طراحی یک مدل DSGE جهت بررسی اثرات تکانه‌های‌ ارتقای بهره‌وری تجهیزات نفتی ساخت داخل و قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد نفت و گاز، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

گستردگی صنعت ساخت تجهیزات نفتی در داخل کشور و پیوند گسترده آن با سایر بخش‌های اقتصاد، موجب شده که در صورت تقاضا برای تجهیزات نفتی داخلی، ارزش‏افزوده ‏زیادی در این بخش ایجاد شود. با این حال، بسیاری از شرکت‌های بالادست صنعت نفت به دلیل پایین بودن کیفیت و بهره‌وری این تجهیزات، استفاده از تجهیزات خارجی را ترجیح ‌می‌دهند. از سوی ‌دیگر، تکانه‌های قیمت نفت نیز به‌دلیل سهم بالای بخش نفت در تأمین درآمدهای ارزی کشور می‌تواند وضعیت اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد. در مطالعه حاضر تلاش شده که با طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نئوکینزی، اثرات تکانه‌های ارتقای بهره‌وری تجهیزات نفتی ساخت داخل و قیمت منفی نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران بررسی شود. برای برآورد پارامترهای مدل از داده‌های سال‌های 1396-1352 استفاده شده است. نتایج برآورد مدل به روش بیزین نشان می‌دهد که تکانه بهر‌ه‌وری موجب افزایش تولید و صادرات نفت، تولید کل، اشتغال و سرمایه‌گذاری نفتی، مخارج دولت و سرمایه‌گذاری غیر نفتی شده و در مقابل، تورم، تولید و مصرف غیر نفتی را کاهش می‌دهد. در ارتباط با تکانه منفی قیمت نفت، تولید و صادرات نفت نسبت به این تکانه واکنش مثبت داشته که یکی از دلایل آن، کاهش درآمدهای نفتی و تلاش برای دستیابی کافی به درآمدهای ارزی مورد نیاز بودجه است. تولید غیر نفتی را نیز بعد از افزایش اندک، کاهش داده و اثر منفی بر میزان مصرف، سرمایه‌گذاری نفتی، درآمدهای نفتی، مخارج دولت و حجم پول دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a DSGE model to investigate the effects of impulses to improve the productivity of domestic oil equipment and oil prices on Iran's macroeconomic variables

نویسندگان [English]

  • Younes Khodaparast 1
  • Zahra Fazeli 2
1 PhD in oil and gas Economics, Faculty of Economics, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
2 PhD student of the Faculty of Economics and Political Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose: Pricing The oil industry is one of the most effective and largest economic sectors in Iran, which, in addition to providing a part of the country's energy needs, plays an important role in determining the level of national power and international credit. The oil sector in Iran's economy has provided the majority of the country's national income for many years and has always been the main source of government income. In addition, many experts believe that, due to extensive previous and present links, the oil industry is a driver of the country's economy, whose growth and development can play a significant role in improving the macroeconomic situation of Iran. This key role and position of the oil industry in Iran's economy have caused its impulses to affect the entire economy. Therefore, it is very important to study the effects of the shocks in the oil industry on macroeconomic variables. In this regard, oil price impulses and improving the productivity of domestically produced oil equipment are important factors that can affect the economic status of oil-producing countries. Therefore, in the current research, the impact of the impulses of these factors on macroeconomics variables has been investigated in the form of a dynamic stochastic general equilibrium model of the new-Keynesian open economy.
Methodology: Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) models have several distinct features. First, they are dynamic because economic decisions are made dynamically in the real world. The dynamism of these models helps to monitor the movement of the economy over time. Also, these models are stochastic because the real world is uncertain and this uncertainty can be a source of macroeconomic fluctuations. The dynamic feature of DSGE models takes into account the fact that the economy can be affected by random shocks such as technological changes or errors in macroeconomic policies. In addition, these models are examined in the context of general equilibrium because the general equilibrium imposes order on the system. To design the DSGE model in the current study, two oil and non-oil sectors are considered. In the oil sector, the operators are production service contractor companies and the National Iranian Oil Company. Production service contractor companies receive the oil reserves of a field from the National Oil Company in the form of service contracts. By using labor, capital, and intermediate goods, they carry out activities from exploration to production from the field. These activities are named production services, and the services are sold to the National Oil Company. In the non-oil sector, households, intermediate and final goods-producing companies, importing companies, the government, the central bank, and the National Development Fund are the most important economic sectors. After the model is designed and the final equations are extracted, linearization of the equations resulting from the optimization is done and the coefficients of the model are calibrated. After the long-term ratios are obtained, the simulation process of the model is done and its accuracy is tested. In the following, after the model is simulated to obtain the parameters accurately by using the data of 1973-2018, the estimation of the model is done by Bayesian or maximum likelihood method.
