بررسی اثر روش‌های تامین مالی دولت بر رشد اقتصادی در ایران: رهیافت مارکوف - سوئیچینگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه اقتصاد، پژوهشکده اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به این‌که آثار روش‌های مختلف تامین مالی دولت در یک اقتصاد مشابه نبوده و این روش‌ها می‌توانند به‌گونه‌ای متفاوت متغیرهای کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهند، مطالعه حاضر با استفاده از داده‌های دوره زمانی 1352-1397 و الگوی مارکوف – سوئیچینگ به بررسی اثرگذاری روش‌های مختلف تامین مالی دولت بر رشد اقتصادی ایران پرداخته است. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در هر دو رژیم رکود و رونق شناسایی شده، اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد، اگرچه این اثرگذاری در رژیم رکود به لحاظ آماری معنادار نبوده است. همچنین و بر اساس یافته‌های این مطالعه، نسبت درآمدهای نفتی دولت به تولید ناخالص داخلی در هر دو رژیم شناسایی شده اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی داشته که این مسأله به نوعی تاییدی بر نظریه پارادوکس فراوانی و یا پدیده نفرین منابع در اقتصاد ایران است. نهایتاً، یافته‌های این مطالعه نشان داد که نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در هر دو رژیم شناسایی شده اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی طی دوره تحت بررسی داشته که این اثرگذاری منفی می‌تواند ریشه در این واقعیت داشته باشد که استقراض دولت در ایران بجای آن‌که صرف انجام سرمایه‌گذاری‌های بهره‌ور و ایجاد زیرساخت‌های لازم شود صرف جبران کسری‌های بودجه ساختاری می‌شود. در ضمن، یافته‌های این مطالعه نشان داد که نرخ رشد سرمایه‌گذاری، نرخ رشد جمعیت و نرخ رشد صادرات اثر مثبت، معنادار و محسوسی بر رشد اقتصادی ایران داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Government Financing Methods on Economic Growth in Iran: Markov-Switching (MS) Approach

نویسنده [English]

  • Jalal Montazeri Shoorekchali
Associate Professor, Department of Economics and Management, Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: It is important to note that the effects of different methods of government financing (such as taxes, borrowing, selling natural resources, etc.) are not the same in the economy, and these different methods can affect macroeconomic variables such as economic growth in different ways. Therefore, answering the question of what is the optimal government-financing portfolio in the economy is of particular importance, especially in developing countries where the sale of natural resources plays an important role in their financing portfolio. According to Sachs and Warner, the abundance of natural resource encourages rent seeking, corruption, and poor government management. It also encourages developing countries to engage in protectionist paths through state-led projects of development, in fear of “Dutch disease effects of the resource abundance”. Yet, as de Ferranti et al. (2002) put it, ‘it is impossible to argue that Australia, Canada, Finland, Sweden and the United States did not base their development on their natural resources.’ (p. 6)
Accordingly, considering the three main current issues of Iran's economy based on a) inefficiency of the tax system, b) dependence of the budget on oil, and c) growing government debts, this paper investigates the effect of government financing methods on the economic growth in Iran from 1973 to 2018 using a Markov-Switching (MS) model.
Methodology: Following the generalized growth accounting model based on neoclassical and endogenous growth models, to investigate the effect of different methods of government financing on the economic growth, we used the following model based on the concept of the total production function:

 
 
 

 
where:
GY: GDP growth rate (constant 2011 LCU),
GK: Gross capital formation growth rate (constant 2011 LCU) as a proxy for investment growth rate,
GL: Population growth rate as a proxy for labor growth rate,
GX: Export growth rate (constant 2011 LCU) as a proxy for export growth rate,
TR / Y: Government tax revenue as a percentage of GDP,
OR / Y: Government oil revenue as a percentage of GDP,
GD / Y: Government debt as a percentage of GDP.
In addition, this study uses annual time series for Iran during 1973-2018.
Results and Discussion: Based on the specification tests, we estimated MSI (2) model using the EM algorithm as reported in Table 1. This model was tested for linearity using the LR linearity statistics assuming the null and alternative hypotheses to be a linear model and an MS model, respectively. The probability value of the Chi^2 statistic in this test (0.005) supports the existence of non-linearity in the data. Based on the transition probabilities, the probability of moving from regime zero (one) to one (zero) regime is 0.6879 (0.6374). Therefore, it can be said that the probability of staying in both regimes is moderate.
 
