal of Asset Management and Financing 5(2): 21-36. (In Persian)
Samantas, I.G. (2017). "On the Optimality of Bank Competition Policy". International Review of Financial Analysis 54: 39-53.
Samarasinghe, A. & Uylangco, K. (2021). "An Examination of the Effect of Stock Market Liquidity on Bank Market Power". International Review of Financial Analysis 77.
Sharifinia, H. Momeni, H. Dakhi, A. Daman Kasha, M. & Afshari Rad, M. (2020). "Evaluating the Impact of Competitive Power and Monetary Policy on Asset Returns in Iranian Banks". Financial Economics Quarterly 51: 1-28. (In Persian)
Song, F. & Thakor, A.V. (2010). "Financial System Architecture and the Co-Evolution of Banks and Capital Markets". The Economic Journal 120: 1021-1055.
Toh, M.Y. Gan, Ch. & Li, Zh. (2019). "Revisiting the Impact of Stock Market Liquidity on Bank Liquidity Creation: Evidence from Malaysia". Taylor and Francis, Emerging Markets Finance and Trade 55(8).
Vatandari, H. Kanani, A. & Bagherzadeh, K. (2019). "The Relationship between Political Companies and Stock Market Liquidity and Dividend Policy". Shams Tabrizi Institute
Von Thadden, E.L. (1998). "Intermediated versus Direct Investment: Optimal Liquidity Provision and Dynamic Incentive Compatibility". Journal of Financial Intermediation 7: 177-197.
Wahabi, L. (2012). Investigation of the Relationship between Liquidity and Capital Structure in Companies Listed in Iranian Stock Exchange, MSc Thesis, Islamic Azad University, Arak Branch.
Wallace, N. (1988). "Another Attempt to Explain An Illiquid Banking System: The Diamond and Dybrig Model with Sequential Service Taken Seriously". Quarterly Review, Federal Reserve Bank of Minneapolis 12: 3-16.
Wang, H. Yang, M. He, R. & Zheng, P. (2022). "Environmental Regulation, Foreign Direct Investment, and Export Sophistication of China: An Empirical Study Based on Dynamic System GMM and Threshold Model". Environmental Science and Pollution Research 29: 72090-72100.
Yahyazadeh far, M. & Khorramdin, J. (2009). "The Role of Liquidity Factors and Illiquidity Risk on Excess Stock Return in Tehran Stock Exchange". Accounting and Auditing Reviews 15(4). (In Persian)
Yazdi, H. & Daryabari, S. (2015). "Stock Liquidity Shock and Its Expected Return". Economics and Business Research Journal (11): 49-61.