اثر ازدحام گردشگر بر ‏سلامت جامعه میزبان با تأکید بر ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه مازندران

2 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران

10.22034/epj.2023.19271.2371

چکیده

در ادبیات حوزه گردشگری بیشتر بر اثرات مثبت اقتصادی (افزایش درآمد و ایجاد اشتغال) و فرهنگی- اجتماعی (حفظ آثار تاریخی و سنت‌های فرهنگی) پدیده گردشگری توجه شده است. با این حال پدیده گردشگری پیامدهای منفی اقتصادی (چون افزایش قیمت مسکن، کالاها و خدمات)، و زیست‌محیطی (مانندآلودگی هوا و تخریب زیست‌گاه‌های طبیعی) نیز دارد که می‌بایست بدان توجه داشت. این پدیده هم‏چنین پیامدهایی بر سلامت ساکنان جامعه مقصد دارد. شیوع بیماری‌های همه‌گیر نیز از اثرات منفی گردشگری بر سلامت جوامع است. افزایش هزینه‌های سلامت به‌عنوان نماگری از وضعیت سلامت، اثر منفی گردشگری بر سلامت جامعه میزبان را نشان می‌دهد. این مطالعه با هدف بررسی اثرات نسبت گردشگری ورودی به جمعیت جامعه میزبان (ازدحام گردشگر)، انتشار دی‌اکسید کربن سرانه و تولید سرانه بر هزینه سلامت سرانه، با رویکرد رابطه غیر خطی تولید سرانه با متغیر وابسته انجام شده است. در این مطالعه از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM)، برای 30 کشور عضو کشورهای اسلامی و صادرکننده نفت منتخب (بر اساس حداکثر داده موجود) طی سال‌های 2018-2004 استفاده شده است. نتایج برآورد الگوی پژوهش نشان می‌دهد نسبت گردشگری به جمعیت و انتشار دی اکسید کربن اثر مثبت و معنی‌داری بر هزینه سلامت دارند و تولید سرانه رابطه غیر خطی به شکل U وارون با هزینه سلامت دارد. این یافته نشان می‌دهد که افزایش تولید سرانه پس از رسیدن به نقطه بیشینه موجب کاهش هزینه‌های سلامت می‌شود. بنابراین، توصیه می‌شود تا قبل از رسیدن به این نقطه، بخشی از درآمد مالیاتی اخذ شده از دهک‏های بالای درآمدی به سرمایه‌گذاری در بخش سلامت به منظور بهبود سلامت جامعه تخصیص یابد. هم‏چنین پیشنهاد می‌شود برای کاهش اثر نامطلوب گردشگری بر سلامت، از مناطق جاذب گردشگری از گردشگران ورودی مالیات اخذ شود. علاوه براین، توصیه می‌شود روش‌های بهداشت زیست‌محیطی و سلامت شغلی در طراحی، ساخت و بهره‌برداری از امکانات صنعت گردشگری لحاظ شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of tourist congestion on the health of the host community with an emphasis on Iran

نویسندگان [English]

  • Moein Hassan Nataj 1
  • Zahra Mila Elmi 2
1 Master graduated in Economics, University of Mazandaran, Mazandaran, Babolsar
2 Professor of Economics, Faculty of Economic and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Mazandaran
چکیده [English]

Introduction: Tourism is a social, cultural and economic phenomenon that plays a vital role in the economic and social development of many countries. The tourism phenomenon has a special direct and indirect relationship with different aspects of human life. Inbound tourism has a positive effect on the economy of destinations by affecting the income of the residents, creating jobs, attracting investment, and increasing the demand for local goods. However, the development of tourism in a destination can lead to some negative aspects, which can cause serious problems after it becomes an established activity. Increasing health expenditures, as an indicator of the health status of communities, is one of the negative effects of tourism. In recent years, tourism and health expenditures have considerably grown in most countries. The GDP per capita is one of the important factors to determine the amount of health expenses. In the tourism literature, few studies have investigated the effect of inbound tourism on the health status of residents. Since there is no consensus on the effects of inbound tourism on the health of the host community, this study aims to investigate the effects of the tourist congestion, carbon dioxide emissions per capita and GDP per capita on health expenditures per capita. To this end, the non-linear relationship between the GDP per capita and the dependent variable is taken into account.
