ارزیابی شقوق مختلف نحوه منظور کردن واردات و روش‌های تفکیک آن با تاکید بر جدول متقارن سال 1380

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد- دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در مقایسه با صادرات، نحوه منظور کردن واردات در جدول داده- ستانده با توجه به ماهیت رقابتی و غیر رقابتی و طبقه‌بندی آن بر حسب واسطه‌ای، مصرفی و سرمایه‌ای در سطح بخش‌های مختلف اقتصادی دارای پیچیدگی بیشتری است. واکاوی این موضوعات بستگی زیادی به روش‌های تفکیک واردات و فروض حاکم بر آنها در جدول داده-ستانده دارد. با بررسی مولفه‌های اساسی نه جدول محاسبه شده در ایران و مقایسه آنها با تجربه بعضی از کشورها، مشاهده می‌شود که این مسئله در بعضی از جداول در ایران مورد غفلت قرار گرفته‌اند و در بعضی دیگر به طور ناقص تفکیک شده و ماهیت، روش تفکیک، فرض حاکم و طبقه‌بندی آن نیز مشخص نشده است. بکارگیری این نوع پایه‌های آماری در سنجش جنبه‌های مختلف واردات که در سال‌های اخیر به طور چشم‌گیری افزایش یافته است، امکان‌پذیر نیست. مورد مشخص آن جدول متقارن آماری کالا در کالا عمدتاً با فرض تکنولوژی کالا با انجام تعدیلاتی بر اساس فرض تکنولوژی مختلط سال 1380 مرکز آمار ایران می‌باشد که برای این منظور انتخاب شده است. جدول مذکور به دلایل نامعلومی فاقد یک بردار مستقل سطری یا ستونی واردات است و لذا نمی‌تواند مبنای محاسبه روش‌های مختلف تفکیک واردات قرار گیرد. برای برون رفت از این مسئله، جدول جدید بخش در بخش با فرض تکنولوژی بخش بر مبنای ماتریس‌های ساخت و جذب سال 1380 مرکز آمار ایران محاسبه می‌گردد. سپس این جدول مبنای محاسبه سه روش تفکیک واردات قرار می‌گیرد. تفکیک واردات به واردات واسطه‌ای، مصرفی و سرمایه‌ای در روش اول امکان پذیر نیست. روش دوم واردات واسطه‌ای و سایر واردات را بدست می‌دهد، حال آنکه در روش سوم علاوه بر واردات سرمایه‌ای قابلیت تفکیک سایر واردات به واردات مصرفی و واسطه‌ای و سرمایه‌ای را دارد و بدین ترتیب به واقعیت نزدیک‌تر است. خروجی‌های روش سوم با ارقام واردات واسطه‌ای سال 1380 مرکز آمار ایران و گمرک مقایسه می‌گردند. یافته‌ها حاکی از این است که درصد سهم واردات واسطه‌ای مستخرج از روش سوم بسیار نزدیک به رقم متناظر مرکز آمار ولی با گمرک متفاوت است. مرکز آمار ایران طبقه‌بندی واردات مصرفی و سرمایه‌ای را بدست نمی‌دهد و لذا امکان مقایسه وجود ندارد ولی تفاوت با ارقام متناظر گمرک چشمگیر است. به طوری که سهم واردات مصرفی از روش سوم حدود سه برابر سهم واردات مصرفی گمرک است، حال آنکه سهم واردات سرمایه‌ای گمرک بیش از دو برابر سهم متناظر مستخرج از روش سوم است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Different Treatments and Methods of Separating Imports with Emphasis on 1381 IOT of Iran

نویسنده [English]

 • Ali Asghar Banouei
چکیده [English]

A Compared to exports, treatment of imports with respect to nature (competitive and non-competitive), and also their classification in terms of intermediate, capital and consumption in Input-Output Table (IOT) are more complicated. Analysing these issues depend on the methods and also their assumption embodied in IOT.
Considering the main feature of the constructed nine available IOTs of Iran and comparing with the experience of other countries, we observe that some of tables have neglected these issues, and the others, however, separated imports, the nature, methods and assumptions have not properly been specified. Therefore, these tables are not suitable for analysing the different aspects of imports. The specific case is the 1380 symmetric IOT of Statistical Center of Iran (SCI). This table is a commodity*commodity “mainly commodity technology assumption with adjustment on the basis of mixed technology assumption”. Besides the table lacks a separate row or colum vector of imports. To solve these issues, a new symmetric industry*industry table under industry technology assumption has been estimated. On the basis of this table, three methods of separating imports have used. The outcomes of the third method which seem very close to reality are taken for comparison with the other data of SCI and Custom. The findings reveal that the share of intermediate imports derived from the third method is close to the corresponding share of SCI and differs from the data provided by the Custom. When the shares of capital and consumption imports are compared, the differences are appeared to be considerable: the share of consumption imports derived from the third method is approximately three times more than the data given by Custom whereas the share of capital imports provided by the custom is more than two times obtained from the third method. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Competitive imports
 • Non-competitive imports
 • Intermediate imports matrix
 • Intermediate imports
 • Consumption imports
 • Capital imports
 • Input-Output Table
 1. منابع و مآخذ فارسی

