رتبه بندی آلترناتیوهای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط بر حسب ریسک اعتباری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری رشته مهندسی مالی، پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیاراقتصاد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/epj.2023.19287.2372

چکیده

در این مقاله به تحلیل تطبیقی و مقایسه‌ای روش‌های تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) با تمرکز بر کشورهای OECD پرداخته شده است، سپس با بررسی ادبیات پژوهش و نیز بهره‌گیری از نظرات خبرگان و متخصصان حوزه تأمین مالی مهم‌ترین ریسک‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط شناسایی شده و سپس به طبقه‌بندی این ریسک‌ها پرداخته شده است. در این تحقیق با بکارگیری پرسشنامه به منظور نظرسنجی از متخصصان و کارشناسان تأمین مالی برای مشخص شدن انواع ریسک‌ها، با استفاده از روش AHP و درخت تصمیم، به رتبه‌بندی ریسک روش‌های تأمین مالی پرداخته شده و 7 روش تأمین مالی از نظر ریسک اعتباری رتبه‌بندی شده است. با مروری بر نحوه تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورهایOECD  مشخص شد که کشورهای مورد مطالعه از روش‌های متنوعی براس تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط استفاده می‌کنند. مشاهده گردید که در بسیاری از کشورها روند افزایشی در سهم وام‌های بلندمدت نسبت به اعتبارات کوتاه مدت وجود داشته است. بر اساس شواهد ارائه شده میانگین نمرات ریسک‌های اعتباری، مالی، قانونی و حقوقی، اجتماعی و زیست محیطی بین روش‌های تأمین مالی جایگزین، تفاوت معناداری وجود دارد؛ بر اساس این یافته‌ها ریسک اعتباری در روش تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط از کانال تسهیلات نسبت به سایر روش‌ها بیشتر است و کمترین ریسک اعتباری مرتبط با روش تأمین مالی از محل منابع داخلی شرکت است. چنان‌چه هدف کاهش ریسک اعتباری باشد باید تأمین‌کننده مالی تلاش کند تا سهم آورده نقدی بنگاه‌های کوچک و متوسط را در تأمین مالی هزینه‌های آن افزایش دهد. چنان‌چه هدف کاهش ریسک کل باشد تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط توسط فرشتگان کسب و کار ریسک کمتری دارد و باید جهت تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط از فرشتگان کسب و کار بهره برد. دولت نیز می‌تواند با ایجاد انگیزه‌های مختلف از جمله مشوق‌های مالیاتی به افزایش سرمایه‌گذاری فرشتگان کسب و کار در بنگاه‌های کوچک و متوسط کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ranking of financing alternatives for small and medium enterprises according to credit risks

نویسندگان [English]

  • Vahid Mahmoudi 1
  • Ali Babaei 2
  • Ezatollah Abbasian 3
1 Professor Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Ph.D. Candidate, Department of Financial Management, Aras International Campus, University of Tehran, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: The financial system of an economic enterprise, in simple terms, is a set of financial institutions, financial instruments and financial markets that are responsible for financial decisions. Small and medium-sized enterprises use various financial instruments to provide the financial resources that they need. They also use the surplus funds provided by financial institutions and other economic enterprises for investment purposes and provided to applicants in the form of facilities and loans. This compensates the budget deficit of small and medium enterprises. In this article, the methods of financing small and medium enterprises and the risk associated with each method are studied and analyzed.
Methodology: This research addresses the comparative analysis of financing methods of small and medium enterprises (SME) with a focus on OECD countries. By reviewing the research literature and using the opinions of experts in the field of financing, the most important risks of small and medium enterprises are identified and then classified. In the final parts of this study, the types of risks are identified through interviews with financing experts and use of a questionnaire. The risks of financing methods are prioritized, and seven financing methods are ranked in terms of credit risk.