Methodology: In this study, the Generalized Method of Moments (GMM) was used to investigate the effects of tourist congestion, GDP per capita and carbon dioxide emissions on the health expenditures per capita in 30 OIC and oil-exporting countries. These countries were selected based on the maximum available data during the period of 2004-2018. To estimate the model, the index of the ratio of inbound tourism to the population of the host community was used for the tourist congestion variable. The GMM econometric method was used owing to its ability to solve the problems of possible endogeneity, autocorrelation and heteroskedasticity in the variables. In this study, the cross-sectional dependence was examined by Pesaran’s cross-sectional dependence test (2004), and the stationarity of the variables was checked by Pesaran’s unit root test (2007). The cointegration between the variables was also checked by the Pedroni cointegration test and the Kao cointegration test. The validity of the instruments was assessed by the Sargan test, and the lack of correlation of the second order and the general validity of the estimation was investigated by the Arellano-Bond test and the Wald test, respectively. The data of this study were obtained from the World Bank Database and analyzed with the Eviews 12 software.
Results and Discussion: Based on the results of Pesaran’s unit root test, the variables of GDP per capita and health expenditure per capita were non-stationary at level. Moreover, the results of the the Pedroni cointegration test, the Kao cointegration test and the unit root test on the model residual term showed that the estimate was not spurious. The results of estimating the research model with the GMM method showed that the variables were statistically significant at the significance level of 1%. The variables of carbon dioxide emission per capita and logarithm of tourist congestion had a negative and significant effect on health and caused an increase in health expenditures. The GDP per capita variable had a nonlinear inverted U-shaped relationship with health expenditure. According to this finding, the increase in the GDP per capita after reaching the maximum point was 43405 international dollars, reducing the health expenditures. After the maximum point, the increase of GDP per capita is expected to make investing in the infrastructure of the health sector possible and provide easier access to health services. Therefore, it can be expected that the increase in GDP per capita will eventually lead to the improvement of the health status of the society. The results of the Sargan test and the Arellano-Band test confirmed the efficiency of the used tool and the lack of correlation of the second order residual. The Wald test also confirmed the validity of the results of the estimated model.
Conclusion: Based on the results of this study, an increase in GDP per capita before reaching the maximum point causes an increase in health expenditures. After reaching the turning point, however, it reduces the health expenditures per capita. Since the per capita GDP of some countries, including Iran, has a significant distance from the maximum point, there is a good opportunity to achieve the downward range of the inverted U in smaller amounts of per capita GDP by investing in health infrastructure. Therefore, before reaching this point, it is recommended to allocate a part of the tax revenue from the top income deciles to investment in the health sector in order to improve the health of the society. Furthermore, in order to reduce the pollution caused by the GDP of polluting industries, the government should adopt policies to prevent environmental damages from directly endangering the health of people. Also, for the reduction of the adverse effect of tourism on health, a tax is suggested to be collected from incoming tourists. Moreover, it is recommended to include environmental and occupational health methods in the design, construction and utilization of tourism industry facilities. It is also suggested that a part of foreign exchange income from the tax on inbound tourists be allocated to the monitoring, control and prevention of epidemic diseases as well as research on diseases and occupational hazards related to the tourism industry. Finally, it is suggested to create a system for registering disease outbreaks in the tourist population and evaluate the disease burden attributed to tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pollution emission
  • Tourist congestion
  • GDP per capita
  • Health expenditure
  • Panel Generalized Method of Moments
Afkhami Aqda, S. Salem, A. & Taherpour, J. (2022). "Individual Factors Affecting the Nutrition Security of Households in the Urban Areas of Iran". The Journal of Economic Policy 13(26): 31-59.