Table 1. Results from MSI (2)
 


Coefficient 


t-value 


t-prob
Switching variables in Regime 0
Intercept


0.60


0.294


0.771
GY (-1)


-0.04


-0.81


0.423
TRY


0.11


0.38


0.704
ORY


-0.18


-3.25


0.003
GDY


-0.44


-5.28


0.000
GDY (-1)


0.26


3.19


0.004
Switching variables in Regime 1
Intercept


1.47


0.69


0.496
GY (-1)


-0.30


-5.02


0.000
TRY


0.86


 2.54


0.017
ORY


-0.10


-1.84


0.076
GDY


-0.70


-8.80


0.000
GDY (-1)


 0.51


 7.55


0.000
Non- switching variables
GK


0.13


7.31


0.000
GL


4.09


4.86


0.000
GL (-1)


-1.24


-1.30


0.204
GX


0.24


16.1


0.000
AIC = 5.33                   SC = 6.09
Linearity LR-test Chi^2(9) =   42.361 [0.000]
p_ {0|0} = 0.6879;                       p_ {1|1} = 0.6374
p_ {0|1} = 0.3121;                       p_ {1|0} = 0.3626     
Normality Test: Chi^2(2) = 0.08 [0.959] 
ARCH 1-1 Test: F (1,26) = 1.13 [0.298] 
Portmanteau (6): Chi^2(6) = 10.46 [0.106] 
Note: In this study, in order to determine the optimal lag of variables, the autoregressive distributed lag (ARDL) technique was used. Also, the unit root tests results showed that all the variables were stationary.
* Annual data for all the variables were obtained from the Central Bank of Iran.
Source: Research findings
 
 
Figure 1. Regime classification based on the filtered and smoothed probabilities
Source: Research findings
 
In addition, the cumulative effects of explanatory variables are presented in Table 2:
 
Table 2. Cumulative effects of explanatory variables on economic growth in zero and one regimes
coefficient in regime one


