بررسی تاثیر گرایش سرمایه‌گذار بر کارایی مدل‌های قیمت‌گذاری عاملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مالی- مهندسی مالی و مدیریت ریسک، گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

جریان نوین مطالعات مالی که بر توجیه بی‏قاعدگی‌های ارزش‌گذاری از طریق مالی رفتاری تاکید دارد، از افزودن عوامل مرتبط با رفتار سرمایه‌گذاران به مدل‌های عاملی کلاسیک در جهت افزایش کارایی آن‌ها دفاع می‌کند. اهداف پژوهش حاضر، بررسی کارایی مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و سه عاملی فاما و فرنچ در صنعت بانک‌ها و موسسات اعتباری و نقش متغیر گرایش سرمایه‌گذار در تقویت قدرت توضیح‌دهندگی این مدل‌ها است. پژوهش حاضر از روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته برای داده‏های 10 بانک پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی فروردین 1392 تا آبان 1401 استفاده می‏کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که عوامل مازاد بازده بازار و اندازه دارای اثر معنی‏دار مثبت بر مازاد بازدهی بانک‌هاست و عامل مازاد بازده بازار دارای بیشترین اثر بر عملکرد تعدیل‌شده با ریسک بانک‌ها است. همچنین عامل گرایش سرمایه‌گذار نیز ضمن تاثیر معنی‏دار مثبت بر مازاد بازدهی بانک‌ها، قابلیت توضیح‌دهندگی مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و سه عاملی فاما و فرنچ را افزایش می‌دهد. بنابراین افزودن متغیر گرایش سرمایه‌گذار به مدل‌های عاملی می‌تواند با تبیین مناسب‌تر رفتار بازده و عوامل تاثیرگذار بر آن، سبب تسهیل سیاست‌گذاری‌ در حوزه بازار سرمایه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of investor sentiment on the efficiency of asset pricing factor models

نویسندگان [English]

  • Milad Badiei 1
  • Mohammad Hassan Ebrahimi Sarve Oliya 2
  • Mostafa Sargolzaei 3
1 Master of Financial Engineering and risk management,, Department of Finance and Banking, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
2 Associate professor, Department of Finance and Banking, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor in Department of Finance and Banking, Management and Accounting Faculty, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose: Several studies have been conducted on the impact of unique fundamental factors of companies on their stock returns. The capital asset pricing model (CAPM) developed by Sharpe (1964) and Lintner (1965) and the three-factor model of Fama and French (1993) are the most famous models resulting from these studies. These two models have been widely accepted by academics and used in numerous types of research since its presentation. Significant studies such as those of Fama and French (2012 and 2017) and Hou et al. (2015) show the validity of some global factor models. Nevertheless, Findanza and Morsi (2015) believe that, despite numerous studies on the efficiency of factor models in non-financial companies, few pieces of research have been conducted on the explanatory capability of these models in financial companies. At the same time, a more recent stream of studies in the finance field, including the research of Baker and Wergler (2007) and Sime et al. (2013), show that the performance of traditional factor models may be improved by adding various behavioral factors such as investors' sentiment factor. The paradox of the efficiency of markets depends on the efforts of investors to find opportunities to earn abnormal returns by discovering anomalies. By trying to discover these opportunities, many researchers have focused on the investor sentiment factor and studied its effect on the stock price. The current research seeks to investigate the effectiveness of Fama and French's three-factor model and CAPM in the banking and credit institutions industry, as well as the role of investors' sentiment in this industry to increase the explanatory power of the aforementioned factor models.
Methodology: The current research is applied in terms of purpose. In terms of method, the research uses regression analysis along with the generalized least squares (GLS) model. The statistical population of the research includes all the listed banks in Tehran Stock Exchange and IRAN FARA BOURSE (IFB). Also, the time domain of the research includes the monthly periods from April 2012 to November 2022. The sampling is based on the methodical elimination of the banks that make up the statistical population. After removing the banks with a shorter acceptance period than the period of the research, 10 banks make up the sample size of the research. The Excel software is used to classify the data and calculate the research variables. Also, the data are analyzed with the Eviews (13 edition) and Stata (17 edition) software programs.
Due to cross-sectional dependence, which causes the efficiency of the ordinary least squares method to reduce, the model used the generalized least squares (GLS) method in the Eviews software. To eliminate the problem of heterogeneity of variance, White’s correction (Period Cluster) has been used.
