دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، آذر 1391، صفحه 1-201 

مقاله پژوهشی

منابع نوسانات حساب جاری: مطالعه موردی ایران و مکزیک

صفحه 1-30

کاظم یاوری؛ بهرام سحابی؛ عباس عصاری؛ رضا محسنی


مقاله پژوهشی

رتبه‏بندی میزان اشتغال و ارزش افزوده حاصل از فعالیت بخش‌های تول‍یدی و بررسی علل آنها (با استفاده از تحلیل داده-ستانده)

صفحه 113-150

نورالدین شریفی؛ مرتضی پهلوانی؛ مجتبی اسفندیاری‌کلوکن؛ حسین دهقان‌شورکند؛ حسین علی‌اصغرپور‌ موزیرجی؛ فرشید سعادتی ‌میل‌آغاردان