  1.  آریافر، عظیم. و بانویی، علی‌اصغر (1372). "بخش‌کشاورزی و نقش آن در فرایند انتقال اقتصاد ایران: تحلیلی بر اساس تکنیک ایستای داده-ستانده". ویژه سمینار خصوصی‌سازی مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه 1(1): 54-43.
  2. اردشیری، منصور (1374). بررسی آثار تغییرات توزیع درآمد بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از تحلیل داده-ستانده، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی.
  3. باصری، بیژن (1381). "بررسی محتوای عوامل تولید در تجارت خارجی ایران". دومین همایش داده-ستانده، دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی.
  4. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1375). جدول داده-ستانده اقتصاد ایران سال 1367، تهران، ایران.
  5. بانک مرکزی ایران (بی‌تا). جدول داده-ستانده‌ی سال 1353 ایران، دو جلد، تهران، ایران.
  6. بانک مرکزی ایران (1376). جدول داده-ستانده‌ی سال 1367 ایران، تهران، ایران.
  7. بانک مرکزی ایران (1384). جدول داده-ستانده‌ی سال 1378 ایران، تهران، ایران.
  8. بانویی، علی‌اصغر (1383). "بررسی کمی ابعاد اقتصادی و اجتماعی نقش مردم در فرآیند توسعه‌ی اقتصادی در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی". (گزارش نهایی طرح پژوهشی، معاونت اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور).
  9. بانویی، علی‌اصغر (1384). "بررسی رابطه‌ی بین توزیع درآمد و افزایش تولید در اقتصاد ایران با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی". فصلنامه‌ی پژوهش‌های اقتصادی ایران (23): 118-95.
  10. بانویی، علی‌اصغر. و مؤمنی، فرشاد (1389). "تحلیل‌های ضرایب فزاینده‌ی رشد و توزیع درآمد در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی: مورد ایران و بعضی از کشورهای منتخب". فصلنامه‌ی پژوهشنامه‌ی اقتصادی (7): 198-173.
  11. بانویی، علی‌اصغر (1389). ماخذ شناسی نیم‌قرن جدول داده-ستانده و کاربردهای آن در ایران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، فصل اول.
  12. بانویی، علی‌اصغر. و مؤمنی، فرشاد (1388). "تجربه‌ی نیم‌قرن تهیه جدول داده-ستانده در ایران با تاکید بر نهادینه شدن، نهاد آماری مشخص و دو وظیفه‌ی اصلی آن". سومین همایش تکنیک‌های داده-ستانده و کاربردهای آن، 12 اسفندماه، دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی.
  13. بانویی، علی‌اصغر. یوسفی، محمدقلی. و ورمزیار، حسن (1377). "بررسی روش‌شناسی پیوندهای پسین و پیشین و تعیین محتوای واردات بخش‌های اقتصاد ایران". مجله‌ی برنامه و بودجه (33): 53-35.
  14. توفیق، فیروز (1371). تحلیل داده-ستانده در ایران: کاربردهای آن در سنجش، پیش‌بینی و برنامه‌ریزی، انتشارات جامعه و اقتصاد.
  15. جهانگرد، اسفندیار. و محبوب، حمید (1378). "تاثیر تجارت خارجی بر تقاضای نیروی کار متخصص و غیر متخصص ایران". مجله‌ی برنامه و بودجه (47): 62-45.
  16. مرکز آمار ایران (1386). جدول داده-ستانده اقتصاد ایران سال 1380، تهران.
  17. مرکز آمار ایران (1373). جدول داده-ستانده‌ی سال 1365 ایران، تهران، ایران.
  18. مرکز آمار ایران (1376). جدول داده-ستانده‌ی سال 1370 ایران، تهران، ایران.
  19. مرکز آمار ایران (1386). جدول داده-ستانده‌ی سال 1380 ایران، تهران، ایران.

   