Results and discussion: The results of estimating the model by the Bayesian method showed that the productivity momentum of domestic intermediate inputs has caused an increase in oil production and export, GDP, household consumption of petroleum products, employment and oil investment, oil revenues and government expenditures as well as non-oil investment. This impulse has slightly reduced non-oil production and consumption and immediately increased it greatly. Inflation, in response to this impulse, after a slight increase in the initial periods, has immediately decreased sharply. In addition, the results of the estimation and dynamic analysis of the effects of negative oil price impulse on the variables show that oil production has a positive reaction to this impulse. One reason for this is the decrease in oil revenues and the effort to achieve sufficient foreign exchange revenues required by the budget (following the decrease in oil prices). This issue is considered as a new finding in domestic studies, which may be due to the type of modeling the oil sector. This impulse has also reduced non-oil GDP after a small increase in the initial stages and has had a positive effect on oil employment, oil exports, non-oil investment and inflation. In addition, the amount of household consumption, oil investment, oil revenues and government expenditures, the volume of money and non-oil employment have decreased in response to this impulse.
Conclusions and policy implications: In general, the most important positive consequences of the impulse to improve the productivity of oil goods and equipment are the increase in the total production, employment, investment, export, and oil revenues. Regarding the positive consequences of the negative impulse of the oil price, there are also such issues as the increase of the total production, investment and oil production, employment, and oil exports. The common negative consequences of the two impulses include an increase in government spending, money volume, and inflation, which can be explained by considering the entry of foreign exchange resources from oil exports and the incorrect management of these resources. Therefore, efficient planning and accuracy in the correct use of these resources in the production sector should be on the agenda. In this regard, during periods of increased oil revenues, the surplus revenues should be saved in the National Development Fund to avoid negative consequences that can occur in the economy. In addition, a larger share of the fund resources should be allocated to the non-oil sector to reinforce this sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • DSGE Model
  • Oil price Shocks
  • Domestic Oil equipment
  • Macroeconomic Variables
Abbasian, E. Moftakhari, A. & Nademi, Y. (2017). "The Nonlinear Effects of Oil Revenues on Social Welfare in Iran". Refahj. 17(64): 39-72 (In Persian).
Adolfson, M. Laséen, S. Lindé, J. & Villani, M. (2007). "Bayesian Estimation of An Open Economy DSGE Model with Incomplete Pass-Through". Journal of International Economics 72(2): 481-511.
Allegret, J. P. & Benkhodja, M. T. (2015). "External Shocks and Monetary Policy in An Oil Exporting Economy (Algeria)". Journal of Policy Modeling 37(4): 652-667.
Amano, R. A. & Van Norden, S. (1998). "Oil Prices and the Rise and Fall of the US Real Exchange Rate". Journal of International Money and Finance 17(2): 299-316.
Balke, N. S. & Brown, S. P. (2018). "Oil Supply Shocks and the US Economy: An Estimated DSGE Model". Energy Policy 116: 357-372.
Baluch, N. & Rambarran, R. (2019). "Understanding Local Content Policy in Guyana’s Oil & Gas Sector a Critical Overview". School of Entrepreneurship and Business Innovation Guyana Diaspora and Entrepreneurship Conference: 1-16.
Beckmann, J. & Czudaj, R. (2013). "Is There a Homogeneous Causality Pattern Between Oil Prices and Currencies of Oil Importers and Exporters?". Energy Economics 40: 665-678.
Belke, A. & Baas, T. (2019). "Oil Price Shocks, Monetary Policy and Current Account Imbalances within a Currency Union". ROME Working Papers 201903, ROME Network.
Bergholt, D. & Larsen, V. (2016). "Business Cycles in an Oil Economy: Lessons from Norway". Norges Bank Working Papers 16: 1-67.
Bergholt, D. Larsen, V. H. & Seneca, M. (2019). "Business Cycles in an Oil Economy". Journal of International Money and Finance 96: 283-303.