In the second part of the paper, by using factor analysis and the method of principal components, credit risk indicators are aggregated into a single index (representing the credit risk variable). Then, this variable is included in the decision tree as a dependent variable and the sub-indices are considered as independent variables. Decision tree is one of the most famous and oldest methods of making a classification model. It is a non-parametric method of classifying variables and includes various algorithms. In order to design a decision tree, the CHAID method is used. This method is also known for identifying automatic chi-square interactions in each step. The predictor variable that has the highest correlation with the dependent variable is used in the model and the decision tree.
Results and Discussion: By reviewing how small and medium enterprises are financed in OECD countries, it was found that those countries use various methods for financing small and medium enterprises. In many countries, there has been an increasing trend in the share of long-term loans compared to short-term credits. Based on the evidence provided, there is a significant difference between alternative financing methods in terms of the average scores of credit, financial, legal, social and environmental risks. Based on these findings, the credit risk in the method of financing small and medium enterprises through the facility channel is higher than in other methods, and the lowest credit risk associated with the method of financing is from the company's internal resources.
According to the results of the decision tree, the financing method of small and medium enterprises has also been effective as a control variable on the level of credit risk of these companies. Management skills in small and medium enterprises are the most important factor to explain the credit risk trend of these companies. Therefore, in order to develop a credit risk control strategy in this group of companies, the suppliers of these companies' financial resources should first pay attention to the ability and management skills of these companies. Based on historical records, if the managers of small and medium enterprises do not have acceptable skills in running the company, it is likely that the company will not be able to fulfill its obligations in the near future.
The quality of financial statements is also very important in predicting the credit risks of this group of companies. Based on this, banks and other institutions that provide financial resources for small and medium-sized companies should evaluate various indicators of the quality of financial statements in these companies in order to develop a suitable strategy to reduce risks. Dividend policies and current ratio of the company should also be considered in the credit risk control strategy of small and medium enterprises.
Conclusion: Considering that the goal is to reduce credit risk, financiers should try to increase the contribution of small and medium enterprises in financing their costs. If the goal is to reduce the total risk, however, the financing of small and medium-sized enterprises by business angels is less risky, and business angels should be used to finance small and medium-sized enterprises. The government can also help increase the investment of business angels in small and medium enterprises by creating various incentives, including tax incentives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SMEs
  • Financing methods
  • Financing risk Control strategies
Abraham, F. & Schmukler, S. L. (2017). "Addressing the SME Finance Problem". World Bank Research and Policy Briefs (120333).
Aflatoni, A. (2014). "Investigating the Factors Determining the Level of Material and Commodity Inventory Maintenance and Ranking them using Decision Tree and Neural Network Algorithms". Financial Accounting 7(27): 30-52.
Barton, S. L. & Gordon, P. J. (1987). "Corporate Strategy: Useful Perspective for the Study of Capital Structure?". The Academy of Management Review 12(1): 67. 
Beatriz, M. Coffinet, J. & Nicolas, T. (2018). "Relationship Lending and SMEs’ Funding Costs Over the Cycle: why Diversification of Borrowing Matters". Journal of Banking & Finance 105471.
Beck, T. Demirgüç-Kunt, A. & Maksimovic, V. (2008). "Financing Patterns around the World: Are Small Firms Different?". Journal of Financial Economics 89(3): 467-487.
Berger, A. N. & Udell, G. F. (2006). "A More Complete Conceptual Framework for SME Finance". Journal of Banking and Finance 30(11): 2945-2966.
Ebiringa, O. T. (2011). "Entrepreneurship Venturing and Nigeria’s Economic Development: The Manufacturing Sector in Focus". International Journal of Business Management & Economic Research 2: 376-381.
Eesti Liisinguhingutev Liit (2021). Review of Estonian leasing market, https://www.liisingliit.ee/statistics.
European Commision (2020). SME Access to Finance in the EU Countries 2020, https://ec.europa.eu/docsroom/documents/43869 (accessed on 27 September 2021).
European Monitoring Centre on Change (2020). Credit Mediation Scheme for Businesses in France, https://www.eurofound.europa.eu/observatories/emcc/erm/support-instrument/credit-mediation-structure.