  منابع و مآخذ لاتین

  1. Bank of Korea (2003). Input-Output Tables: 1990, 1995 and 2000, Seol.
  2. Bhangwati, J.N. and Srinavasan, N. (1975). Foreign Trade Regimes and Economic Development,vol.VI, NBER, Columbia, University Press.
  3. BLS (2004). Annual Input-Output Accounts of the U.S. Economy, Survey of Current Business, No.80: 37-87.
  4. Bicknell, K.B. ,Ball, R.J. Callen, R., and Bigsby, H.R. (1998). "New Methodology for the Ecological Footprint with an Application to New Zealand Economy". Ecological Economy (27): 149-160. 
  5. Bulmer- Thomas, V. (1982). Input-Output Analysis in Developing Countries: Sources, Methods and Applications, John Wiley and Sons Ltd., New York, Chap.13
  6. Chenery, H.B. and Clark, P.G. (1959). Inter-industry Economiccs, John Wiley and Sons, U.S.A., Chap.1
  7. Chenery, H., Robinson, S. and Syrquin, M. (1986). "Industrialization and Growth: A Comparative Study". World Bank Washington, D.C.
  8. CSO (1988). Input-Output Tables for the United Kingdom, 1984, HMSO, London.
  9. CSO (2005). Input-Output Transaction Tables: 1998-99, Government of India.
  10. Cuihong, Y. and Jiansuo, P. (2007). "Import Dependence of Foreign Trade: A Case of China". 16th International Conference on Input-Output Techniques, July 2-6, Istanbul, Turkey.
  11. Davatia, V.V. (1991). "Structure of Indian Economy As Seeen from CSO’s Input-Output Tables". Ecomic and Political Weekly. xxVI(19) :1235-1241.
  12. Dietzenbacher, E. Albino, V. and Kuhtz, S. (2007). "The Fallacy of Using US-Type Input-Output Tables". 16th International Conference on Input-Output Techniques, July 2-6, Istanbul, Turkey.
  13. Ferng, J.J. (2002). "Toward a Scenario Analysis Framework for Energy Footprints". Ecological Economics (40): 53-59
  14. Freng, J.J. (2001). "Using Composition of Land Multiplier to Estimate Ecological Footprints Associated with the Production Activity". Ecologycal Economics (37): 159-172.
  15. Hazari, B. (1990). The Structure of Indian Economy, Macmillan Company of India Ltd.
  16. Hummels, D. Ishii, J. and Yi, K. M. (2001). "The Nature and Growth of Vertical Specialization in World Trade". Journal of International Economics (4): 75-96.
  17. Jiansuo, P., Oosterhan, J., Dietzenbachacher, E., and Cuihong, Y. (2008). "Export Deriven Growth Pattern Rediscovery: the Decomposition of China’s Imports for 1997-2005". International Input-Output Meeting on Mananging the Environment, Seville, Spain, July.
  18. Khan, A. Q. (1992). "Measurement of Net Import Subsitution in the Food and Fibre and Manufacturing Sectors of Pakistan’s Economy". Economic Systems Research 4(2): 269-275.
  19. Leontief, W. W. (1953). Domestic Production and Foreign Trade: The American Capital Position Re-examinaed, in W.W. Leontief (ed.1966). Input-Output Economics, New York: 88-99.
  20. Miller, R. E. and Blair, P. D. (2009). Input-Output Analysis: Foundations and Extensious, Second Edition, Cambridge University Press.
  21. O’Conner, R. and Henry, E. W. (1975). Input-Output Analysis and its Applications, Charls Griffin and Company Ltd., London. Chap.4.
  22. Oosterhan, J. (2008). "A New Approach to the Selection of key Sectors: Net Forward and Net Backward Linkages". International Input-Output Meeting on Mananging and Environment, July 9-11, Seville, Spain.
  23. Panchmukli, V. R. (1978). Trade Policies in India, Concept publishing House, New Delhi.
  24. Pitre, V. (2000). Changing Import Intensity in the Indian Economy, in V.V.V. Somayajulu and K.N. Prasad (eds.) Indian Economy in Input-Output Frame work, New Delhi, pp:89-113.
  25. Planting, M. A. and Guo, J. (2004). "Increasing the Timeliness of U.S. Annual Input-Output Accounts". Economic Systems Research 16(2): 128-142.
  26. Pradhan, B. K. Saluja, M. R., Singh, S. K. (2006). Social Accounting Matrix for India, Sage Publications, New Delhi.
  27. Sensen, G. G. and Sensen, U. (2001). "Reconsidering Import Dependency in Turkey: The Breakdown of Sectoral Demands with Respect to suppliers". Economic Systems Research 13(4): 417-429.
  28. Shaheen (no data). the 1965 Input-Output Table for the Iranian Economy, Ministry of Economy, Tehran, Iran.
  29. Statistical Center of Iran (1977) the 1973 Input-Output Table: Methodology and Tentitative Estimates, Tehran, Iran.
  30. STI_OECD (2006). "A Technical Note on OECD IO Data Base". Working Paper No.8.
  31. United Nations (1993). Systems of National Accounts, New York.
  32. United Nations (1968). A Systems of National Accounts, New York.
  33. United Nations (1987). National Accounts Statistics:Study of Input-Output Tables:1970-1980, NewYork.
  34. United Nations, Industrial Developmaent Organizations (1985). Input-Output Tables for Developing Countries, vol.II, New York.
  35. United Nations. Statistical Divisions (1996). Handbook of Input-Output Tables Compilation and Analysis, New York.
  36. Yaxiong, Z. and Kun, Z. (2007). China’s Input-Output Table and Its Extensions, Department of Economic Forecasting State Information Center, Beijing, China.
  37. Yamano, U. and Ahmed, N. (2006). "The OECD Input-Output Data Base". STI Working Paper Paris.