Bodenstein, M. Erceg, C. J. & Guerrieri, L. (2011). "Oil Shocks and External Adjustment". Journal of International Economics 83(2): 168-184.
Calvo, G. A. (1983). "Staggered Contracts and Exchange Rate Policy". In Exchange Rates and International Macroeconomics. University of Chicago Press. 235-258.
Collier, P. & Goderis, B. (2007). "Prospects for Commodity Exporters: Hunky Dory or Humpty Dumpty?". Available at SSRN 1473729.
Cooley, T. F. & Hansen, G. D. (1989). "The Inflation Tax in a Real Business Cycle Model". The American Economic Review 733-748.
Corden, W. M. & Neary, J. P. (1982). "Booming Sector and Deindustrialisation in a Small Open Economy". Economic Journal 92: 825-848.
Dai, M. & Xu, J. (2017). "Firm-specific Exchange Rate Shocks and Employment Adjustment: Evidence from China". Journal of International Economics 108: 54-66.
Damiri, F. Eslamloeean, K. Hadiyan, E. & Akbariyan, R. (2017). "The Effects of Oil Shock on Trade Balance and Macroeconomic Variables in Iran Using a Dynamic Stochastic General Equilibrium Model". Journal of Applied Economics Studies in Iran 6(23): 35-60 (In Persian).
Faraji, M. & Afshari, Z. (2015). "Oil Price Shocks and Economic Fluctuations in Iran in Context of a New Keynesian Open Economy Model". Iranian Journal of Trade Studies 19(76): 83-114 (In Persian).
Forni, L. Andrea, G. Alessandro, N. & Massimiliano, P. (2015). "Euro Area, Oil and Global Shocks: An Empirical Model-Based Analysis". Journal of Macroeconomics 46: 295-314.
Gali, J. & Monacelli, T. (2005). "Monetary Policy and Exchange Rate Volatility in a Small Open Economy". The Review of Economic Studies 72(3): 707-734.
Gwayaka, P. M. (2014). "Local Content in the Oil and Gas Sector An Assessment of Uganda’s Legal and Policy Regimes". ACODE Policy Briefing Paper Series 28: (1-38).
Habib, M. M. Buetzer, S. & Stracca, L. (2016). "Global Exchange Rate Configurations: Do Oil Shocks Matter?". IMF Economic Review 64: 443 470.
Hausmann, R. & Rigobon, R. (2003). "An Alternative Interpretation of the Resource Curse: Theory and Policy Implications". IMF Working Papers 9424: 1-44.
Herrera, A. M. Karaki, M. B. & Rangaraju, S. K. (2017). "Where Do Jobs Go When Oil Prices Drop?". Energy Economics 64: 469-482.
Hou, K. Mountain, D. and Wu, T. (2017). "Oil Price Shocks and their Transmission Mechanism in an Oil-Exporting Economy: a VAR Analysis Informed by a DSGE Model". Journal of International Money and Finance 73: 50-77.
Jafari Samimi, A. Balounejad Nouri, R. Tranchian, A. M. (2016). "An Investigation of the Impact of Oil Revenue Shocks on Output and Inflation under Conditions of Price and Wage Stickiness". QEER 12(48): 1-32 (In Persian).
Khan, H. & Tsoukalas, J. (2011). "Investment Shocks and the Comovement Problem". Journal of Economic Dynamics and Control 35(1): 115-130.
Khiabani, N. & Amiri, H. (2014). "The Position of Monetary and Fiscal Policies with Emphasizing on Oil Sector with DSGE Models (The Case of Iran)". Economics Research 14(54): 133-173 (In Persian).
Konebayev, E. (2023). "Estimation of a Small Open Economy DSGE Model for Kazakhstan". Post-Communist Economies 1-38.
Mahdavi Adeli, M. Ghezalbash, A. & Daneshnia, M. (2012). "The Effect of Oil Price Changes on Some of the Main Iranian Macroeconomic Variables". Iranian Energy Economics 1(3): 131-170 (In Persian).
Manzoor, D. Taghipour, A. (2016). "A Dynamic Stochastic General Equilibrium Model for An Oil Exporting and Small Open Economy: the Case of Iran". Qjerp 23(75): 7-44 (.In Persian).
Maravalle, A. (2013). "Oil Shocks and the US Terms of Trade: Gauging the Role of the Trade Channel". Applied Economics Letters 20(2): 152-156.
