تحلیل اثرات متغیرها کلان اقتصادی بر سود بنگاه به روش پویاییشناسی سیستمی (مطالعه موردی شرکت مدیریت انرژی امید‌ تابان هور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‏‌آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

سود خالص در بنگاه‌های اقتصادی نتیجه سرمایه‌گذاری‌های مالی و اقتصادی آن‌ها است که به طور معمول تحت تأثیر متغیرهای محیطی قرار دارد. در این پژوهش اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر سودآوری شرکت مدیریت انرژی امید‌ تابان به‌عنوان یکی از شرکت‌های بزرگ و فعال در صنعت انرژی کشور، بر اساس صورت‌های مالی سال‌های 1395 تا 1400 شرکت و به روش پویایی‌شناسی سیستمی بررسی‌شده است. در این راستا ابتدا با تعریف حساب‌های مالی در قالب متغیرهای حالت و نرخ، اثر‌گذاری رویداد‌های حسابداری بر یکدیگر در قالب الگوی پویایی‌شناسی به کمک نرم‌افزار ithink 9 مدل‌سازی شده است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که تورم و افزایش قیمت انرژی با سودآوری شرکت رابطه مثبت دارد اما اثر نرخ ارز معنی‌دار نیست. همچنین نتایج حاصل از شبیه‌سازی متغیرهای کلیدی مطالعه نشان داد که روش پیشنهادی ضمن، مدل‌سازی عملیات مالی بر اساس رویکرد پویا، با شبیه‌سازی روند متغیرها در دوره‌های آینده به مدیران کمک می‌کند تا اثر‌گذاری متغیرها را بر اساس الگوهای رفتاری مورد تحلیل قرار دهند و با شبیه‌سازی رفتار متغیرهای مالی در آینده، اطلاعات مفیدی را به دست آورند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of micro-effects of macroeconomic variables on firm profit by system dynamics method (Case study of Taban Hoor Energy Management Company)

نویسندگان [English]

