بررسی تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر اشتغال در ایران با استفاده از روش کنترل ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

10.22034/epj.2022.19065.2358

چکیده

امروزه مسئله اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر از اهداف کلان توسعه و از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران و اقتصادانان هر کشور می‌باشد، به طوری که دولت‌ها با برنامه‌ریزی کلان دستگاه‌های مختلف می‌توانند زمینه فرصت‌های شغلی متناسب را فراهم نمایند. همچنین ایجاد اشتغال یکی از مهمترین استراتژی‌های کاهش فقر و بهبود زندگی در کشورهای مختلف به دنبال ایجاد درآمد و افزایش تقاضا برای کالا و خدمات و در نتیجه افزایش اشتغال می‌باشد. امروزه با پیشرفت علم و فناوری و تخصصی شدن مسئله اشتغال، چشم انداز اشتغال در بیشتر کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به صورت یک معضل بزرگ و اساسی درآمده است. از آنجا که یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر اشتغال ایران طی سالیان اخیر، تحریم‌های اقتصادی می‌باشند و با توجه به این‌که روش کنترل ترکیبی (SCM) به ما این امکان را می‌دهد تا اشتغال ایران ترکیبی را در غیاب تحریم‌ها محاسبه کنیم، به همین دلیل در مطالعه حاضر از روش کنترل ترکیبی برای بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی اعمال شده توسط ایالات متحده بر اشتغال ایران بین سال‌های 1991 تا 2020 استفاده شده است. و از طریق SCM تفاوت اشتغال بین کشور تحت درمان (ایران) و ترکیبی (ایران ترکیبی) تخمین زده است. نتایج این مطالعه نشان از کاهش 1438هزار نفری اشتغال در اثر تحریم‌ها در مقایسه با وضعیت بدون تحریم دارد. به دنبال تشدید تحریم‌ها، کاهش اشتغال به اوج خود یعنی 1966 هزار نفری در سال 2020 رسیده است. آزمون‌های پلاسیبو نیز نشان از معنادار بودن نتایج در سطح 10% دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the impact of economic sanctions on employment in Iran using Synthetic Control Method

نویسندگان [English]

  • Faranak Miraali 1
  • Saeid Eisazadeh 2
  • Seyed Ehsan Hosseinidoust 3
1 Ph.D. student in Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu Ali Sina University, Hamadan, Hamadan, Iran
2 Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu Ali Sina University, Hamadan, Hamadan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu Ali Sina University, Hamadan, Hamadan, Iran
چکیده [English]

