کاربردی از رهیافت آسیب‌شناسی رشد در ایران: درخت تصمیم‌گیری HRV

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 استادیار اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

رهیافت آسیب‏شناسی رشد، چارچوبی برای شناسایی کلیدی‏ترین موانع رشد اقتصادی «خاص هر کشور» است. این رهیافت با وجود منطبق بودن بر منطق مدل‏های رشد درون‏زا، بر خلاف این مدل‏ها، مجموعۀ ثابتی از عوامل تعیین‏کنندۀ رشد را برای همۀ کشورها مفروض نمی‌داند. به جای آن، همۀ عوامل بالقوۀ مؤثر بر رشد، از جمله عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی، را در قالب یک فهرست طولانی درج می‌کند و با استفاده از یک درخت تصمیم‏گیری، تعداد محدود و مشخصی از عوامل کلیدی را شناسایی می‏کند. این چارچوب ضمن انعطاف‏پذیری بیش‏تر نسبت به چارچوب‏های رقیب، اصول و روش‏شناسی علم اقتصاد را هم نقض نمی‏کند. فرآیند درخت تصمیم‏گیری با این پرسش آغاز می‏شود که: چه عاملی علت سطح پایین سرمایه‏گذاری خصوصی و کارآفرینی در کشور است؟ در پاسخ این پرسش که می‏تواند «پایین بودن بازدهی اجتماعی سرمایه‏گذاری» و یا «بالا بودن هزینۀ تأمین مالی» باشد، هر یک از این دو مسیر به شاخه‏های باریک‏تری شکسته می‏شوند. در این مقاله با به­کارگیری رهیافت آسیب‏شناسی رشد و درخت تصمیم‌گیری HRV، چند عامل به عنوان موانع تعییین‌کننده رشد اقتصادی ایران شناسایی شدند: کیفیت سرمایۀ انسانی، کیفیت زیرساختارها، ریسک‌های خرد و ریسک‌های کلان که هر دو به سیاست‌های مدیریت اقتصادی کشور، از جمله شاخص‌ها و سیاست‌های حکمرانی خوب بازمی‌گردند. در شاخۀ مالی، سرکوب مالی و تبعیض‏های بخشی مهم‌ترین عامل عدم توسعۀ مالی متوازن برای شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی شده است. مجموعۀ این تعیین‌کننده‌ها، در فقدان یک گرایش و اندیشۀ صحیح و روشن در سیاست‌گذاری رشد و توسعه اقتصادی و یادگیری در سطح مدیریت کلان و سیاست‏گذاری شکل گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of the growth diagnostics approach in Iran: HRV decision tree

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Eltejaei 1
  • Mohammad Ali Aboutorabi 2
1 Associate Professor of Economics at Institute for Humanities and Cultural Studies
2 Assistant Professor in Economics, Institution for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

Introduction: In spite of the fact that Iran's socio-economic development plans and other effective documents emphasize achieving high, stable and sustainable economic growth rates, the average real GDP growth in the last four decades has been less than 1.3 percent. This low growth rate, along with its severe fluctuations, shows that the development plans and policies administrated by the government were not successful in achieving such economic growth rates. So, they seriously require comprehensive review and reforms. During a given period, many countries on the same level as Iran in terms of per capita income have experienced significant economic growth and have been able to bring the level of per capita income (and, as a result, economic welfare of the people) very close to the pioneer countries in development. But Iran’s per capita income still has a "big gap" despite its high and sometimes unique capacities in geographical, civilizational, cultural and economic diversities.  Therefore, it is needed to identify and explain the causes of the stunted growth of Iran's economy and, accordingly, to propose solutions to accelerate economic growth and convergence of per capita income and catch up with developed countries. For this purpose, a growth diagnostic approach leads to a defensible and systematic common understanding of the main causes of Iran's low economic growth.
Methodology: The growth diagnostics approach which was first proposed by Hausmann et al. (2005), is a framework for identifying the most important specific obstacles to the economic growth of a country. This approach is consistent with the logic of endogenous growth models but, unlike these models, it does not assume a fixed set of growth determinants for all countries. Instead, it lists all the potential factors, including economic and non-economic, that affect growth in a long list. This approach then makes a decision tree to identify a limited number of key factors. In addition to being more flexible than competing frameworks, this framework does not violate the principles and methodology of economics. The decision tree process begins with this question ‘What is the cause of the low level of private investment and entrepreneurship in the country?’ In response to this question, which can be "the low social efficiency of investment" or "the high cost of financing", each of these two paths is broken into narrower branches and, finally, it identifies the causes of low economic growth. The main function of growth diagnostics approach is to identify the causes of low economic growth in a country. In this research, however, we applied the HRV decision tree, which is because we believe this tree can lead us to the most important problems in the Iranian economic growth.
Results and Discussion: According to the HRV (2005), we classified our findings for the final causes of low economic growth of Iran into seven categories as reported in the table below.
 