Mohammadi, T. Shakeri, A. Emamikalaee, M. & Yadolahzadeh Tabari, N. (2019). "The Effect of Oil Export Shock and its Interaction with Monopoly Power on Iran’s Macroeconomic Variables: DSGE Approach". Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi) 54(2): 395-418. (In Persian).
Mohammadipour, A. Salmanpourzonouz, A. & Fakhrhosseini, F. (2021). "The Effect of Energy Price Shocks on Iran's Oil-centric Economy base on New-Keynesian Modeling Method and Using Dynamic Stochastic General Equilibrium Equations". Financial Economics 15(57): 129-164 (In Persian).
Mowlaei, M. & Ali, O. (2019). "The Effects of Oil Revenues Shocks on Households’ Consumption Expenditures in Iran". Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi) 54(1): 233-251. (In Persian)
Mukhamediyev, B. (2014). "Estimated DSGE Model for Oil Producing Economy of Kazakhstan". The Macrotheme Review 3(3): 1-13.
Ngandu, S. (2008). "Exchange Rates and Employment". South African Journal of Economics 76: S205-S221.
Nwapi, C. (2016). "A Survey of the Literature on Local Content Policies in the Oil and Gas Industry in East Africa". SPP Research Paper (9/16).
Oladunni, S. (2020). "Oil Price Shocks and Macroeconomic Dynamics in an Oil-Exporting Emerging Economy: A New Keynesian DSGE Approach". CBN Journal of Applied Statistics 11(1): 1-34.
Oyewole, B. (2018, May). "Overview of Local Content Regulatory Frameworks in Selected ECCAS Countries". In United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Geneva.
Peiris, S. J. & Saxegaard, M. (2010). "An Estimated Dynamic Stochastic General Equilibrium Model for Monetary Policy Analysis in Mozambique". IMF Staff Papers 57(1): 256-280.
Rezagholizadeh, M. Aghaei, M. & Keyvanpour, M. (2018). "Evaluating the Impact of World Oil Prices on the External Current Account in Iran". QEER 14(56): 145-177 (.In Persian).
Robati, N. A. RaeispourRajabali, A. & Jalaee, A. M. (2022). "The Effect of Oil Shocks on Economic Resilience in Iran". Economic Modelling 15(56): 83-102 (In Persian).
Salisu, A. A. Isah, K. O. Oyewole, O. J. and Akanni, L. O. (2017). "Modelling Oil Price-Inflation Nexus: The Role of Asymmetries". Energy 125(C): 97-106.
Sayadi, M. Shakeri, A. Mohammadi, T. & Bahrami, J. (2016). "Stochastic Shocks and Oil Revenue Management in Iran; A Dynamic Stochastic General Equilibrium Approach". Economics Research 16(61): 33-80 (In Persian).
Taklif, A. Faridzad, A. & Ghafari, A. (2018). "Economic and Legal Considerations of Oil Equipment Production Used in Upstream Sector in Iran with Emphasis on Technology Transfer in IPC". Iranian Journal of Trade Studies 22(86): 89-124 (.In Persian).
Takroosta, A. Mohajeri, P. Mohamadi, T. & Shakeri, A. (2019). "The Impact of Oil Price Shocks on Growth and Inflation of OPEC Countries with an Emphasis on OPEC Political Risk Shocks". Iranian Energy Economics 8(30): 23-60 (In Persian).
Tavakolian, H. & Afzali Abarquyi, V. (2016). "Macroeconomic Performance in Different Exchange Rate Regimes: An Estimated DSGE Approach". Economics Research 16(61): 81-125 (In Persian).
Tchoketch-kebir, H. (2022). "Oil Dependence and Business Cycles in Algeria: New Keynesian DSGE Framework Analysis". les cahiers du cread 38(3): 85-108.
Tordo, S. Warner, M. Manzano, O. & Anouti, Y. (2013). "Local Content Policies in the Oil and Gas Sector". World Bank Publications.
Valibeigi, H. Yavari, K. Ebrahimi, E. & Sahabi, B. (2017). "Analyzing the Effect of Monetary and Fiscal Policies on Iran’s Foreign Trade Using DSGE Approach". Iranian Journal of Trade Studies 21(83): 1-34 (In Persian).
Zhao, L. Zhang, X. Wang, S. and Xu, S. (2016). "The Effects of Oil Price Shocks on Output and Inflation in China". Energy Economics 53: 101-110.