Introduction: The present study aims to investigate the impact of unilateral economic sanctions of the United States of America on Iran's employment during 1991-2020. Nowadays, the issue of employment and providing decent jobs is one of the major development goals and a main concern of policy makers and economists. Moreover, job creation is a major strategy to reduce poverty and improve well-being and thus to generate income and increase demand for goods and services. Nevertheless, with the advancement of science and technology and the specialization of jobs, the prospect of employment in most developing countries, including Iran, has become a major and fundamental problem. Several factors affect employment, one of which is definitely economic sanctions that cause social and economic inequalities as well as the reduction of economic growth through the restriction of the export and import of goods.
Methodology: This research examines the effects of the economic sanctions imposed by the United States on Iran's employment during 1991 to 2020. To this end, the synthetic control method (SCM) is applied. At the first step, the total employment is measured as the outcome variable. Then, a synthetic control unit is built for Iran, by which the expected employment occurs under a scenario with no sanctions after 2005. Then, the effects of sanctions on employment are estimated. The synthetic control method is a statistical method used to evaluate the effect of an intervention in comparative studies. It involves the construction of a weighted composite of groups that are used as a control group to compare the treated unit .Using the weighted mean of units as a comparison avoids the model-dependent extrapolation on which regression results are often based. This research shows the potential gains achieved by using synthetic controls in comparative studies. The effects of the intervention may have been randomly generated, in which case it will not be statistically significant. Therefore, in the next step, the inferential techniques proposed by Abadi et al. (2015 and 2010) are used to support the estimates of the synthetic control method and evaluate the significance of the results.
Results and Discussion: Considering the importance of employment in the social and economic life of any country, especially developing countries, international economic policies have been given almost as much attention as national policies to expand employment opportunities in less developed countries and have always been one of the concerns of planners. Therefore, it seems necessary to make a serious effort to identify the factors affecting employment, which can achieve the prior goals of employment and eliminate unemployment. One of the factors affecting Iran's employment in recent years is economic sanctions. The present study utilizes the synthetic control method (SCM) to investigate the effects of sanctions on Iran's employment. Through SCM, the difference in employment between the treated country (actual Iran) and the synthetic one (synthetic Iran) is estimated. Synthetic Iran is constructed as a convex composite of the countries in the control group in such a way that it is most similar to the actual Iran in terms of the predictor values of the pre-sanction outcome variable.
Conclusion: The study shows the intensification of the economic sanctions imposed on Iran since 2006 and the exposure of new sectors in the Iranian economy. There were thousands of declines in the employment of Iran until 2015, which is about -7% in employment of “actual Iran” and “synthetic Iran”. However, with the JCPOA agreement in 2015 and as a result of the resumption of trade, the employment rate decreased to 749 thousand, which was 41.3% in 2018. Yet, by Trump's victory in the elections and America's withdrawal from the JCPOA, and the increased pressure of sanctions, the gap between synthetic Iran and actual Iran reached its peak in 2020, i.e. 1966 thousand people (a 48.9% decrease). This was due to a sharp decrease in employment. The results also indicate that the synthetic Iran was a good reflection of the actual Iran in the pre-intervention period. The increase in economic costs from 2018 to 2020 also shows the large and long-term negative effect of the intervention (sanctions) on Iran's employment during the sanctions period. In addition, the placebo tests show that the results are statistically significant at the 10% level. Iran had the largest treatment effects and the highest ratio of MSPE after the intervention compared to before the intervention. The findings are also robust to the composition of the donor pool and the start of the sanctions, which is because the results are similar when the countries with positive weights are removed from the donor pool one at a time or when the treatment event is moved to 2004. However, the results are not sensitive to the composition of the donor pool or to the start of the sanctions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employment
  • Economic sanctions
  • Synthetic control method
  • Donor pool
Abadie, A. (2020). "Using Synthetic Controls: Feasibility, Data Requirements, and Methodological Aspects". Journal of Economic Literature 59(2): 391-425.
Abadie, A. and Gardeazabal, J. (2003). "The Economic Costs of Conflict: A Case Study of the Basque Country". American Economic Review 93(1): 113-132.
Abadie, A. Diamond, A. and Hainmueller. J. (2010). "Synthetic Control Methods for Comparative Case Studies: Estimating the Effect of California’s Tobacco Control Program". Journal of the American Statistical Association 105(490): 493-505.
Abadie, A. Diamond, A. and Hainmueller, J. (2015). "Comparative Politics and the Synthetic Control Method". American Journal of Political Science 59(2): 495-510.
Ahn, D. P. and Ludema, R. D. (2020). "The Sword and the Shield: The Economics of Targeted Sanctions". European Economic Review 130: 103587.
Amadeh, H. Khademalizadeh, A. and Baghalian, M. (2014). "The Impact of Economic Sanctions on Employment in Iran". The Journal Economic Strategy 3(11). (In Persian).         
Andreas, P. (2005). "Criminalizing Consequences of Sanctions: Embargo Busting and Its Legacy". International Studies Quarterly 49, 335–360.
Asgari, M. (2021). "Factors Affecting Employment in Manufacturing Industries of Iran". Journal of Development and Capital 5(2): 47-65.
Barseghyan, G. (2019). "Sanctions and Counter-Sanctions: What did They do?". BOFIT Discussion Papers.
Campos, N. Coricelli, F. and Moretti, L. (2019). "Institutional Integration and Economic Growth in Europe". Journal of Monetary Economics 103: 88-104.
Chelwa, G. Walbeek, C.V. and Blecher, E. (2015). "Evaluating South Africa's Tobacco Control Initiative: A Synthetic Control Approach" Economic Research Southern Africa Working Paper Series 2015, Working Paper 566.
Chelwa, G. Walbeek, C.V. and Blecher, E. (2017). "Evaluating South Africa's Tobacco Control Policy using A Synthetic Control Method." Tobacco Control 26(5): 509-517.       
Draca, M. Garred, J. Stickland, L. and Warrinnier, N. (2019). "On Target? The Incidence of Sanctions across Listed Firms in Iran". LICOS Discussion Paper.
Eisazadeh, S. Mahmoovand, R. and Miraali, F. (2022). "The Effect of Economic Sanctions on Per Capita GDP in the Iranian Economy using the Synthetic Control Method". Journal of Economic Research and Policies 29(100): 81-90. (In Persian).
Etkes, H. & Zimring, A. (2015). "When Trade Stops: Lessons from the Gaza Blockade". Journal of International Economics 95: 16-27.
Eyler, R. (2007). Economic Sanctions: International Policy and Political Economy At Work, Springer.
Ezzati, M. Heydari, H. and Moridi, P. (2020). "The Effect of Economic Sanctions on Production and Employment of Industry in Iran". Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies 8(1): 38-65.     
Farzanegan, M. R. (2019). "The Effects of International Sanctions on Military Spending of Iran: A Synthetic Control Analysis". CESifo Working Paper No. 7937.
Fesharaki, S. (2018). Three Essays on Development Economics: Social Capital, Cost of the Sanctions and Group-based Inequality in Iran, Virginia Tech, Dissertation Submitted to the Faculty of Virginia Polytechnic Institute and State University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Economics.
Frank, R. (2006). "The Political Economy of Sanctions Against North Korea". Asian Perspective 30: 5-36.
Gharehgozli, O. (2017). "An Estimation of the Economic Cost of Recent Sanctions on Iran using the Synthetic Control Method". Economics Letters 157: 141-144.
Ghomi, M. (2021). "Who Is Afraid of Sanctions? The Macroeconomic and Distributional Effects of the Sanctions against Iran". Economics & Politics. (In Persian).
Hasanzadeh, M. and Mirhasari, S. (2016). "The Effect of International Sanctions on Macroeconomic Variables of Iran". First International Conference on Business and Organizational Intelligence. (In Persian).
Heydari, H. Ezati, M. and Moridi, P. (2021). "Estimating the Impacts of Economic Sanctions on Employment in the Industry, Agriculture and Service Sectors in Iran". The Journal of Economic Policy 13(25): 65-107. (In Persian).
Hosseinzadeh, M. and Ajdari, S. (2013). "The Study of Economics Sanctions of Iran by Looking at Foreign Trade". International E-Conference on Economy under Sanctions. (In Persian).
Hotton, C. (2016). "Targeted Sanctions: Propviding a Solution to the Issue of General Sanctions". Creighton International and Comparitive Law Journal: 86-106.
Hufbauer, G. C. Schott, J. Elliott, K.A. and Oegg, B. (2010). "Economic Sanctions: New Directions for the 21st Century". Presentation at the Book Release Meeting for Economic Sanctions Reconsidered, 3rd Edition Washington, DC.
Khabbazan, M.M. (2015). "The Effect of Sanctions on Iran’s Economy". Ph.D. Thesis. Tarbiat Modares University (TMU) School of Management and Economics. (In Persian).
 
