تحلیل نقش ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با رویکرد (P-VAR): مورد کشورهای صادر کننده نفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان

چکیده

امروزه بسیاری از کشورهای جهان به واسطة عدم کفایت منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری‌، تمایل شدیدی به جذب سرمایه‌های خارجی پیدا کرده‌اند. عملکرد کشورها در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بسته به نوع نظام حاکم اقتصادی متفاوت است، چرا که عوامل سیاسی و نهادی تأثیر بسیار زیادی بر جریان سرمایه خارجی دارند. یکی از این عوامل ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت است. در مطالعه حاضر تأثیر ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به روش خود رگرسیون برداری در قالب داده‌های تابلویی (P-VAR) برای 15 کشور صادرکننده نفت طی دوره زمانی 2001 تا 2012 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق با تحلیل توابع عکس‌العمل آنی و تجزیه واریانس نشان دهنده اینست که واکنش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به حقوق مالکیت مثبت است. بدین معنا که حقوق مالکیت پیشرفته به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Property Rightson the AttractingForeign Direct Investmentwith theP-VAR Method: the Case ofthe Oil Exporting Countries

نویسندگان [English]

 • Morteza Sameti 1
 • Majid Sameti 2
 • Hassan Mollaesmaeili-dehshiri 3
1 professor of economics Khorasgan(Isfahan) branch, Islamic Azad University
2 Associate professor of economics Isfahan University
3 M.A. of Economic Khorasgan(Isfahan) branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Industrial economics is mostly based on the market structure, conduct and performance paradigm. This paper applies the mentioned paradigm in Iranian food and beverage industries. To that end, a system of equations including concentration index, advertising intensity and profitability for a sample of 22 four-digit Iranian food and beverage industries is estimated using 3SLS method during 1995-2007. The findings show the positive impact of concentration and profitability on advertising intensity. The impacts of concentration and lagged advertising intensity on profitability are also positive.The findings also indicate the negative impact of export intensity on profitability.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Concentration
 • Advertising intensity
 • Profitability
 • Food and beverage industries
 • 3SLS
 • Iran
 1. الف: منابع و مآخذ فارسی

  1. احمدی، علی محمد. دهنوی، جلال. و حق نژاد، امین (1390). "رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه: یک تجزیه و تحلیل مبتنی بر داده‌های تابلویی". پژوهشنامه اقتصادی 11(2): 180-159.
  2. داوودی، پرویز. و شاهمرادی، اکبر (1383). "بازشناسی عوامل موثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد ایران و 46 کشور جهان در چارچوب یک الگوی تلفیقی". پژوهشهای اقتصادی ایران (20): 114-81.
  3. درگاهی، حسن. (1385). "عوامل موثر بر توسعه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: درس‌هایی برای اقتصاد ایران". فصلنامه علمی پژوهشی شریف 36: 73-57.
  4. رنانی، محسن (1384). بازار یا نابازار؟ بررسی موانع نهادی کارائی نظام اقتصادی بازار در اقتصاد ایران (چاپ دوم)، تهران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، انتشارات تهران.
  5. رنانی، محسن (1384). "به سوی یک تئوری در حقوق مالکیت". تالیف هرولد دمستز، فصلنامه تامین اجتماعی 10: 735-701.
  6. شاه آبادی، ابوالفضل. و احمدی روشن، زهرا (1390). "بررسی نقش دموکراسی و حقوق مالکیت بر جریان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کشورهای D8 و G7". فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی 60: 163-183.
  7. صامتی، مجید. شهنازی، روح اله. و دهقان شبانی، زهرا (1389). "امنیت حقوق مالکیت، قوانین و مقررات و رشد اقتصادی". فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران 15(40): 109-85.
  8. صمدی، علی حسین. رنانی، محسن. و دلالی اصفهانی، رحیم (1389). "مفهوم و آثار اقتصادی حقوق مالکیت: رویکرد نهادگرایی". فصلنامه حقوق 40(1): 201-183.
  9. مهدوی، ابوالقاسم. برخورداری، سجاد (1387). "حقوق مالکیت فکری و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (مورد ایران)". مجله دانش و توسعه 24: 36-11.
  10. نورث، داگلاس. (1377). نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی. محمد رضا معینی؛ تهران، سازمان برنامه و بودجه تهران.
  11. نورث، داگلاس. (1378). ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی. غلامرضا آزادارمکی؛ تهران، نشر نی.

