دوره و شماره: دوره 15، شماره 30، اسفند 1402، صفحه 1-399 
بررسی تاثیر یارانه انرژی بر قدرت بازار صنعت ایران

صفحه 140-165

10.22034/epj.2024.20468.2471

زهرا آخانی؛ احمد سرلک؛ غلامعلی حاجی؛ ابوالفضل سعیدی فر


اثر کیفیت تنظیم‌گری بر رشد اقتصادی ایران در چارچوب یک الگوی رشد درون‌زا

صفحه 272-306

10.22034/epj.2024.20285.2452

سید عباس میردهقان اشکذری؛ سید نظام الدین مکیان؛ مهدی حاج امینی؛ علی حسین صمدی