Kosová, R. (2010). "Do Foreign Firms Crowd Out Domestic Firms? Evidence from the Czech Republic". The Review of Economics and Statistics 92: 861–881.
Luna, R. and Llamas, R. (2019). "La demanda de empleo en la industria manufacturera de México". Contaduría y administración 64(1): 0-0.
Malebo, U. (2020). Evaluating the Impact of Economic Sanctions on South Africa: A Synthetic Control Approach, Faculty of Commerce. In Partial Fulfilment of the Requirements for the Degree of Master of Commerce in Development Finance. February 2020.
McClelland, R. & Gault, S. (2017). "The Synthetic Control Method as a Tool to Understand State Policy". Urban Institute. United States of America. Retrieved from. CID: 20.500.12592/3fgw77.
Mirkina, I. (2018). "FDI and Sanctions: An Empirical Analysis of Short-and Long-run Effects". European Journal of Political Economy 54: 198-225.
Moeeni, S. (2022). "The Intergenerational Effects of Economic Sanctions". The World Bank Economic Review 36(2): 269-304.
Moghaddasi, A. M. and Nisticò, R. (2022). "Employment Effects of Economic Sanctions in Iran". World Development 151: 105760. (In Persian).
Mohammadi Khabbazan, M. (2015). The Effect of Sanctions on Iran’s Economy, PhD Thesis. (In Persian).
Mossuyt, M. (2018). "The Adverse Consequences of Economic Sanctions on the Enjoyment of Human Rights". Economic and Social Council, President of the Constitutional Court of Belgium, E/CN.4/Sub.2/2000/33 21 June 2000.
Nakhli, S. R. Rafat, M. Dastjerdi, R.B. and Rafei, M. (2021). "Oil Sanctions and their Transmission Channels in the Iranian Economy: A DSGE Model". Resources Policy 70: 101963. (In Persian).   
Neuenkirch, M. and Neumeier, F. (2015). "The Impact of UN and US Economic Sanctions on GDP Growth". European Journal of Political Economy 40: 110-125.        
Opatrný, M. (2021). Evaluating Economic Policy Using the Synthetic Control Method, Doctoral Thesis, Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of Economic Studies, Prague. 2021, pages 174. Advisor: doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.
Pahlavani, M. Heydarian, S. and Mirjalili, S.H. (2021). "The Impact of Financial Sanctions on Income Inequality in Iran: The TVP-FAVAR Model". The Journal of Economic Policy 13(25): 213-239. (In Persian).
Payetakhti Oskoye, S. A. Tabagchi Akbar, L. (2016). "The Effect of Sanctions on Women’s Employment in Iran". The Journal of Woman & Study of Family 8(31): 7-21. (In Persian).
Piri, M. and Sohrabi, R. (2020). "The US Extraterritorial Sanctions against Iran and its Compatibility with the World Trade Organization Rules". Public Law Studies Quarterly 50(4): 1545-1565. (In Persian).
Whang, T. (2011). "Playing to the Home Crowd? Symbolic Use of Economic Sanctions and State Repression 1976–2001". International Studies Quarterly 52: 489-513.
Williams, C. (2020). The Impact of Economic Sanctions on Labor Markets: A Micro-level Analysis of Russian Earnings and Job-Switch Behavior, Honors Thesis, Economics Department, The University of North Carolina at Chapel Hill, March 2020.
Yahia, A. and Saleh, A. (2008). "Economic Sanctions, Oil Price Fluctuations and Employment: New Empirical Evidence from Libya". American Journal of Applied Sciences 5(12): 1713-1719. 2008 ISSN 1546-9239.