Agarwal, R. Kariyapol, T. & Pienchob, N. (2019). "Positive and Negative Impacts of Tourism on Environment: A Case Study of Pattaya City, Thailand". Sripatum Review of Humanities and Social Sciences 19(1): 136-147.
Alene, Y. (2017). "Socio-Cultural Impacts of Tourism in Ethiopia". Journal of Exclusive Management Science 6(08): 10.
Alipour, H. Olya, H. G. & Forouzan, I. (2017). "Environmental Impacts of Mass Religious Tourism: From Residents' Perspectives". Tourism Analysis 22(2): 167-183.
Andereck, K. L. & Nyaupane, G. P. (2011). "Exploring the Nature of Tourism and Quality of Life Perceptions among Residents". Journal of Travel Research 50(3): 248-260.
Andereck, K. L. Valentine, K. M. Knopf, R. C. & Vogt, C. A. (2005). "Residents’ Perceptions of Community Tourism Impacts". Annals of Tourism Research 32(4): 1056-1076.
Arain, H. Han, L. Sharif, A. & Meo, M. S. (2020). "Investigating the Effect of Inbound Tourism on FDI: The Importance of Quantile Estimations". Tourism Economics 26(4): 682-703.
Archer, B. Cooper, C. & Ruhanen, L. (2005). "The Positive and Negative Impacts of Tourism". In Global Tourism (pp. 79-102). Routledge.
Arellano, M. & Bond, S. (1991). "Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations". The Review of Economic Studies 58(2), 277-297.
Arellano, M. & Bover, O. (1995). "Another look at the instrumental variable estimation of error-components models". Journal of Econometrics 68(1): 29-51.
Aro, A. R. Vartti, A. M. Schreck, M. Turtiainen, P. & Uutela, A. (2009). "Willingness to Take Travel-related Health Risks-A Study among Finnish Tourists in Asia during the Avian Influenza Outbreak". International Journal of Behavioral Medicine 16(1): 68-73.
Atalan, A. Cinar, Z. & Cinar, M. (2020). "A Trendline Analysis for Healthcare Expenditure Per Capita of OECD Members". Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 11(1), 23-35.
Babones, S. (2010). "Income, Education, and Class Gradients in Health in Global Perspective". Health Sociology Review 19(1): 130-143.
Baker, D. (2015). "Tourism and The Health Effects of Infectious Diseases: Are There Potential Risks for Tourists?". International Journal of Safety and Security in Tourism/Hospitality (12).
Bakkeli, N. Z. (2016). "Income Inequality and Health in China: a Panel Data Analysis". Social Science & Medicine 157: 39-47.
Baldwin, G. (2018). "The Future of Canada’s Transportation System: Has Canada Learnt from Its Experiences with Outbreaks Such As SARS, Ebola, H1N1 and MERS?". Canadian Transportation Research Forum 53rd Annual Conference.
Barati, J. (2022). "Investigating the Crowding Out Effect on the Tourism Economy of Mashhad". Journal of Tourism and Development 11(2): 203-214. [in Persian]
Biagi, B. & Detotto, C. (2014). "Crime as Tourism Externality". Regional Studies 48(4): 693-709.
Blanke, J. & Chiesa, T. (2013). "The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013". The World Economic Forum. Koroni, Switzerland: World Economic Forum.
Bowling, A. (1995). "What Things Are Important in People's Lives? A Survey of the Public's Judgements to Inform Scales of Health Related Quality of Life". Social Science & Medicine 41(10): 1447-1462.
Carneiro, M. J. Eusebio, C. & Caldeira, A. (2018). "The Influence of Social Contact in Residents’ Perceptions of the Tourism Impact on their Quality of Life: A Structural Equation Model". Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism 19(1): 1-30.
Chi, C. G. Q. Cai, R. & Li, Y. (2017). "Factors Influencing Residents’ Subjective Well-being at World Heritage Sites". Tourism Management 63: 209-222.
Chida, Y. & Steptoe, A. (2008). "Positive Psychological Well-being and Mortality: A Quantitative Review of Prospective Observational Studies". Psychosomatic Medicine 70(7): 741-756.
