تأثیر بیمه بیکاری بر دوره بیکاری در شهر یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

2 استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

3 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه یزد

10.22034/epj.2022.17985.2300

چکیده

با اینکه هدف بیمه بیکاری تأمین امنیت شغلی و تضمین حداقل رفاه افراد بیکار است یکی از پیامدهای منفی آن می‌تواند افزایش دوره بیکاری باشد. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر بیمه بیکاری بر دوره بیکاری در شهر یزد طی سال‌های 1392 الی 1396 پرداخته است. جامعه آماری پژوهش، افراد بیکار جویای کار در شهر یزد بودند که طی دوره مورد بررسی بیکار شدند، بیمه بیکاری دریافت کردند و مجدداً شاغل شدند. نتایج تخمین رگرسیون کاکس تعمیم‌یافته نشان داد که بیمه بیکاری تأثیر مثبت و معنی‌دار بر طول دوره بیکاری در شهر یزد داشته است. بنابراین، اگر مزایای بیمه بیکاری با گذشت زمان و افزایش دوره بیکاری به صورت تدریجی کاهش یابد، انگیزه اشتغال مجدد افزایش می‌یابد. همچنین، نتایج نشان‌دهنده تأثیر منفی سابقه اشتغال و سن بر دوره بیکاری است. بعلاوه، افراد مجرد و فاقد فرزند دوره بیکاری طولانی‌تر داشته‌اند اما جنسیت تأثیر معنی‌داری بر دوره بیکاری نداشته است. یافته‌های این پژوهش همچنین نشان داد که دوره بیکاری، بیشتر از آن‌که متأثر از بیمه بیکاری باشد، تحت تأثیر ویژگی‌های فردی قرار دارد به طوری‌ که وضعیت تأهل، بزرگترین ضریب موثر بر دوره بیکاری را در شهر یزد به خود اختصاص داده است. بنابراین، ضرورت توجه به ویژگی‌های فردی برای موفقیت در سیاست‌های کاهش دوره بیکاری اجتناب‌ناپذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Unemployment Insurance on Unemployment Duration in Yazd

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Feizpour 1
  • Mohammad Hassan Zare 2
  • Ali Zare Zardeyni 3
1 Associate Professor, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University
2 Assistance Professor, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University
3 M. Sc. in Economics, Yazd University
چکیده [English]