coefficient in regime zero


variable
0.125


0.1


GK
2.74


2.19


GL
0.23


0.18


GX
0.11


0.66


TR/Y
-0.17


-0.08


OR/Y
-0.17


-0.14


GD/Y
Source: Research findings
                                     
 
Conclusion: This paper investigates the effect of government financing methods on the economic growth in Iran from 1973 to 2018. To this end, a Markov-Switching (MS) model was used. The results showed that the tax-to-GDP ratio had a positive effect on the economic growth in both recession and boom regimes, although this effect was not significant in the recession regime. Given the low tax-to-GDP ratio in Iran, these results have not been unexpected. Also, based on the findings of this study, the ratio of government oil revenues to GDP had a negative and significant effect on economic growth in both identified regimes, which confirms the theory of resource curse phenomena or paradox of plenty in the Iranian economy. In addition, the findings of this study showed that the ratio of government debts to GDP had a negative and significant effect on the economic growth in both regimes. The reason for this negative impact could be the fact that government borrowing in Iran is used to compensate for structural budget deficits instead of spending on productive investments and building the necessary infrastructure. Finally, the findings showed that the investment growth rate, population growth rate and export growth rate had positive, significant and tangible effects on Iran's economic growth, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financing
  • Taxation
  • Oil
  • Government debt
  • Markov-Switching (MS)
Abdon, A. Estrada, G. & Lee, M. (2015). "Fiscal Policy and Growth in Developing Asia". In Inequality, Inclusive Growth, and Fiscal Policy in Asia (pp. 91-111). Routledge-GRIPS Development Forum Studies, National Graduate Institute for Policy Studies, Japan
Addison, T. & Levin, J. (2012). "The Determinants of Tax Revenue in Sub-Saharan Africa". Manuscript in Orebro University Library.
Ali, A. A. Ali, A. Y. S. & Dalmar, M. S. (2018). "The Impact of Tax Revenues on Economic Growth: A Time Series Evidence from Kenya". Academic Research International 9(3): 163-170.
Asimakopoulos, S. & Karavias, Y. (2016). "The Impact of Government Size on Economic Growth: A Threshold Analysis". Economics Letters 139(2): 65-68.
Auty, R. M. (Ed.). (2001). Resource Abundance and Economic Development, United Kingdom, Oxford University Press.
Ayenew, W. (2016). "Determinants of Tax Revenue in Ethiopia (Johansen Co-Integration Approach)". International Journal of Business, Economics and Management 3(6): 69-84.
Ayyele, B. Z. (2015). Determinants of Tax Revenue Performance: Ethiopian Federal Government, Thesis of Master of Science in Accounting and Finance, Addis Ababa University College of Business and Economics Department of Accounting and Finance.
Barro, R. J. (1995). "Inflation and Economic Growth". NBER Working Paper No: 5326.
Barro, R. J. (1979). "On the Determination of the Public Debt". Journal of Political Economy 87(5, Part 1): 940-971.
Checherita, C. & Rother, P. (2010). "The Impact of High and Growing Government Debt on Economic Growth: An Empirical Investigation for the Euro Area". Working Paper Series No. 1237/August 2010.
Chehrazi Madreseh, S. & Nejati, M. (2017). "The Effect of Public Debt and Productivity on Economic Growth in Iran". Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policies 5(19): 7-28.
Cochrane, J. H. (2011). "Inflation and Debt". National Affairs 9(2): 56-78.
Corden, W. M. & Neary, J. P. (1982). "Booming Sector and De-Industrialization in a Small Open Economy". The Economic Journal 92(368): 825-848.
Coulibaly, I. (2013). "Long-Term Economic Impact of the Natural Resources and Human Capital on the Growth Rate". Research Papers 399: 1-37.
Damodar, N. G. (2004). Basic Econometrics, Fourth Edition, United States,‎ Tata McGraw Hill.
Dar, A. & Amirkhalkhali, S. (1999). "The Impact of Government Size on Economic Growth: A Time Series Cross-Country Study". Development Policy Review 17(1): 65-76.
Dar, A. A. & Amir Khalkhali, S. (2002). "Government Size, Factor Accumulation, and Economic Growth: Evidence from OECD Countries". Journal of Policy Modeling 24(7-8): 679-692.
De Ferranti, D. Perry, G. E. Lederman, D. & Maloney, W. E. (2002). From Natural Resources to the Knowledge Economy: Trade and Job Quality, Washington, DC: World Bank.
Desislava, S. (2017). "Tax Structure and Economic Growth: Evidence from the European Union". Contaduríay Administración, 62(3): 1041-1057.
Dladla, K. & Khobai, H. (2018). "The Impact of Taxation on Economic Growth in South Africa". MPRA Paper No. 86219.