Cohn, M. A. & Fredrickson, B. L. (2009). "Positive Emotions". Oxford Handbook of Positive Psychology 2: 13-24.
Croes, R. Ridderstaat, J. & Shapoval, V. (2020). "Extending Tourism Competitiveness to Human Development". Annals of Tourism Research 80: 102825.
Cross, M. P. Hofschneider, L. Grimm, M. & Pressman, S. D. (2018). Subjective Well-Being and Physical Health, Handbook of Well-being. Salt Lake City, UT: DEF Publishers.
Deery, M. Jago, L. & Fredline, L. (2012). "Rethinking Social Impacts of Tourism Research: A New Research Agenda". Tourism Management 33(1): 64-73.
Diedrich, A. & García-Buades, E. (2009). "Local Perceptions of Tourism as Indicators of Destination Decline". Tourism Management 30(4): 512-521.
Dodds, R. & Butler, R. (2019). "The Phenomena of Overtourism: A Review". International Journal of Tourism Cities 5(4): 519-528.
Doxey, G. V. (1975, September). "A Causation Theory of Visitor-Resident Irritants: Methodology and Research Inferences". Travel and Tourism Research Associations Sixth Annual Conference Proceedings 3: 195-198.
Ebrahimi, M. S. & Yaqobi, M. (2020). "Socio-Economic Effects of Tourism on the Rural Development in Torqabeh District". Journal of Tourism Planning and Development 9(34): 199-215. [in Persian]
Eusébio, C. Carneiro, M. J. & Caldeira, A. M. (2016). "A Structural Equation Model of Tourism Activities, Social Interaction and the Impact of Tourism on Youth Tourists' QOL". International Journal of Tourism Policy 6(2): 85-108.
Fan, Y. Ullah, I. Rehman, A. Hussain, A. & Zeeshan, M. (2022). "Does Tourism Increase CO2 Emissions and Health Spending in Mexico? New Evidence from Nonlinear ARDL Approach". The International Journal of Health Planning and Management 37(1): 242-257.
Farahani, H. Einali, J. & Mouradi, M. (2019). "Assessing the Impacts of Tourism Development on Lifestyle Change in Tourism Destination Villages (Case Study: East Alamut District of Qazvin County)". Physical Sacial Planning 6(3): 89-102. [in Persian]
Farzin, M. Abbaspoor, N. Ashrafi, Y. & Zargham Boroujeni, H. (2019). "The Impact of Inbound Tourism Development on the Production and Employment of Economic Sectors: A Structural Path Analysis Approach". Journal of Tourism and Development 8(4): 38-58. [in Persian]
Fazel, R. & Ramezanifar, H. (2013). "The Relationship between Tourism Development and Changing Lifestyles in Rural Areas (Case Study Districts 2000 Tonekabon)". Journal of Tourism Planning and Development 1(3): 126-147. [in Persian]
Ferreira, F. A. Castro, C. & Gomes, A. S. (2020, October). "Positive and Negative Social-Cultural, Economic and Environmental Impacts of Tourism on Residents". In International Conference on Tourism, Technology and Systems (pp. 288-298). Springer, Singapore.
Filiposki, O. Ackovska, M. Petroska Angelovska, N. & Metodijeski, D. (2016). "Socio-economics Impacts of Tourism". Economic Development 18(1-2): 125-155.
Fredrickson, B. L. Cohn, M. A. Coffey, K. A. Pek, J. & Finkel, S. M. (2008). "Open Hearts Build Lives: Positive Emotions, Induced Through Loving-kindness Meditation, Build Consequential Personal Resources". Journal of Personality and Social Psychology 95(5): 1045–1062.
Frent, C. (2016). "An Overview on the Negative Impacts of Tourism". Revista De Turism - Studii Si Cercetari in Turism 0(22): 32-37.
Fu, X. Ridderstaat, J. & Jia, H. C. (2020). "Are All Tourism Markets Equal? Linkages between Market-based Tourism Demand, Quality of Life, and Economic Development in Hong Kong". Tourism Management 77: 1-13.