Introduction: Unemployment duration is the length of time that an unemployed person looks for a job. It is an indicator of labor market performance. In other words, a longer period of unemployment duration reflects the poor performance of labor market and implies that structural barriers prevent the employment of unemployed. In recent years, the unemployment rate in Yazd has exceeded the average unemployment rate in the country, and this has made unemployment an important issue in Yazd. In this regard, unemployment duration is of importance. Accordingly, identifying the factors affecting the unemployment duration is as important as identifying the factors affecting the unemployment rate. Unemployment insurance is a factor affecting the unemployment duration. On this basis, the purpose of this study is to investigate the effect of unemployment insurance on unemployment duration in Yazd.
Methodology: In the present study, the generalized Cox proportional hazard model has been used as a statistical method to correlate survival with a number of explanatory variables. This model belongs to the group of non-parametric models and is a function of time and explanatory variables. One of the features of this model is the proportional hazard assumption, according to which the risk ratio is always a fixed number and independent of time. If the explanatory variables in the exponential expression are not time-independent, the generalized Cox proportional hazard model is applicable. The exponential part of the generalized Cox proportional hazard model includes time-independent and time-dependent variables. In the present study, the maximum likelihood method has been used to estimate the parameters, in which the parameters are obtained by maximizing the probability function. In the model of this study, the unemployment duration is a function of unemployment insurance and a vector of explanatory variables including age, gender, marital status, employment history and number of children. Unemployment duration in terms of day and unemployment insurance, which is the wage given during the unemployment or a coefficient of wage that is received based on the minimum wage, is entered into the model. The statistical population of this study consisted of the unemployed job seekers who were unemployed from 2013 to 2017. They received unemployment insurance and were re-employed. Raw data were collected from the Department of Labor, Cooperation and Social Welfare Organization and the Social Security Organization of Yazd.
Results and Discussion: The distribution of statistical population according to the unemployment duration shows that the unemployment duration of 66.2% was under 12 months and of 29.8% was between 12 and 24 months, which accounts for 96% of the statistical population. Also, the unemployment wage (unemployment insurance) of 74.1% was equal to the minimum wage and of 25.9% was more than the minimum wage. In addition, unemployment wage (unemployment insurance) has a positive and significant correlation with unemployment period. The results of estimating the generalized Cox model show that unemployment insurance has significantly increased the unemployment duration, and the increased unemployment insurance has resulted in increased unemployment duration. Also, being single and having no children leads to an increase in the unemployment duration. In contrast, employment history and age lead to a decrease in the unemployment duration. In other words, people who received unemployment insurance, namely those who were single and had no children, left the unemployment duration later, and people with a longer employment history and age left the unemployment duration earlier. In addition, gender did not have a significant effect on the unemployment duration. According to the coefficients, unemployment duration is more affected by individual characteristics than by unemployment insurance. Also, among the variables, the largest coefficient is related to being married.
Conclusion: In this study, for the first time, unemployment insurance is included in the model not as a dummy variable (receiving or not receiving unemployment insurance) but as unemployment wage. This is used as a coefficient, or the ratio of unemployment insurance to minimum wage. The results of the model estimation showed that unemployment insurance significantly increases the unemployment duration. Most studies confirm this result. However, a few studies such as Carling et al. (1996) in Sweden, Tatsiramos (2006) for European countries, Fitzenberger and Wilke (2007) in Germany and Galean et al. (2019) in Spain contradict the results of the present study. This study showed that the benefits under unemployment insurance payment are as important as the payment period to reduce the length of the unemployment duration. Also, policymakers should reduce the adverse impact of unemployment insurance on the unemployment duration by paying attention to both benefits and duration. Therefore, if unemployment insurance benefits gradually decrease over time with increasing unemployment duration, the incentive to re-employ will increase. In addition, paying attention to the education and training of the unemployed by emphasizing on technical and vocational training can provide the basis for reducing the unemployment duration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unemployment
  • Unemployment insurance
  • Unemployment duration
  • Cox proportional hazards model
  • Yazd
Bover, O. Arellano, M. & Bentolila, S. (2002). "Unemployment Duration, Benefit Duration and the Business Cycle". Economic Journal 112(479): 223-265.
Brown, A. J. G. Kohlbrecher, B. Merkl, C. & Snower, D. J. (2017). "The Effects of Productivity and Benefits on Unemployment: Breaking the Link". GLO Discussion Paper No. 51.
Caliendo, M. Tatsiramos, K. & Uhlendorff, A. (2009). "Benefit Duration, Unemployment Duration and Job Match Quality: A Regression-Discontinuity Approach". IZA Discussion Paper No. 4670.
Card, D. Johnston, A. Leung, P. Mas, A. & Pei, Z. (2015). "The Effect of Unemployment Benefits on the Duration of Unemployment Insurance Receipt: New Evidence from a Regression Kink Design in Missouri, 2003-2013". NBER Working Paper No. 20869.
Carling, K. Edin, P. Harkman, A. & Holmlund, B. (1996). "Unemployment Duration, Unemployment Benefits, and Labor Market Programs in Sweden". Journal of Public Economics 59(3): 313-334.
