دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، آبان 1393، صفحه 1-155 

مقاله پژوهشی

بررسی اثر واردات بر حاشیه سود در صنایع کارخانه ای ایران

صفحه 1-23

محمد نبی شهیکی تاش؛ الهام رضائی؛ عبدالرضا کرانی


عقود اسلامی، تعمیق مالی و رشد اقتصادی

صفحه 83-114

محمدعلی ابوترابی؛ هانیه فنودی؛ سبا مجتهدی