Gannon, M. Rasoolimanesh, S. M. & Taheri, B. (2021). "Assessing the Mediating Role of Residents’ Perceptions toward Tourism Development". Journal of Travel Research 60(1): 149-171.  
García, F. A. Vázquez, A. B. & Macías, R. C. (2015). "Resident's Attitudes towards the Impacts of Tourism". Tourism Management Perspectives 13: 33-40.
Ghaderi, Z. Hall, M. C. M. & Ryan, C. (2022). "Overtourism, Residents and Iranian Rural Villages: Voices from a Developing Country". Journal of Outdoor Recreation and Tourism 37: 100487.
Ghanbari, A. & Adami, M. (2018). "The Role of Tourism in Destination Residents’ Life Changes (Case Study: City of Tabriz) ". Geographical Planning of Space 8(28): 169-190. [in Persian]
GhulamRabbany, M. Afrin, S. Rahman, A. Islam, F. & Hoque, F. (2013). "Environmental Effects of Tourism". American Journal of Environment, Energy and Power Research 1(7): 117-130.
Godovykh, M. & Ridderstaat, J. (2020). "Health Outcomes of Tourism Development: A Longitudinal Study of the Impact of Tourism Arrivals on Residents’ Health". Journal of Destination Marketing & Management 17: 100462.
Goliath-Ludic, K. & Yekela, S. (2020). "Resident's Perception of the Environmental Impact of Tourism: A Case Study of the Bawa Community in Butterworth, South Africa". Geo Journal of Tourism and Geosites 33: 1527-1531.
Gupta, V. & Sahu, G. (2021). "Virus Outbreaks and Tourism Resilience Strategies: A Perspective of Asian Countries". Virus Outbreaks and Tourism Mobility 59-74.
Gursoy, D. Ouyang, Z. Nunkoo, R. & Wei, W. (2019). "Residents’ Impact Perceptions of and Attitudes towards Tourism Development: A Meta-Analysis". Journal of Hospitality Marketing & Management 28(3): 306-333.
Haque, T. H. & Haque, M. O. (2018). "The Swine Flu and its Impacts on Tourism in Brunei". Journal of Hospitality and Tourism Management 36: 92-101.
Heydari Sareban, V. (2016). "Study and Analysis of the Effects of Tourism Development on Rural Life Style (Case Study: Ardabil County) ". Geography (Regional Planning) 6(4): 69-82. [in Persian]
Hospers, G. J. (2019). "Overtourism in European Cities: From Challenges to Coping Strategies". In CESifo Forum (20(03): 20-24). München: ifo Institut–Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München.
Howell, R. T. Kern, M. L. & Lyubomirsky, S. (2007). "Health Benefits: Meta-analytically Determining the Impact of Well-being on Objective Health Outcomes". Health Psychology Review 1(1): 83-136.
Huong, P. M. & Lee, J. H. (2017). "Finding Important Factors Affecting Local Residents’ Support for Tourism Development in Ba Be National Park, Vietnam". Forest science and technology 13(3): 126-132.
Ivlevs, A. (2017). "Happy Hosts? International Tourist Arrivals and Residents’ Subjective Well-being in Europe". Journal of Travel Research 56(5): 599-612.
Jovičić, D. (2011). "Socio-cultural Impacts of Contemporary Tourism". Collegium Antropologicum 35(2): 599-605.
Kao, C. (1999). "Spurious Regression and Residual-based Tests for Cointegration in Panel Data". Journal of Econometrics 90(1): 1-44.
Kenny, D. A. Kashy, D. A. Cook, W. L. Kraemer, L. M. Stanton, A. L. Meyerowitz, B. E. & Buunk, B. P. (2019). "Emotions and Health". Cambridge Handbook of Psychology, Health and Medicine 19: 122-131.
