هزینه‌های اجتماعی ناشی از ساختارهای غیررقابتی در صنایع تولیدی رویکردی پویا با استفاده از روش کالینگ – مولر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه یزد

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شیراز

چکیده

نظام قیمت‌گذاری از عمده‌ترین تمایزات ساختار بازارهای موجوددر هر اقتصاد با ساختار رقابت‌کامل بوده و مهم‌ترین پیامد آن، میزان رفاه از دست‌رفته‌ای است که به جامعه تحمیل می‌گردد. این موضوع اگر چه در مطالعات متعدد در وضعیتی ایستا مورد توجه قرار گرفته، اما این مقاله با رویکردی پویا سعی می‌نماید با تعدیل روند ساختار صنعت با توجه به رفتارهای گذشته، مسیری را برای کاهش و تعدیل رفاه از دست‌رفته ارائه نماید. برای تعیین ساختار بازار از روش هرفیندال–هیرشمن و برای برآورد رفاه‌اجتماعی از دست‌رفته از روش کالینگ–مولر استفاده شده و داده‌های این پژوهش از سرشماری کارگاه‌های صنعتی مرکز آمار استخراج شده است. نتایج این پژوهش برای 40 صنعت در سطح کدهای چهار رقمی ISICکه در طول دوره مذکورروندی کاهشی را تجربه‌نموده‌اند، محاسبه و نشان‌داده شده است،در صورت داشتن روندی تعدیلی میزان کل رفاهی که سالیانه می‌توانست به جامعه اضافه گردد حدود 25 درصد از کل ارزش‌ تولیدات بخش صنعت در سال 1384 است. بر این اساسو با تحقق شرایط رقابت کامل می‌توان رفاه اجتماعی جامعه را به شدت افزایش داد. موضوعی که می‌تواند زمینه تحقق بیشتر عدالت اقتصادی به عنوان یکی از ابعاد عدالت اجتماعی را نیز فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Costs due to Non-Competitive Structures in Manufacturing Industries: Dynamic Approach using Cowling-Muller Method

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ali Feizpour 1
 • Mehdi Emami Maybodi 2
1 Ph. D in Industrial Economics, Yazd University
2 Ph. D student, Shiraz University
چکیده [English]

Pricing regime is the major difference of current market structures in every economy with perfect competition, and the major consequence of it is dead weight loss that imposed on society. However this subject considered on many studies with stationary approach, but, using dynamic approach this paper try to present a way for reduce deadweight loss using adjustment of industry structure based on past behaviors. To determine the market structure, Herfindahl-Hirshman and to estimation of deadweight loss, Cowling-Muller method is used. The results for 40 industries at 4-digit ISIC levels that have experiencedadeclineduringthe period indicated that, with an adjustment process, the totalannualamount ofwelfarethatcouldbe addedto thesociety is approximately 25 percent of industry total output. On this basis andwiththe realization of theconditionsof perfect competition, socialwelfarecan begreatlyincreased.This findings provide the more realization of economic justice as a dimension of social justice.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Welfare
 • Non-Competitive Structure
 • Dynamic Approach
 • Cowling-Muller Approach
 • Manufacturing Industries
 • Iran
 1.  

  منابع و مآخذ

  الف: منابع و مآخذ فارسی

  1. خداداد کاشی، فرهاد (1380)."برآورد هزینه‌های اجتماعی انحصار در بخش صنعت ایران".پژوهشنامه بازرگانی5(21): 116–83.
  2. شهبازی، حبیب و همکاران (1388)."برآورد رفاه از دست رفته ناشی از وجود انحصار در صنعت تولید شیر ایران".اقتصاد کشاورزی و توسعه17(65): 53–39.
  3. شهیکی‌تاش، محمدنبی. و فیوضی، نسیم (1388)."برآورد هزینه رفاهی ناشی از انحصار مؤثر در صنعت بیمه ایران".فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران13(38): 155–133.

   

  ب: منابع و مآخذ لاتین

  1. Bergson, A. (1973)."On Monopoly Welfare Losses".American Economic Review63: 853–870.
  2. Bhuyan, S. and R.A. Lopez. (1998)."What Determines Welfare Losses from Oligopoly Power in the Food and Tobacco Industries?".Agricultural and Resource Economic Review.
  3. Cowling, K. and D. Mueller. (1978)."The Social Costs of Monopoly Power".The Economic Journal88(352): 727-748.
  4. Cowling, K. and D. Mueller. (1981)."The Social Costs of Monopoly Power Revisited".The Economic Journal91(363): 721-725.
  5. Dickson, V. A. (2005). "Price-Cost Margins, Prices and Concentration in US Manufacturing: a Panel Study". Applied Economics Letters12(2): 79-83.
  6. Harberger, Arnold C. (1954)."Monopoly and Resource Allocation".The American Economic Review44(2): 77-87.
  7. Hotelling, H. (1938)."The General Welfare in Relation to Problems of Taxation and of Railway and Utility Rates".Econometrica6(3): 242-269.
  8. Kamerschen, D. (1966)."An Estimation of the Welfare Losses from Monopoly in the American Economy".Western Economic Journal4: 221–236.
  9. Littelchild, S. C. (1981)."Misleading Calculations of the Social Costs of Monopoly Power". The Economic Journal91(362): 348-363.
  10. Masson, Robert T. and Joseph Shaanan (1984). "Social Costs of Oligopoly and the Value of Competition". The Economic Journal94 (375): 520-535.
  11. Peterson Everett, B. and J. M. Connor (1995). "A Comparison of Oligopoly Welfare Loss Estimates for U.S. Food Manufacturing"American Journal of Agricultural Economics 77: 300-308.
  12. Posner, R. (1975)."The Social Cost of Monopoly and Regulation".Journal of political Economy83(4): 807-828.
  13. Scherer, F. (1970).Industrial Market Structure and Economic Performance, Chicago: Rand McNally.
  14. Schwartzman, D. (1960)."The Burden of Monopoly". Journal of Political Economy68: 627–630.
  15. Shepherd, R. (1972)."The Social Welfare Loss Due to Monopoly: Comment".Southern Economic Journal38: 421–424.
  16. Stigler, G. (1956)."The Statistics of Monopoly and Merger".Journal of Political Economy64: 33–40.
  17. Worcester, D., Jr. (1973)."New Estimates of the Welfare Loss to Monopoly".Southern Economic Journal40: 234–245.