Results and discussion: According to the cross-sectional dependence identified in the model, the final estimation of the research model has been done using the generalized least squares (GLS) method and White's correction to solve the heterogeneity of variance. The probability of F statistic related to the significance of all the models is equal to 0.0000. As a result, all the research models are significant. The findings show that adding variables related to the investor sentiment to the asset pricing factor models increases the explanatory power of these models. The excess market return factor was found to be significant in all the models, and the value factor was found to have no significant effect on banks' excess return in any model. The factors related to the investor sentiment are significant in both combined models. At the same time, the addition of the investor's sentiment index to the CAPM and Fama and French three-factor model has increased the adjusted coefficient of determining these models.
Conclusions and policy implications: The purpose of this research is to investigate the effectiveness of the CAPM and Fama and French three-factor model in the banking industry and the role of investor sentiment in strengthening the explanatory power of these models. The findings of the research show the significant and positive effect of excess market returns on the risk-adjusted performance of the studied banks. The size factor also has a significant and positive effect on the excess return of the investigated banks, which shows that there is a direct relationship between the excess return of banks and the performance of the size portfolio or the performance superiority of large market companies. Market performance has had the strongest effect on the excess returns of banks. However, the positive effect of the value portfolio performance on the excess return of banks is not statistically significant. This indicates that, although the expectations of investors incited by future developments, regarding the growth of stock returns with a high ratio of book value to market value, increase the return of this type of stock in the medium term, the factors influencing the stock returns are not counted in the long term. Therefore, the factor of market value to book value does not have a significant relationship with the risk-adjusted performance of banks. The findings of the research also show the significant and positive impact of the investor's sentiment index on the excess returns of banks. The sentiment of investors, thus, has a direct relationship with the excess returns, and the increase of the sentiment of investors and the strengthening of their optimism towards the banking industry cause an increase in the excess returns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral finance
  • Capital Asset Pricing model (CAPM)
  • Fama and French three-factor model
  • Generalized least squares
  • Investor Sentiment
Abdoh Tabrizi, H. & Asadi Gharehjeloo, B. (2019). An Evaluation of Mutual Funds Performance in Iranian Capital Market by combining Market Timing Models with the Fama and French three Factor Model. Journal of Investment Knowledge, 8(31): 175-192. (In Persian)
Aghaei, M. Kouhbor, M. A. & Ahmadinejad, H. (2018). Financial Stability and Economic Performance: The Case of OPEC Countries. Journal of Economics and Modeling, 9(2): 29 65. (In Persian)
Asadi, G. H. Abdoh Tabrizi, H. Hamidizade, M. R. & Farazmand, S. (2023). Investigation of Stock Price Herding in Tehran Stock Exchange. Quarterly Journal of Quantitative Economics, 20(3): 1-34.
doi: 10.22055/jqe.2021.36054.2310 (In Persian)
Assadi, G. & Morshedi, F. (2019). Investigating the Effect of Investor Sentiment on the Stock Price Crash Risk in Tehran Stock Exchange. Financial Management Perspective, 9(25): 9-30. (In Persian).
Babajani, J. Ebadi, J. & Moradi, N. (2015). Herding Behaviour in Mutual Fund Industry, Evidence from Tehran Stock Exchange. Empirical Studies in Financial Accounting, 12(47): 47-71. doi: 10.22054/qjma.2015.2536. (In Persian)
Badiei, M. (2022, December). The Effect of Systematic Risk Sources on the Performance of Mutual Funds in Tehran Stock Exchange. 2nd International Conference on Management Laboratory and Innovative Approaches in Management and Economics, Tehran, Iran, https://civilica.com/doc/1588995. (In Persian)
Badiei, M. Ebrahimi Sarve Oliya, M. H. & Sargolzaei, M. (2023). The Effect of Ownership Structure on the Corporate Financial Performance in Tehran Stock Exchange: a Dynamic Panel Data Analysi. Financial Management Perspective,
 13(42): 63-90. doi: 10.48308/jfmp.2023.103950. (In Persian)
Badiei, M. Ebrahimi Sarve Oliya, M. H. & Sargolzaei, M. (2023). The Effect of Performance of the Tehran Stock Exchange and Iran FaraBourse Sukuk Index on the Risk-adjusted Returns of Mutual Funds: Fama and French Three-Factor Model. Quarterly Journal of Quantitative Economics,
 doi: 10.22055/jqe.2023.43296.2549. (In Persian)
Baker, M. and Wurgler, J. (2006). Investor Sentiment and the Cross-Section of Stock Returns. The Journal of Finance, 64(4): 1645–1680.
Baker, M. and Wurgler, J. (2007). Investor Sentiment in the Stock Market. Journal of Economic Perspectives, 21 (2): 129-152.
Banz, R.W. (1981). The Relationship between Return and Market Value of Common Stocks. Journal of Financial Economics, 9(1): 3–18.