Dzingirai Canicio, T. Z. (2014). "Causal Relationship between Government Tax Revenue Growth and Economic Growth: A Case of Zimbabwe (1980-2012)". Journal of Economics and Sustainable Development 5(17): 10-21.
Eberhardt, M. & Presbitero, A. F. (2015). "Public Debt and Growth: Heterogeneity and Non-Linearity". Journal of International Economics 97(1): 45-58.
Ebrahim-Zadeh, C. (2003). "Dutch Disease: Too Much Wealth Managed Unwisely". Finance & Development 40(1): 50-51.
Esmaeili Razi, H. Ebrahimi, B. & Shirali, S. (2015). "Impact of Oil Revenues on Economic Growth in Iran with Emphasis on Variations in Institutional Quality". Journal Economic Development Policy 3(2): 81-108.
Fallahi, F. (2014). "Money-Output Relationship in Iran: A Markov Switching Causality". Journal of Applied Economics Studies in Iran 3(11): 107-128.
Fallahi, F. & Rodríguez, G. (2007). "Using Markov-Switching Models to Identify the Link between Unemployment and Criminality". Working Paper University of Ottawa.
Faramarzi, A. Dashtban Farooji, M. Hakimipour, N. Alipour, S. & Jabbari, A. (2015). "Investigating the Relationship between Taxation and Economic Growth, A Case Study of Iran and OPEC Member Countries and the Organization of Economic Cooperation (OPEC) and (OECD)". Financial Economics 9(32): 103-122.
Franses, P. H., & Van Dijk, D. (2000). Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance, Cambridge University Press.
Eboreime, M. I. & Sunday, B. (2017). "Analysis of Public Debt-Threshold Effect on Output Growth in Nigeria". Economic and Financial Review 55(3): 25-45.
Gelb, A. H. (1988). Oil Windfalls: Blessing or Curse?, Oxford University Press.
Gill, I. & Pinto, B. (2005). "Public Debt in Developing Countries: Has the Market-Based Model Worked". Policy Research Working Paper No. 3674. World Bank, Washington, DC.
Golriz, H. (2001). Descriptive Dictionary of Money Terms, Banking and International Finance, English-Persian, Second Edition, Tehran, Contemporary Culture.
Granger, C. W. & Newbold, P. (1973). "Some Comments on the Evaluation of Economic Forecasts". Applied Economics 5(1): 35-47.
Gylfason, T. (2006). "Natural Resources and Economic Growth: from Dependence to Diversification". In Economic Liberalization and Integration Policy (pp. 201-231). Springer, Berlin, Heidelberg.
Gylfason, T. Herbertsson, T. T. & Zoega, G. (1999). "A Mixed Blessing: Natural Resources and Economic Growth". Macroeconomic Dynamics 3(2): 204-225.
Harberger, A. C. (1962). "The Incidence of the Corporation Income Tax". Journal of Political Economy 70(3): 215-240.
Hosseini Nasab, E. Abdullahi Haghi, S. Naseri, A. & Agheli, L. (2016). "The Effects of Oil Boom and Oil Revenues Management on the Optimal Path of Iranian Macroeconomic Variables (Based on Dynamic Computable General Equilibrium)". Economic Research 16(2): 173-200.
Izadkhasti, H. (2017). "Analyzes the Effects of Tax Policy Reform on Macroeconomic Variables in Iran: Cash in Advance Approach (CIA)". International Journal of Economic Modeling Research 7(28): 191-226.
Jacobo, A. D. & Jalile, I. R. (2017). "The Impact of Government Debt on Economic Growth: An Overview for Latin America". Working papers No. 28/2017. University di Perugia, Department Economic.
Jafari Samimi, A. Montazeri Shoorekchali, J. & Khazaei, A. (2016). "Impact of Methods of Financing Government Expenditures on Economic Growth in Iran (Emphasizing the Oil and Tax Revenues)". Journal of Planning and Budgeting 21(1): 3-21.
Karadam, D. Y. (2018). "An Investigation of Nonlinear Effects of Debt on Growth". The Journal of Economic Asymmetries 18 e00097.
Khayati, A. (2019). "The Effects of Oil and Non-oil Exports on Economic Growth in Bahrain". International Journal of Energy Economics and Policy 9(3): 160-164.
Kopcke, R. Tootell, G. & Triest, R. (2006). The Macroeconomics of Fiscal Policy (Vol. 1), The MIT Press.
Korkmaz, S. Yilgor, M. & Aksoy, F. (2019). "The Impact of Direct and Indirect Taxes on the Growth of the Turkish Economy". Public Sector Economics 43(3): 311-323.
Krolzig, H. M. (1997). Markov-Switching Vector Auto Regressions: Modeling, Statistical Inference, and Application to Business Cycle Analysis, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Springer, New York.
Lane, P. R. & Tornell, A. (1995). "Power Concentration and Growth". Working Papers No. 1720, Harvard-Institute of Economic Research.
Lane, P. R. & Tornell, A. (1996). "Power, Growth, and the Voracity Effect". Journal of Economic Growth 1(2): 213-241.
Lof, M. & Malinen, T. (2014). "Does Sovereign Debt Weaken Economic Growth? A Panel VAR Analysis". Economics Letters, 122(3): 403-407.
Maganya, M. H. (2020). "Tax Revenue and Economic Growth in Developing Country: An Autoregressive Distribution Lags Approach". Central European Economic Journal 7(54): 205-217.