Khaksari, A. Ebrahimnia Samakoosh, S. Damadi, M. & Moazzez, V. M. (2014). "Evaluating the Socio-cultural Effects of Urban Tourism on the Lifestyle of People in Babolsar". Journal of Tourism Planning and Development 2(7): 126-147. [in Persian]
Khanzadi, A. Falahati, A. & Heirani, Z. (2018). "Investigating and Analyzing the Role and Effects of Tourism Development on Income Distribution in the Provinces of Iran". Journal of Tourism and Development 7(1): 84-100. [in Persian]
Kim, J. H. Ritchie, J. R. & Tung, V. W. S. (2010). "The Effect of Memorable Experience on Behavioral Intentions in Tourism: A Structural Equation Modeling Approach". Tourism Analysis 15(6): 637-648.
Kim, K. Uysal, M. & Sirgy, M. J. (2013). "How does Tourism in a Community Impact the Quality of Life of Community Residents? ". Tourism Management 36: 527-540.
Koens, K. Postma, A. & Papp, B. (2018). "Is Overtourism Overused? Understanding the Impact of Tourism in a City Context". Sustainability 10(12): 4384.
Kozak, M. & Rimmington, M. (2000). "Tourist Satisfaction with Mallorca, Spain, as an Off-Season Holiday Destination". Journal of Travel Research 38(3); 260-269.
Kuščer, K. & Mihalič, T. (2019). "Residents’ Attitudes towards Overtourism from the Perspective of Tourism Impacts and Cooperation—The Case of Ljubljana". Sustainability 11(6): 1823.
Lee, C.-C. & Chen, C.-J. (2011). "The Reaction of Elderly Asian Tourists to Avian Influenza and SARS". Tourism Management 32(6): 1421-1422.
Lin, Z. Chen, Y. & Filieri, R. (2017). "Resident-tourist Value Co-Creation: The Role of Residents' Perceived Tourism Impacts and Life Satisfaction". Tourism Management 61: 436-442.
Lundberg, E. (2015). "The Level of Tourism Development and Resident Attitudes: A Comparative Case Study of Coastal Destinations". Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 15(3): 266-294.
Maltezou, H. C. & Tsiodras, S. (2014). "Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus: Implications for Health Care Facilities". American Journal of Infection Control 42(12): 1261-1265.
Mason, P. Grabowski, P. & Du, W. (2005). "Severe Acute Respiratory Syndrome, Tourism and the Media". International Journal of Tourism Research 7(1): 11-21.
McKercher, B. & Chon, K. (2004). "The Over-Reaction to SARS and the Collapse of Asian Tourism". Annals of Tourism Research 31(3): 716-719.
Mehdizadeh Rayeni, M. Ziaee, S. & Ahmadpour, M. (2021). "The Impact of Air Pollution and Economic Growth on Health Care Expenditures in OPEC Selected Countries with Emphasis on Iran (PANEL ARDL Approach) ". Journal of Environmental Science Studies 6(1): 3302-3309. [in Persian]
Mehregan, N. Rashid, K. Ghasemifar, S. & Sohrabivafa, H. (2016). "Investigating the Economic Factors and Policies Affecting Psychological Health". The Journal of Economic Policy 8(15): 117-136.
Memish, Z. A. Mishra, N. Olival, K. J. Fagbo, S. F. Kapoor, V. Epstein, J. H. Alhakeem, R. Durosinloun, A. Al Asmari, M. Islam, A. Kapoor, A. Briese, T. Daszak, P. Al Rabeeah, A. A. & Lipkin, W. I. (2013). "Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus in Bats, Saudi Arabia". Emerging Infectious Diseases 19(11): 1819-1823.  
Mihalic, T. & Kuščer, K. (2021). "Can Overtourism be Managed? Destination Management Factors Affecting Residents’ Irritation and Quality of Life". Tourism Review 77(1): 16-34.
Mohammed, A. K. (2018). "An Assessment of Tourism’s Environmental Impact on the Lake Bosomtwe Basin". International Journal of Hospitality & Tourism Administration 19(3): 259-288.
Monterrubio, J. C. (2010). "Short-term Economic Impacts of Influenza A (H1N1) and Government Reaction on the Mexican Tourism Industry: An Analysis of the Media". International Journal of Tourism Policy 3(1): 1-15.