  • Zainab Khorram gavi 1
  • Zarir Negintaji 2
1 MA of Economics, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The net profit in economic enterprises is the result of financial and economic investment activities. These activities may be affected by internal and external environmental factors. In this research, the effect of macroeconomic variables on the profitability of Omid Taban Energy Management Company, as one of the large and active companies in the country's energy industry, has been investigated based on the company's financial statements from 2017 to 2021. This is done with the system dynamics method. Firstly, we present the current state of the variables of the economic environment of companies in the field of electricity industry, the theoretical foundations and the literature on the analysis of the profit mechanism of the economic company as well as the methodology of system dynamics. After that, the system dynamics model of the company's profitability is simulated in a basic scenario with the continuation of the existing situation and under several other scenarios. The method of system dynamics proposed by Forster is used, and the model presented in the ithink software is simulated, thus examining the possibility of using the concept of system dynamics in the financial system and modeling a real scenario.
Methodology: In this research, the basics of the dynamics method have been matched with the principles of accounting, in addition to providing a new model for financial events. The capabilities of the proposed research method can be used for modeling and simulating financial processes. In this section, the simultaneous modeling of the cost and revenue parts of the company and their effects on each other are discussed. Finally, with the help of the dynamic model in an integrated and dynamic manner and by considering scenarios for exogenous variables, the effects of macro variables on the profit function of the company are evaluated. The model of the company's dynamic system profitability developed in this research consists of five independent and interrelated parts. They include net profit, assets, liabilities and obligations, macroeconomic variables and financial ratios.
Results and discussion: The simulation of the model in the basic state shows that, according to the items listed in the company's profit and the loss statement in 2015, the company's net profit is equal to 809,448 million Rials and about 11,299,897 million Rials in 2014. Also, by applying a 10% inflation shock in the economy, the net profit will reach 16,160,970 million Rials. According to the results, assuming a 10% gas price shock, the net profit in 2021 was 11,167,581 million. With a 10% electricity price shock, the net profit was equal to 15,217,118 million Rials. Assuming a 10% energy price shock, the net profit in 2021 would be 14,092,176 million Rials. Therefore, it can be concluded that, with the increase in the price of energy, the increase in the company's income due to the increase in the price of electricity is greater than the increase in the cost of electricity production due to the increase in the price of gas. As a result, the profit of the company increases. In general, according to the modeling done, among the investigated variables, inflation seems to has had a more positive effect on the profitability of Omid Tabanhor Energy Management Company than the other variables because the rate of return on the company's assets grows more than the company's expenses.
Conclusions and policy implications: The results of the study showed that inflation and the increase in energy prices have a positive relationship with the profitability of the company, but the exchange rate has no significant relationship. Also, the results of the simulation of the key variables of the study showed that the proposed method, i.e. modeling financial operations based on a dynamic approach, can help managers to analyze the effect of variables based on behavioral patterns by simulating the trend of variables in future periods. It can also achieve useful information by simulating behavior financial variables in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Net Profit
  • System Dynamics
  • Macroeconomic Variables
  • Financial Modeling
  • Omid Taban Hoor Energy Management Company
Aima, Kh. & Davidsen (2020). A System Dynamics Model of Capital Structure Policy for Firm Value Maximization, Systems Research and Behavioral Science. International Federation for Systems Research, 100-125.
Arab Mazar Yazdi, A. & Khoury, M .(2014). Investigation of the Effect of Macroeconomic Variables on the Dividend Policy of Companies Listed on the Tehran Stock Exchange. Auditing Knowledge, 14(58). (In Persian)
Ball, R. and Brown, P. (1968). An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers. Journal of Accounting Research, 17-159
Davoodi. P. (2013). Economics. Publications of Imam Khomeini Educational and Research Institute (RA). 1: 279-283. (In Persian)
Ebrahimi. M. (2018). Investigation of the Impact of Macroeconomic Variables on the Iranian Stock Market Using Data Mining Algorithms, Financial Economics Quarterly, 13(49): 283-309. (In Persian)
Ehsani, A. & Ki-Ghobadi, A.R. (2017). A Study of the Effect of Exchange Rate Fluctuations, Inflation Rate and Gross Domestic Product on Companies' Profitability. Accounting and Economic Science Quarterly, Year, 71-84
Forrester, JW. (1968). Industrial Dynamics. MIT Press. 5th Edition, Chapter 14th, 130.
Goli Toani. Y. & Bukharayan Khorasani, M. (1400). Investigating the Effect of Financial Crisis on the Relationship between Credit Risk and Profitability of Companies. National Conference on New Approaches in Accounting and Finance, Aliabad. (In Persian) https://civilica.com/doc/1245466
Heidary. H. & Bashiri, B. (2017). Relationship between Real Exchange Rate Uncertainty and Stock Price Index in Tehran Stock Exchange: Observations Based on VAR-GARCH Model, Economic Modeling Research Quarterly, (9): 71-92. (In Persian)
Ismaili Nia. A. Mohammadi, T. & Zamani, A. (2012). Study of Changes in the Price Elasticity of Electricity Demand in the Household Sector in Iran Using the Kalman Filter Method. Economic Sciences Quarterly, 7(25): 175-147. (In Persian)
Khaledi, H. (2015). A Generic System Dynamics Model of Firm Internal Processes. North Business College Complex, https://www.researchgate.net/publication /282576350.
Macry, F. & Amirhoshang, J. (2017). Effective Factors on the Profitability of Various Industries with an Emphasis on Financing Methods (a Selection of Companies Active in the Stock Market). Defense Economy Quarterly, 3(10): 108-81, (In Persian)
Melse, E. (2008). The Financial Accounting Model from a System Dynamics Perspective. MPRA, 24-76.
Nair, GK. & Rodrigues, LLR. (2013). Dynamics of Financial Systems: A System Dynamics Approach. International Journal of Economics and Financial, 3(1): 14-26. https://www.researchgate.net/publication/282918949
Robert Shannon (1975). The Science and Art of Systems Simulation. translated by: Arab Mazar, A.A. (1371). Academic Publishing Center. (In Persian).
Rajabi, A. (2016). System Dynamics, a New Approach in Modeling Accounting Financial Events and Financial Decisions. Experimental Accounting Research, 7(28): 21-42. (In Persian).
Sajjadi. H. Dastgir, M. & others. (2016). Effective Factors on the Profitability of Companies Listed on the Stock Exchange. Journal of Economic Research, (80): 49-73. (In Persian)
Soleimani, A. & Memarian, Sh. (2013). Relationship between Economic Profit and Accounting with Equity in top Companies Accepted in Tehran Capital Market. Economic Magazine - Bimonthly Review of Economic Issues and Policies, (7 and 8): 92 -75. (In Persian)
Sterman, J.D. (2000). Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World. McGraw-Hill, Boston.Higher Education. 867
Varahrami, V. & Mohdian, M. (2016). Fitting the Electricity Demand Function of the Household Sector in Selected Cities of Tehran Province Using the Dynamic Panel Method. Economic Research Quarterly (Sustainable Growth and Development), 17(2):121-144 (In Persian)
Wisetsri, W. Cavaliere, L. Mittal, P. & Chakravarthi, K. (2021). The Impact of Marketing Practices on NGO Performance: The Pestel Model Effect. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, https://www.researchgate.net/publication/353202079.
Yamaguchi, K. (2003). Principle of Accounting System Dynamics-Modeling Corporate Financial Statement. International Conference of the System Dynamics Society, 20-24.