Barberis, N. Shleifer, A. and Vishny, R. (1998). A Model of Investor Sentiment. Journal of Financial Economics, 4(3): 307–343.
Black, F. (1986). Noise. The Journal of Finance, 41(3): 528–543.
Brown, G.W. and Cliff, M.T. (2004). Investor Sentiment and the Near-Term Stock Market. Journal of Empirical Finance, 11(1): 1–27.
Daniel, K. Hirshleifer, D. and Subrahmanyam, A. (1998). Investor Psychology and Security Market Under- and Over-Reactions. Journal of Finance, 53(5): 1839–1886.
Dash, M. (2019). Testing the Fama-French Three-factor Model for Banking Stocks in the Indian Stock Market Using Panel Regression Analysis. Asian Journal of Economics, Finance and Management, 1(3): 127-133.
Davoodi, S. (2021). Stock Returns Analysis Based on Fama and French Five Factor Model in Different Time Scales with Wavelet Analysis Approach Caste Study: Tehran Stock Exchange. Journal of Securities Exchange, 14(54): 5-40.
doi: 10.22034/jse.2021.10920.1202. (In Persian)
De Long, JB. Shleifer, A. Summers, LH. & Waldmann, RJ. (1990). Noise Trader Risk in Financial Markets. J Polit Econ, 98(4): 703–738.
Donaldson, R.G. and Kim, H.Y. (1993). Price Barriers in the Dow Jones Industrial Average. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 28(3): 313–330.
Fallahshams, M. & Ataei, Y. (2013). Comparing the Efficiency of Momentum Strategy Criteria in Portfolio Selection. Financial Engineering and Portfolio Management, 4(16): 109-125. (In Persian).
Fama, E. and French, K. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 33(1): 3–56.
Fama, E. and French, K. (1995). Size and Book-to-Market Factors in Earnings and Returns. Journal of Finance, 50(1): 131–155.
Fama, E. and French, K. (1997). Industry Costs of Equity. Journal of Financial Economics, 43(2): 153–193.
Fidanza, B. & Morresi, O. (2015). Does the Fama-Franch Three-Factor Model Work in the Financial Industry? Evidence from European Bank Stocks. Working Paper n. 47.
Fisher, K.L. and Statman, M. (2000). Investor Sentiment and Stock Returns. Financial Analysts Journal, 56(2): 16–23.
Gao, Y. Zhao, C. Sun, B. & Zhao, W. (2022). Effects of Investor Sentiment on Stock Volatility: New Evidences from Multi-Source Data in China’s Green Stock Markets. Financ Innov, 8, https://doi.org/10.1186/s40854-022-00381-2.
Hajiannejad, A. Ebrahimi, M. & Izadinia, N. (2014). A Comparison between Basic Fama and French three Factor Model and Basic Carhart Four Factors Model in Explaining the Stock Return on Tehran Stock Exchange. Journal of Asset Management and Financing, 2(3): 17-28. (In Persian)
He, L.T. (2012). The Investor Sentiment Endurance Index and its Forecasting Ability. International Journal of Financial Markets and Derivatives, 3(1): 61–70.
He, L.T. (2014). Predictability of Bank Stock Returns: Evidence from the Endurance Index of Bank Investor Sentiment. International Review of Accounting, Banking and Finance, 6(2): 45–57.
He, L.T. (2015). Forecasting Housing Stock Returns and Housing Prices: Evidence from the Endurance Index of Housing Investor Sentiment. Journal of Financial Economic Policy, 7(2): 90–103.
He, L.T. and Casey, K.M. (2015). Forecasting Ability of the Investor Sentiment Endurance Index: the Case of Oil Service Stock Returns and Crude Oil Prices. Energy Economics, 47: 121–128.
Hosseini, A. & Morshedi, F. (2019). The Effect of Investor’s Sentiments on the Trading Dynamics of the Tehran Stock Exchange. Financial Accounting and Auditing Research, 11(44): 1-22. (In Persian).
Huberman, G. and Kandel, S. (1987). Mean-Variance Spanning. The Journal of Finance, 42(4): 873–888.
Islami Bidgoli, G. & Honardoost, A. (2012). Fama and French Three-Factor Model and Liquidity Risk: Evidence from Tehran Stock Exchange Market. Journal of Investment Knowledge, 1(2): 97-116. (.In Persian)
Jalilvand, A. & Rostami Noroozabad, M. (2018). Dynamics of Investors’ Financial Literacy, Risk Perceptions and Emotions: Evidence from the Tehran Stock Exchange. Journal of Investment Knowledge, 7(27); 141-170. (In Persian)
Jegadeesh, N. and Titman, S. (1993). Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency. The Journal of Finance, 48(1): 65–91.