Causes of the lag in Iran’s economic growth
No


Categories


Causes


Policy implications
1


Environment


• Drastic Increase in Pollution and Destruction of the Environment
• Continuous Reduction of Biological Capacity


ü  Environmental Protection
2


Human capital


• High Migration of Human Capital from the Country
• Little Arrival of Immigrants with High Human Capital
• Low-Quality Education System
• Inappropriate Access to The Internet in Schools
• Inadequate Development of Employee Training
• Low-Quality Management Schools


ü  Improve the Quality of Education and Skills Development
ü  Wage Based Growth
3


Infrastructures


• Roads Quality
• Quality of Electricity Supply
• Ports Quality
• Aviation Quality


ü  Improve Public-Private Partnerships
ü  Improve Social Capital
4


Micro risks


• Weakness in Property Rights
• Low Government Efficiency
• Heavy Burden of Government Regulations
• Inadequate Protection of the Interests of Small Shareholders
• Weak Support for Investors
• Lack of Transparency


ü  Good Governance
5


Macro risks


• Deficit of the Government's Operating Balance
• High Government Debts
• High and Fluctuating Inflation Rates


ü  Good Governance
6


Externalities of information and coordination


• Weakness of Competition in the Domestic Market
• Limited Market Dominance
• Expensive and Time-Consuming Customs Procedures
• High Trade Tariffs
• Severe Non-Tariff Barriers
• Low Capacity for Talents Saving
• Low Capacity for Talents Attraction
• The Negative Effect of Taxation On Labour Incentives


ü  Market-Oriented Policies
ü  Trade Liberalization
7


Financial intermediation


• Poor Financial Access
• Poor Life Insurance
• Poor International Financing
• Severe Financial Repression
• Arbitrary Sectoral Discrimination Without Plans