Nadri, S. & Khodabakhshi, A. (2019). "Investigation of the Tax Income and Oil Revenues on Health Expenditure in Iran". Journal of Applied Economics Studies in Iran 8(31): 255-275. [in Persian]
Nasiri, Y. & Zare Shahabadi, A. (2021). "Social Factors Related to Attitude to the Relationship between Tourism and Social Development (Case Study of Citizens of Chalgerd City) ". Journal of Tourism Planning and Development 9(35): 209-226. [in Persian]
Newhouse, J. P. (1977). "Medical-care Expenditure: a Cross-National Survey". The Journal of Human Resources 12(1): 115-125.
Nicholas, L. N. Thapa, B. & Ko, Y. J. (2009). "Residents’ Perspectives of a World Heritage Site: The Pitons Management Area, st. Lucia". Annals of Tourism Research 36(3): 390-412.
Nugroho, P. & Numata, S. (2020). "Resident Support of Community-based Tourism Development: Evidence from Gunung Ciremai National Park, Indonesia". Journal of Sustainable Tourism 1-16.
OECD Life Expectancy at Birth (Indicator) 2020. https://data.oecd.org/healthstat/life-expectancy-at-birth.htm
Oklevik, O. Gössling, S. Hall, C. M. Jacobsen, J. K. S. Grøtte, I. P. & McCabe, S. (2019). "Overtourism, Optimisation, and Destination Performance Indicators: A Case Study of Activities in Fjord Norway". Journal of Sustainable Tourism.
PAHO (1997). "Health and Tourism [Provisional Agenda Item 8]". Pan American Health Organization World Health Organization. https://iris.paho.org/handle/10665.2/19085
PAHO (2009). "Health and Tourism [Provisional Agenda Item 4.11] ". Pan American Health Organization World Health Organization. https://iris.paho.org/handle/10665.2/33925
Pedroni, P. (1999). "Critical Values for Cointegration Tests in Heterogeneous Panels with Multiple Regressors". Oxford Bulletin of Economics and Statistics 61(S1): 653-670.
Pesaran, M. H. (2004). "General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels". IZA Discussion Paper No. 1240. Institute for the Study of Labor (IZA).
Pesaran, M. H. (2007). "A Simple Panel Unit Root Test in the Presence of Cross‐Section Dependence". Journal of Applied Econometrics 22(2): 265-312.  
Piuchan, M. Chan, C. W. & Kaale, J. (2018). "Economic and Socio-Cultural Impacts of Mainland Chinese Tourists on Hong Kong Residents". Kasetsart Journal of Social Sciences 39(1): 9-14.
Pramanik, P. D. & Ingkadijaya, R. (2018). "The Impact of Tourism on Village Society and Its Environmental". In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (145(1): 012060). IOP Publishing.
Qureshi, M. I. Hassan, M. A. Hishan, S. S. Rasli, A. M. & Zaman, K. (2017). "Dynamic Linkages between Sustainable Tourism, Energy, Health and Wealth: Evidence from Top 80 International Tourist Destination Cities in 37 Countries". Journal of Cleaner Production 158: 143-155.
Rahman, M. M. Khanam, R. & Rahman, M. (2018). "Health Care Expenditure and Health Outcome Nexus: New Evidence from the SAARC-ASEAN Region". Globalization and Health 14(1): 1-11.
Railaitė, R. & Čiutienė, R. (2020). "The Impact of Public Health Expenditure on Health Component of Human Capital". Inžinerinė ekonomika 31(3): 371-379.
Ramaswamy, S. & Sathis Kumar, G. (2010). "Tourism and Environment: Pave the Way for Sustainable Eco-Tourism". Tourism and Environment: Pave the Way for Sustainable Eco-Tourism (March 5, 2010).
Rassy, D. & Smith, R. D. (2013). "The Economic Impact of H1N1 on Mexico's Tourist and Pork Sectors". Health Economics 22(7): 824-834.