Mehlum, H. Moene, K. & Torvik, R. (2006). "Cursed by Resources or Institutions?". World Economy 29(8): 1117-1131.
Montazeri Shoorekchali, J. (2019). "The Determinants of Government Debt Size in Iran's Economy: New Evidence from an ARDL Approach". Journal of Iranian Economic Issues 5(2): 105-124.
Montazeri Shoorekchali, J. (2019). "Testing the Validity of the Debt Laffer Curve in Iran: Evidence from a Smooth Transition Regression (STR)". Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research 9(36): 129-143.
Nkoro, E. & Uko, A. K. (2016). "Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Cointegration Technique: Application and Interpretation". Journal of Statistical and Econometric methods 5(4): 63-91.
Olayungbo, D. O. (2019). "Effects of Oil Export Revenue on Economic Growth in Nigeria: A Time Varying Analysis of Resource Curse". Resources Policy 64: 1-10.
Owino, O. B. (2018). "The Tradeoff between Direct and Indirect Taxes in Kenya: An Empirical Analysis". Journal of Economics 6(4): 187-201.
Pandey, P. K. (2017). "The Impact of Indian Taxation System on its Economic Growth, SSARSC". International Journal of Management 3(1): 1-8.
Pegkas, P. (2018). "The Effect of Government Debt and Other Determinants on Economic Growth: The Greek Experience". Economies 6(1): 1-19.
Phiri, A. (2016). "The Growth Trade-Off between Direct and Indirect Taxes in South Africa: Evidence from a STR Model". MPRA Paper No. 69152.
Piancastelli, M. & Thirlwall, A. P. (2019). "The Determinants of Tax Revenue and Tax Effort in Developed and Developing Countries: Theory and New Evidence 1995-2015". Working Papers No. 1903, School of Economics, University of Kent.
Popova, L. Jabalameli, F. & Rasoulinezhad, E. (2017). "Oil Price Shocks and Russia’s Economic Growth: The Impacts and Policies for Overcoming them". World Sociopolitical Studies 1(1): 1-31.
Qafarian Kolahi, S. H. (2019). "Investigating Value Added Tax Impact on Economic Growth (Case Study of Iran and Other Developing Countries)". Iranian National Tax Administration. 27(41): 106-135.
Rehman, W. Khan, R. A. & Kousar, S. (2020). "Government Revenue and Economic Growth of Pakistan (1979–2017)". Studies of Applied Economics 38(3): 1-30.
Renelt, D. (1991). "Economic Growth: A Review of the Theoretical and Empirical Literature". Policy Research Working Paper Series from the World Bank No. 678.
Rezaei, M. Yavari, K. Ezzati, M. and Etesami, M. (2016). "The Effect of Abundant Oil Revenues on Iran's Economic Growth through the Channel of Influencing the Imbalance in the Budget and the Foreign Sector". Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research 6(22): 144-131.
Rodrı́guez, G. & Sloboda, M. J. (2005). "Modeling Nonlinearities and Asymmetries in Quarterly Revenues of the US Telecommunications Industry". Structural Change and Economic Dynamics 16(1): 137-158.
Sachs, J. D. & Warner, A. M. (1995). "Natural Resource Abundance and Economic Growth". Working Papers No. w5398, National Bureau of Economic Research.
Sachs, J. D. & Warner, A. M. (1999). "Natural Resource Intensity and Economic Growth". Development Policies in Natural Resource Economies: 13-38.
Sachs, J. D. & Warner, A. M. (1999). "The Big Push, Natural Resource Booms and Growth". Journal of Development Economics 59(1): 43-76.
Salmani, Y. Yavari, K. Sahabi, B. & Asgharpour, H. (2016). "The Short-Run and Long-Run Effects of Government Debt on Economic Growth in Iran". Journal of Applied Economics Studies in Iran 5(18): 81-107.
Stauskas, O. (2017). The Long-Run Relationship between Public Debt and Economic Growth in Advanced Economies, Master's Thesis, Department of Economics, Lund University.
Stijns, J. P. C. (2005). "Natural Resource Abundance and Economic Growth Revisited". Resources Policy 30(2): 107-130.
Szarowska, I. (2010). "Changes in Taxation and their Impact on Economic Growth in the European Union". MPRA Paper No. 32354.
Temple, J. (1999). "A Positive Effect of Human Capital on Growth". Economics Letters 65(1): 131-134.
Umaru, A. Hamidu, A. A. & Musa, S. (2013). "External Debt and Domestic Debt Impact on the Growth of the Nigerian Economy". International Journal of Educational Research 1(2): 70-85.
Wahyuni, H. (2004). "The Role of Government in Economic Growth: Evidence from Asia and Pacific Countries". Journal of Indonesian Economy and Business 19(1): 71-81.
Yarmohammadi, M. Mostafaei, H. & Safaei, M. (2012). "Markov Switching Models for Time Series Data with Dramatic Jumps". Sains Malaysiana 41(3): 371-377.
Zapata, H. O. & Gauthier, W. M. (2003). "Threshold Models in Theory and Practice". Southern Agricultural Economics Association (SAEA), Annual Meeting, February 1-5, 2003, Mobile, Alabama.