Fatoki, O. & Asah, F. (2011). "The Impact of Firm and Entrepreneurial Characteristics on Access to Debt Finance by SMEs in King Williams' Town, South Africa". International Journal of Business and Management 6(8).
Guariglia, A. Liu, X. & Song, L. (2011). "Internal Finance and Growth: Microeconometric Evidence on Chinese Firms". Journal of Development Economics 96(1): 79-94.
Harwood, A. & Konidaris, T. (2015). "SME Exchanges in Emerging Market Economies: A Stocktaking of Development Practices". World Bank Policy Research Working Paper (7160).
Herington, C. Johnson, L. W. & Scott, D. (2006). "Internal Relationships: Linking Practitioner Literature and Relationship Marketing Theory". European Business Review 18(5): 364-381.
Honjo, Y. & Harada, N. (2006). "SME Policy, Financial Structure and Firm Growth: Evidence from Japan". Small Business Economics 27.
Irwin, D. & Scott, J. M. (2010). "Barriers Faced by SMEs in Raising Bank Finance". International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research 16(3): 245-259.
Karjalainen, K. & Kemppainen, K. (2007). "The Involvement of Small-and Mediumsized Enterprises in Public Procurement: Impact of Resource Perceptions, Electronic Systems and Enterprise Size". Journal of Purchasing & supply managemen 36.
Khan, S. (2015). "Impact of Sources of Finance on the Growth of SMEs: Evidence from Pakistan". Decision 42(1).
Kimhi, A. (1997). "Intergenerational Succession in Small Family Businesses: Borrowing Constraints and Optimal Timing of Succession". Small Business Economics 9(4): 309-318.
Kuntchev, V. Ramalho, R. Rodríguez-Meza, J. & Yang, J. S. (2012). "What Have We Learned from the Enterprise Surveys Regarding Access to Finance by SMEs? Enterprise Analysis Unit of the Finance and Private Sector Development". The World Bank Group.
OECD (2020). Financing SMEs and Entrepreneurs 2020 and OECD Scoreboard, https://www.oecd.org/cfe/smes/financing-smes-and-entrepreneurs-23065265.htm.
OECD (2021). "An in-depth Analysis of One Year of SME and Entrepreneurship Policy Responses to COVID-19: Lessons Learned for the Path to Recovery". OECD SME and Entrepreneurship Papers OECD, Paris.
Robb A. M. & David T. Robinson, (2014). "The Capital Structure Decisions of New Firms". Review of Financial Studies, Society for Financial Studies 27(1): 153-179.
Sanii Abadeh, M. and Mahmoudi, S. (2014). Applied Data Mining, Second Edition, Tehran, Iran, Niaz Danesh Publications.
Timmons, J. A. & Spinelli, S. (2007). New Venture Creation, Entrepreneurship for the 21. Century (7th Edition), New York, McGraw-Hill. WFE (World Federation of Exchanges). (2015). WFE Report on SME Exchanges. London: WFE.
Wang, S. & Zhou, H. (2005). "Staged Financing in Venture Capital: Moral Hazard and Risks". Journal of Corporate Finance 10(1): 131-155.
Wonglimpiyarat, J. (2018) "Challenges and Dynamics of FinTech Crowd Funding: An Innovation System Approach". The Journal of High Technology Management Research 29(1): 98-108.
Ziegler, Tania and Shneor, Rotem and Wenzlaff, Karsten and Suresh, Krishnamurthy and Paes, Felipe Ferri de Camargo and Mammadova, Leyla and Wanga, Charles and Kekre, Neha and Mutinda, Stanley and Wang, Britney and Closs, Cecilia López and Zhang, Bryan Zheng and Forbes, Hannah and soki, erika and Alam, Nafis and Knaup, Chris, The 2nd Global Alternative Finance Market Benchmarking Report (June 30, 2021). Cambridge, UK: Cambridge Centre for Alternative Finance., Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3878065 Centre for Entrepreneurs (2021), Covid startups kick off entrepreneurial recovery, https://centreforentrepreneurs.org/releases/covid-startups-kick-off-entrepreneurial-recovery/ (accessed on 27 September 2021).