Lee, CC. Yahya, F. & Razzaq, A. (2022). The Asymmetric Effect of Temperature, Exchange Rate, Metals, and Investor Sentiments on Solar Stock Price Performance in China: Evidence from QARDL Approach. Environ Sci Pollut Res, 29: 78588–78602.
Lintner, J. (1965). The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets. The Review of Economics and Statistics, 47(1): 13–37.
Loughran, T. and Ritter, J. (1995). The New Issues Puzzle. The Journal of Finance, 50(1): 23–51.
Mateus, I. B. Mateus, C. & Todorovic, N. (2019). Review of New Trends in Literature on Factir Models and Mutual Fund Performance. International Review of Financial Analysis, 63: 344-354.
Ming Lai, M. & Lau, S. (2010). Evaluating Mutual Fund Performance in An Emerging Asian Economy: The Malaysian Experience. Journal of Asian Economics, 21: 378–390.
Noorbakhsh, A. & Irani Janyarlou, S.(2020). Comparing the Fama & French Three-Factor Model with the Five-Factor Model of Fama & French in Explaining Stock Returns of Companies Listed on the Tehran Stock Exchange. Journal of Investment Knowledge, 9(36): 251-269. (In Persian)
Raei, R. & Pouyanfar, A. (2007). Applied Investment Management. Tehran: SAMT. (In Persian)
Ranjbar, M. H. Badiee, H. & Mohebi, M. (2019). Review and Assessment of Capital Assets Pricing Models and Compare Them with the 5-Factor Model of Fama and French “Using Economic Variables Exchange; Rates, Inflation, Import and Liquidity. Financial Knowledge of Securities Analysis, 12(42): 195-215. (In Persian)
Rehman, A. & Baloch, Q. B. (2016). Evaluating Pakistan's Mutual Fund Performance: Validating through and Fama French 3-Factor Model. Journal of Managerial Sciences, 10(1): 173-182.
Reinganum, M. (1983). The Anomalous Behavior of Small Firms in January. Journal of Financial Economics, 12(1): 89–104.
Saeedi, A. & Farhanian, M. (2012). To Study the Investor Herd Behavior in Tehran Stock Exchange. Journal of Securities Exchange, 4(16): 175-198. (In Persian)
Salmani Bishak, M. R. Barghi Oskooee, M. & Lak, S. (2016). The Effects of Monetary and Fiscal Policy Shocks on Stock Market of Iran. Journal of Economic Modeling Research, 6(22): 93-131. (In Persian)
Saumya Ranjan, D. & Debasish, M.(2022). The COVID-19 Pandemic Uncertainty, Investor Sentiment, and Global Equity Markets: Evidence from the Time-Frequency Co-Movements. The North American Journal of Economics and Finance, https://doi.org/10.1016/j.najef.2022.101712.
Sayim, M. Morris, P.D. and Rahman, H. (2013). The Effect of US Individual Investor Sentiment on Industry-Specific Stock Returns and Volatility. Review of Behavioral Finance, 5(1): 58–76.
Sha, Y. & Gao, R. (2019). Which is the Best: A Comparison of Asset Pricing Factor Models in Chinese Mutual Fund Industry. Economic Modeling, 83: 8-16.
Shakeri, A. & Fathi, Y. (2017). WTO Accessing Negotiations and Economic Growth: Dynamic Panel Data (Panel GMM) Approach. Iranian Journal of Trade Studies, 21(83): 135-182. (In Persian)
Sharpe, W.F. (1964). Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk. Journal of Financial Economics, 19(3): 425–442.
Sotoudeh, B. Khalili, F. Askari, F. (2021). Investigating the Impact of Fiscal Policies on Capital Market Returns in Selected Oil Exporting Countries. Qjerp, 28(96): 331-371. (.In Persian)
Tohidi, M. (2020). Measuring the Effect of Noise Trading on Bubbles in Tehran Stock Exchange. Jemr, 11(42): 51-81. (In Persian)
Viale, Ariel M. & Kolari, James W. & Fraser, Donald R. (2009). Common Risk Factors in Bank Stocks. Journal of Banking & Finance, 33(3): 464-472.
Wang, C. (2001). Investor Sentiment and Return Predictability in Agricultural Futures Markets. The Journal of Futures Markets, 21(10): 929–952.
Wang, W. Su, Ch. & Duxbury, D. (2022). The Conditional Impact of Investor Sentiment in Global Stock Markets: A Two-Channel Examination. Journal of Banking & Finance, 138(C).
Zare, R. (2022). Monetary Policy and Stock Market Cycles in Iran. Quarterly Journal of Quantitative Economics, 19(1): 1-27. doi: 10.22055/jqe.2020.25910.1880.