Rastegar, R. (2019). "Tourism Development and Conservation, Do Local Resident Attitudes Matter?". International Journal of Tourism Sciences 19(3): 181-191.
Ridderstaat, J. Croes, R. & Nijkamp, P. (2016). "The Tourism Development–Quality of Life Nexus in a Small Island Destination". Journal of Travel Research 55(1): 79-94.
Rivera, M. Croes, R. & Lee, S. H. (2016). "Tourism Development and Happiness: A Residents’ Perspective". Journal of Destination Marketing & Management 5(1): 5-15.
Sadeghloo, T. & Yarahmadi, M. (2021). "Investigating the Effect of Tourists Visits on Social Health of Host Communities: A Case Study of Select Tourism villages of Binalood city". Social Studies in Tourism 17(9): 321-352. [in Persian]
Salatin, P. & Eslambolchi, S. (2016). "Examining Effect of Air Pollution on Health Expenditure in Selected Countries". Journal of Environmental Science and Technology 18(1): 107-121. [in Persian]
Sarkhosh Sara, A. Nasrollahi, K. & Azarbaiejani, K. (2018). "Analysis and Review of the Link between Receipts and Expenditures of the Tourism Sector with Economic Growth: New Evidence of Panel Causality in The Middle East and North Africa". Journal of Tourism and Development 7(3): 1-24. [in Persian]
Savojipour, S. Assari Arani, A. Agheli, L. & Hassanzadeh, A. (2018). "The Determinants of Urban Families’ Health Expenditure". The Journal of Economic Policy 10(19): 25-52.
Sharma, R. (2020). "Sociology of Tourism: Shifting Paradigm from Nostalgia to Happiness". Journal of Tourism and Hospitality Education 10: 90-107.
Sifolo, N. & Sifolo, P. P. S. (2015). "The Tourism Inconvenience of the Ebola Epidemic: Lessons for the South African Tourism Sector". African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure 4(1): 1-11.
Sthapit, E. & Coudounaris, D. N. (2018). "Memorable Tourism Experiences: Antecedents and Outcomes". Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 18(1): 72-94.
Stylidis, D. Biran, A. Sit, J. & Szivas, E. M. (2014). "Residents' Support for Tourism Development: The Role of Residents' Place Image and Perceived Tourism Impacts". Tourism Management 45: 260-274.
UNWTO World Tourism Barometer (English Version) 2020 18:1, 1-48
Vargas-Sanchez, A. Porras-Bueno, N. & de los Ángeles Plaza-Mejía, M. (2011). "Explaining Residents’ Attitudes to Tourism: Is A Universal Model Possible?". Annals of Tourism Research 38(2): 460-480.
Wald, A. (1943). "Tests of Statistical Hypotheses Concerning Several Parameters when the Number of Observations Is Large". Transactions of the American Mathematical Society 54(3): 426-482.
Wang, Z. Asghar, M. M. Zaidi, S. A. H. & Wang, B. (2019). "Dynamic Linkages Among CO2 Emissions, Health Expenditures, and Economic Growth: Empirical Evidence from Pakistan". Environmental Science and Pollution Research 26(15): 15285-15299.
World Bank Data. Word Data Indicators. https://data.worldbank.org/indicator
Yarnal, C. M. & Kerstetter, D. (2005). "Casting off: An Exploration of Cruise Ship Space, Group Tour Behavior, and Social Interaction". Journal of travel Research 43(4): 368-379.
Zaei, M. E. & Zaei, M. E. (2013). "The Impacts of Tourism Industry on Host Community". European Journal of Tourism Hospitality and Research 1(2): 12-21.
Zeidi, Z. & Amini, A. (2015). "Residents Attitude Towards the Cultural Impacts of Tourism Development in Rural Areas (Case Study: ABYANEH Village) ". Geographical Research 30(117): 13-32. [in Persian]
Zhuang, X. Yao, Y. & Li, J. (2019). "Sociocultural Impacts of Tourism on Residents of World Cultural Heritage Sites in China". Sustainability 11(3): 840.