ü  Balanced Financial Development
 
Conclusion: In this article, applying growth diagnostics approach and HRV decision tree, several factors were identified as the obstacles to Iran's economic growth. They include the quality of human capital, the quality of infrastructures, and micro and macro risks both of which refer to the economic management policies of the country, namely good governance indicators and policies. In the financial sector, financial repression and arbitrary sectoral discriminations are the most important factors in the lack of balanced financial development to accelerate economic growth. This set of determinants has been formed under the severe lack of a correct and clear trend in policy making for economic growth and development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growth diagnostics
  • Iranian economy
  • Good governance
  • Micro risks
  • Macro risks
  • Financial development
Aboutorabi, M. A. & Hajamini, M. (2020). "Financial System Unbalances and the Problem of Low Economic Growth in Iran: A HRV Approach". National Conference of Growth Diagnostics in Iran; Explaining Production Obstacles and Reforming Strategies and Policies. Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran. (In Persian).
Aboutorabi, M. A. Hajamini, M. & Tohidi, S. (2020). "Financial System Performance and Economic Growth in Iran: Some Stylized Facts". Journal of Iranian Economic Issues 7(2): 1-31. (In Persian).
Aghion, P. & Howitt, P. W. (2009). The Economics of Growth, MIT Press.
Babych, Y. & Fuenfzig, M. (2012). An Application of the Growth Diagnostics Framework: The Case of Georgia (No. 001-12). International School of Economics at TSU, Tbilisi, Republic of Georgia.
Barro, R. J. & Lee, J. W. (2013). "A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950–2010". Journal of Development Economics 104: 184-198.
Bhagwati, J. & Hamada, K. (1974). "The Brain Drain, International Integration of Markets for Professionals and Unemployment: A Theoretical Analysis". Journal of Development Economics 1(1): 19-42.
Borucke, M. Moore, D. Cranston, G. Gracey, K. Iha, K. Larson, J. & Galli, A. (2013). "Accounting for Demand and Supply of the Biosphere's Regenerative Capacity: The National Footprint Accounts’ Underlying Methodology and Framework". Ecological Indicators 24: 518-533.
Caselli, F. (2005). "Accounting for Cross-country Income Differences". In P. Aghion & S. Durlauf (Eds.), Handbook of Economic Growth, Volume 1A, 679-741. Elsevier.
Chalabi, M. & Abbasi, R. (2004). "Comparative Analysis of Brain Drain in Micro and Macro Levels". Human Sciences 41-42: 13-36. [In Persian].
Dadgar, Y. Nazari, R. & Fahimifar, F. (2020). "The Pathology of Economic Growth Challenge in Iran: HRV Approach". National Conference of Growth Diagnostics in Iran; Explaining Production Obstacles and Reforming Strategies and Policies. Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran. (In Persian).
Eltejaei, E. (2020). "Investigating the Causality between Money and Inflation in Iran: a MS-VAR Approach". New Economy and Trade 15(3): 3-26. (In Persian).
Friedman, M. & Friedman, R. (1962). Capitalism and Freedom, University of Chicago Press.
Global Footprint Network. (2022). Reserve/Deficit Trends. Global Footprint Network. Retrieved from https://data.footprintnetwork.org/#/
Graham, E. G. Garrido, L. & Karjanlahti, A. (2012). "Liberia: Inclusive Growth Diagnostics". Available at SSRN 2305698.
Habibi, R. Hajamini, M. & Yavari, K. (2021). "The Relationship among Factor Intensities, Wage-led Economic Growth and Income Inequality in the Iranian Economy". Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policies 8(32): 73-101. (In Persian).
Hafeznia, M. R. (2010). National Power and Interests, Entekhab Press, Tehran, Iran. (In Persian).
Hamilton, J. D. (1989). "A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle". Econometrica 57: 357-384.
Hausmann, R. Klinger, B. & Wagner, R. (2008). Doing Growth Diagnostics in Practice: A 'Mindbook' (No. 177), Center for International Development at Harvard University.
Hausmann, R. Rodrik, D. & Velasco, G. D. (2005). "Growth Diagnostics". JKF School of Government, Harvard University, March. https://growthlab.cid.harvard.edu/files/growthlab/files/growth-iagnostics.pdf.
Ianchovichina, E. & Gooptu, S. (2007). "Growth Diagnostics for a Resource-rich Transition Economy: The Case of Mongolia". The World Bank.
Kamran, H., Gholami, B., Yari, E., Hosseini, S. H., & Khaledi, H. (2010). “Geography and National Power in the Iran”. Journal of Geographical Sciences 13(16), 5-28. (In Persian).
Mirheydar, D. Rasti, O. & Mirahmadi, F. (2020). The Basic Themes in Political Geography, Samt Press, Tehran, Iran. (In Persian).
Miyagiwa, K. (1991). "Scale Economies in Education and the Brain Drain Problem". International Economic Review 32(3): 743-59.
Montazeri Shoorekchali, J. (2020). "Evaluation of the 2021 Budget Law: Lessons for the Budgeting System in Iran". National Conference of Growth Diagnostics in Iran; Explaining Production Obstacles and Reforming Strategies and Policies. Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran. (In Persian).
Montazeri Shoorekchali, J. (2022). "Investigating the Effect of Government Financing Methods on Economic Growth in Iran: Markov-Switching (MS) Approach". The Journal of Economic Policy 14(27): 113-153. (In Persian).
Penn World Table (2021). International Comparisons of Production, Income and Prices 9.1. Available at: www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt/?lang=en
Psacharopoulos, G. (1994). "Returns to Investment in Education: A Global Update". World Development 22(9): 1325-1343.
Putnam, R. D. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton University Press: Princeton.
Qayyum, A. Khawaja, I. & Hyder, A. (2008). "Growth Diagnostics in Pakistan". European Journal of Scientific Research 24(3): 433-450.
Sahiti, F. (2019). The Growth of Firms in Less-Developed Countries: Lessons from Kosovo, Springer.
Santa María, M. C. & Salazar, N. (2007). Panama's Growth Diagnostics (No. 009190), Fedesarrollo.
Sharifi, N. & Eltejaei, E. (2017). "Immigration and Emigration, Total and Educated, and Economic Growth: A Cross-Country Study". Journal of Iranian Economic Issues 4(1): 115-134.
United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2020). International Migrant Stock 2020. United Nations Database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2020.
Vinyes, C. & Roe, T. L. (2010). Growth Diagnostics and a Multisector Ramsey Model: The Case of Brazil (No. 56502), University of Minnesota, Economic Development Center.
Wackernagel, M. & Rees, W. (1998). Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth (Vol. 9), New Society Publishers.
Wong, K. Y. & Yip, C. K. (1999). "Education, Economic Growth, and Brain Drain". Journal of Economic Dynamics and Control 23(5-6): 699-726.
World Bank (2023). World Development Indicators. World Bank. http://databank.worldbank.org/data/download/WDI_excel.zip
World Economic Forum (2015). The Global Competitiveness Report 2014-2015, World Economic Forum: Geneva, Switzerland. https://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf
World Economic Forum (2019). The Global Competitiveness Report 2019, World Economic Forum: Geneva, Switzerland. https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
World Economic Forum (2020). The Global Competitiveness Index, World Economic Forum: Geneva, Switzerland. https://tcdata360-backend.worldbank.org/api/v1/datasets/430/dump.csv.