Chodorow-Reich, G. Coglianese, J. & Karabarbounis, L. (2019). "The Macro Effects of Unemployment Benefit Extensions: A Measurement Error Approach". Quarterly Journal of Economics 134(1): 227-279.
Christensen, B. (2002). "Reservation Wages, Offered Wages, and Unemployment Duration - New Empirical Evidence". KIEL Working Paper No. 1095.
Cripps, T. F. & Tarling, R. J. (1974). "An Analysis of the Duration of Male Unemployment in Great Britain 1932-73". Economic Journal 84(334): 289-316.
Diamond, P. A. (1982a). "Aggregate Demand Management in Search Equilibrium". Journal of Political Economy 90(5): 881-894.
Diamond, P. A. (1982b). "Wage Determination and Efficiency in Search Equilibrium". Review of Economic Studies 49(2): 217-227.
Faizpour, M. A. & Zare, G. (2011). "Determinants of Unemployment Duration Using the Cox Proportional Hazard Model, Case Study of Yazd City: 2016 to 2018". Iran Economic Research 17(51): 113-135. [In Persian]
Faizpour, M. A. (2009). "Unemployment Duration and Its Determinants, Evidence from Unemployed Jobseekers in Yazd Province During the Third Development Plan". Social Welfare 10(39): 356-327. [In Persian]
Farber, H. S. & Valletta, R. (2011). Extended Unemployment Insurance and Unemployment Duration in the Great Recession: The U.S. Experience, Princeton University.
Figura, A. & Barnichon, R. (2014). "The Effects of Unemployment Benefits on Unemployment and Labor Force Participation: Evidence from 35 Years of Benefits Extensions". Federal Reserve Bank of Washington Staff Working Paper No. 2014-65.
Fitzenberger, B. & Wilke, R. A. (2017). "New Insights on Unemployment Duration and Post Unemployment Earnings in Germany: Censored Box-Cox Quantile Regression at Work". ZEW Discussion Paper No. 07-007.
Friedman, M. (1968). "The Role of Monetary Policy". American Economic Review 58(1): 1-17.
Galean, A. Gorjón, L. & Vega-Bayo, A. (2019). "The Impact of Unemployment Benefits on Job Finding in Spain". ISEAK Working Paper No. 2019/4.
Ganjali, M. Saberi, Z. Khanzadeh, F. Daneshparvor, N. Mohammadi, M. & Eftekhari, S. (2013). "Statistical Analysis of Determinants of Unemployment Duration". Research Project, Institute of Statistics. [In Persian]
Hadian, I. (2004). "Evaluation of the Effect of Training Job Seekers on the Length of Their Unemployment Period (Case Study of Shiraz City)". Economic Research 40(69): 217-238. [In Persian]
Hagedorn, M. Karahan, F. Manovskii, I. & Mitman, K. (2019). "Unemployment Benefits and Unemployment in the Great Recession: The Role of Equilibrium Effects". Federal Reserve Bank of New York Staff Report No. 646.
Johnston, A. C. & Mas, A. (2016). "Potential Unemployment Insurance Duration and Labor Supply: The Individual and Market-Level Response to a Benefit Cut". NBER Working Paper No. 22411.
Jones, S. R. G. (1988). "The Relationship between Unemployment Spells Reservation Wages as a Test of Search Theory". Quarterly Journal of Economics 103(4): 741-756.
Karimi, S. (2013). Shadow of Death in Iran's Manufacturing Industries: Case Study of Selected Industries in Yazd and Isfahan Provinces. M. A. Thesis, Yazd University. [In Persian]
Katz, L. F. & Meyer. B. D. (1990). "The Impact of the Potential Duration of Unemployment Benefits on the Duration of Unemployment". Journal of Public Economics 41: 45-72.
Kleinbaum, D. G. & Klein, M. (2005). Survival Analysis: A Self-Learning Text, Springer: Statistics for Biology and Health.
Lalive, R. (2007). "Unemployment Benefits, Unemployment Duration, and Post-Unemployment Jobs: A Regression Discontinuity Approach". AEA Papers and Proceedings 97(2): 108-112.
Lancaster, T. (1976). "Econometric Methods for the Duration of Unemployment". Econometrica 47(4): 939-956.
Lauringson, A. (2010). Disincentive Effects of Unemployment Insurance Benefits: Maximum Benefit Duration versus Benefit Level, University of Tartu.
Lee, D. & Altonji, J. (2016). Unemployment Insurance: Disincentive Effects on Job Search in the Great Recession, Yale University.
Meyer, B. (1990). "Unemployment Insurance and Unemployment Spells". Econometrica 58: 757-782.
Modaresi, Z. (2013). "Comparative Study of Unemployment Insurance System in Iran and Some Countries of the World and Providing Suggestions with a Comparative Approach". Research Project, Ministry of Economic Affairs and Finance. [In Persian]
Mortensen, D. (1977). "Unemployment Insurance and Job Search Decisions". Industrial and Labor Relations Review 30: 505-517.
Mortensen, D. T. & Pissarides, C. A. (1994). "Job Creation and Job Destruction in the Theory of Unemployment". Review of Economic Studies 61(3): 397-415.
Nagl, W. & Weber, M. (2014). "Unemployment Compensation and Unemployment Duration Before and After the German Hartz IV Reform". IFO Working Paper No. 186.
Phelps, E. S. (1968). "Phillips Curves, Expectations of Inflation and Optimal Unemployment over Time". Economica 35(139): 288-296.
Pissarides, C. A. (1979). "Job Matchings with State Employment Agencies and Random Search". Economic Journal 89(356): 818-833.
Pissarides, C. A. (1985). "Short-Run Equilibrium Dynamics of Unemployment, Vacancies, and Real Wages". American Economic Review 75(4): 676-690.
Pissarides, C. A. (2000). Equilibrium Unemployment Theory, United States: MIT Press.
Rezaei Nojini, A. (2018). Investigating the Performance of Industrial Enterprises Before Exit and Its Effect on Exit: Evidence from Iran's Manufacturing Industries During the Third Development Plan, M. A. Thesis, Yazd University. [In Persian]
Røed, K. & Zhang, T. (2003). "Does Unemployment Compensation Affect Unemployment Duration?". Economic Journal 113: 190-206.
Røed, K. Jensen, P. & Thoursie, A. (2008). "Unemployment Duration and Unemployment Insurance: A Comparative Analysis Based on Scandinavian Micro Data". Oxford Economic Papers 60(2): 254-274.
Schmieder, J. F. & Trenkle, S. (2016). "Disincentive Effects of Unemployment Benefits and the Role of Caseworkers". IZA Discussion Paper No. 9868.
Stigler, G. J. (1961). "The Economics of Information". Journal of Political Economy 69(3): 213-225.
Stigler, G. J. (1962). "Information in the Labor Market". Journal of Political Economy 70(5): 94-105.
 
Tatsiramos, K. (2004). "The Effect of Unemployment Insurance on Unemployment Duration and the Subsequent Employment Stability". IZA Discussion Paper No. 1163.
Tatsiramos, K. (2006). "Unemployment Insurance in Europe: Unemployment Duration and Subsequent Employment Stability". IZA Discussion Paper No. 2280.
Uusitalo, R. & Verho, J. (2010). "The Effect of Unemployment Benefits on Re-Employment Rates: Evidence from the Finnish Unemployment Insurance Reform". Labour Economics 17(4): 125-153.