  ب: منابع و مآخذ لاتین

  1. Asiedu E. (2002). "On the Determinants of Foreign Direct Investment to Developing Countries: Is Africa Different?". Journal of World Development 30: 107-119.
  2. Asid, R. Kogid, M. Mulok, D and Lily, J (2012). "Intellectual Property Rights Protection, Foreign Direct Investment and Economic Growth in Malaysia: An ARDL Bound Test Approach". Asian Journal of Empirical Research 2(2): 9-19.
  3. Bradlow D. and Escar, A. (2000). Legal Aspects Of Foreign Direct Investment, London, Boston: kluwer law international.
  4. Brendan. P, (2007). "Democracy, Property Rights and FDI in Developing Countries a Regional Analysis". Honor Paper Presented to Macalester College, Economic Departman. Minneapolisfed.org/mea/contest/ 2007 papers/ierpont.pdf.
  5. Colombatto, E (2006). "On economic growth and development". Review of Austrian Economics 19: 243-260.
  6. Derwisch, S. Kopainsky, B. and Apollonio, V (2010). "Foreign Direct Investment, Spillovers and the Impact of Intellectual Property: Rights in the Seed Sector". Paper provided by International European Forum on Innovation and System Dynamics in Food Networks in its series 2010 Internatonal European Forum, February 8-12, 2010, Innsbruck-Igls, Austria with number 100463.
  7. Dunning. J. (2001). "The Eclectic (OLI) Paradigm of International Production: Past, Present and Future". International Journal of the Economics of Business 8(2): 175-213.
  8. Granger, C.W.J and Newbol, P (1981). "Spurious Regressions in Econometrics". Journal of Econometrics 2(2): 111-120.
  9. Kaufman. B. E (2003). "The Organization of Economic Activity: Insights from the Institutional Theory of John. R. Commons". Journal of Economic Behavior & Organization 52: 71-96.
  10. Khoury, T and peng, M (2011). "Does Institutional Reform of Intellectual Property Rights Lead to More Inbound FDI? Evidence from Latin America and the Caribbean". Journal of World Business 46(3): 337–345.
  11. Khan, M.A. and Samad, G (2010). "Intellectual Property Rights and Foreign Direct Investment: Analysis of 14 South and South East Asian Countries, 1970-2005". Applied Econometrics and International Development 10(1): 1-16.
  12. Li.V and Resnick. A, (2003). "Reversal of Fortunes: Democratic Institutions and Foreign Direct Investment Inflows to Developing Countries". International Organization 57(1): 322-349.
  13. Mathew, A. and Mukherjee, A. (2009). "Intellectual Property Rights, Southern Innovation and Foreign Direct Investment". Working Paper No.15/09, available at repec.com.
  14. Matsubara, K (2012). "FDI Spillovers and Intellectual Property Rights" International Journal of Trade and Global Markets 5(1):57-67.
  15. Minsoo, L and Donghyun, P (2013). "Intellectual Property Rights, Quality of Institutions, and Foreign Direct Investment into Developing Asia". Paper provided by Asian Development Bank in its series ADB Economics Working Paper Series with number 354.
  16. McGuire. M and M. Olson, (1996). "The Economics of Autocracy and Majority Rule: The Invisible Hand and the Use of Force". Journal of Economic Literature 34(1): 142-136.
  17. Norton, S.W (2003). "Economic Institutions and Human Well- being: A Crossnational Analysis". Eastern Economic Journal 29(1): 23-40.
  18. Sanogo, R (2003). The Effects of Insecure Property Rights on Investment and Economic Growth in Sub-Saharan-African Countries, Unpublished Ph. D. Dissertation, University of Cincinnati.
  19. Tanaka, H and Iwaisako, T (2013). "Intellectual Property Rights and Foreign Direct Investment: A Welfare Analysis". Paper provided by Osaka University, Graduate School of Economics and Osaka School of International Public Policy (OSIPP) in its series Discussion Papers in Economics and Business with number 13-15.
  20. UNCTAD (1998). World Investment Report, New York and Geneva, United Nation, PP. 91 – 116.
  21. Vandenberg, P (1999). "North institutionalism and problem of combining theoretical approaches". Department of Economics. University of London, SOAS working paper, no. 87: 1-29.
  22. World Bank (2002). World Development Report 2002, Building Institutions for Markets, New York, Oxford University Press.
  23. Zhang, Y. (2009). "Unravelling the Complex Motivations behind China’s FDI". Discussion Paper Series