اثر دین‌داری بر تعاون: ارزیابی رفتار دانشجویان در بازی کالای عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد، دانشگاه یزد

2 دانشیار اقتصاد، دانشگاه مازندران

چکیده

هم‌افزایی در رفتارهای جمع‌گرایانه عاملان اقتصادی، منفعت فردی را هم‌راستا با منفعت جمعی قرار می‌دهد. مقاله حاضر در پی بررسی رابطه بین دین‌داری و تعاون از یک مطالعة آزمایشگاهی بهره برده است. از این ‌رو بازی کالای عمومی در دو تکرار "انگیخته" و "فرضی" طی 5 گام بر روی نمونه تصادفی 138 نفره از جامعه دانشجویان دانشگاه مازندران در اسفند92 تا فروردین 93 انجام پذیرفت. متغیرهای دین‌داری و ابعاد شخصیت بعد از اجرای بازی توسط پرسش‌نامه‌های استاندارد اندازه‌گیری شد. نتایج رگرسیون پس‌رونده نشان می‌دهد که در گام اول بازی کالای عمومی کمک‌های بیشتری توسط افراد با نمره بالا در زیرشاخص اخلاقیات و عبادیات ارائه شد. رابطه بین دین‌داری و مشارکت در عرضة کالای عمومی در مراحل بعدی بازی با پول فرضی حفظ اما در بازی انگیخته قطع ‌شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که انگیزه مادی باعث رفتارهای اصلاحی برای حفظ همکاری گروهی شده، اما حذف انگیزه مادی، واکنش مشارکت‌کنندگان شرطی به رفتار سواری کنندگان ‌مجانی را تشدید نموده و در نهایت سطح همکاری‌ها به‌ طور معنی‌داری کاهش یافته است. رفتار بازیکنان در آزمایش کالای عمومی نشان می‌دهد که مشارکت آن‌ها بستگی به سطح مشارکت جمع دارد. آن‌ها تمایل دارند مشارکت خود را حول میانگین مشارکت جمعی نگه ‌دارند. دلالت سیاستی چنین رفتاری مراقبت برای جلوگیری از رفتار سواری مجانی حتی با هزینه‌های بالاتر از درآمد از دست‌ رفته ناشی از آن است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Religiosity and Cooperation in Public Good Games: Some Iplications for Public Policy Formulation

نویسندگان [English]

 • Habib Ansari Samani 1
 • Alireza Pourafaraj 2
 • Mohammad Taghi Gilak Hakimabad 2
1 Assistant Professor of Economics, Yazd University
2 Associated Professor of Economics at University of Mazandaran, Babolsar
چکیده [English]

Synergy in prosocial behavior of economic agents sets personal interests alone with social interests. This paper reports an empirical study aiming to examine the relationship between religiosity and cooperation to create group interest. So, two versions of public good game (PGG) experiment including "motivated" and "hypothetical" tests were performed in five steps on a random sample of Mazandaran University students. Religiosity and personality dimensions were measured by standard questionnaires after the game. The backward regression results show that, in the first steps of the two games, greater public good contributions were presented by individuals with high scores on a scale of morality and religious devotion. The relationship between religiosity and cooperation in later steps is maintained in the hypothetical game, but it disappears in the motivated game. The findings indicate that financial incentives lead to corrective actions to maintain cooperation in group, but the removal of monetary incentives exasperated the response of conditional cooperators to free-riders’ behavior. Finally, the level of cooperation is significantly reduced. Players' behavior shows that their cooperation is dependent on the average level of group contributions. They tend to keep their participation near group cooperation. The policy implication of such behavior is taking care to avoid free riding behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social capital
 • Cooperation
 • Personality dimensions
 • Public good game
 1. الف) منابع و مآخذ فارسی

  1. انصاری سامانی، حبیب. پورفرج، علی‌رضا. زارع، مسعود. و امینی، عباس (1390). "مقدمه‌ای بر اقتصاد رفتاری: مفهوم، روش شناسی و شیوه استخراج ترجیحات". مجله اقتصاد تطبیقی 2(1): 61-29.
  2. حبیب پور، کرم. و صفری، رضا (1388). راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی، تهران، لویه، متفکران.
  3. حق‌شناس، حسن (1378). "هنجاریابی آزمون شخصیتی نئو (فرم تجدید نظر شده)". اندیشه و رفتار ۴(۴): 38-47.
  4. شجاعی زند، علیرضا (1384). "مدلی برای سنجش دین‌داری در ایران". مجله جامعه‌شناسی ایران 6(1): 66-34.
  5. منصورفر، کریم (1385). روش‌های پیشرفته آماری همراه با برنامه‌های کامپیوتری، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
  6. وبر، ماکس (1371). اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری. عبدالمعبود انصاری؛ تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهی.

   

  ب) منابع و مآخذ لاتین

  1. Ahmed, A. M. and O. Salas (2009). "Is the Hand of God Involved in Human Cooperation?" International Journal of Social Economics 36(1/2): 70–80.
  2. Akay, A., Karabulut, G., & Martinsson, P. (2011). "The Effect of Religion on Cooperation and Altruistic Punishment: Experimental Evidence from Public Goods Experiments". The Institute for the Study of Labor (IZA), Discussion Paper No. 6179.
  3. Aldasheva, G., & Platteaua, J. P. (2014). Religion, Culture, and Development, Handbook of the Economics of Art and Culture, Volume 2, ISSN 1574-0676, Elsevier B.V.
  4. Anderson, L. R., & Mellor, J. M. (2009). "Religion and Cooperation in a Public Goods Experiment". Economics Letters 105(1): 58–60.
  5. Anderson, L., Mellor, J., & Milyo, J. (2010). "Did the Devil Make Them do it?the Effects of Religion in Public Goods and Trust Games". Kyklos (63): 163–175.
  6. Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (1998). "Tax Compliance". Journal of Economic Literature 818-860.
  7. Andreoni, James (1995). "Warm-Glow versus Cold-Prickle: the Effects of Positive and Negative Framing on Cooperation in Experiments". Quarterly Journal of Economics 110: 1-22.
  8. Benjamin, D. J., Choi, J. J., & Fisher, G. (2010). "Religious Identity and Economic Behavior". NBER Working Paper No. 15925.
  9. Benjamin, D. J., Choi, J. J., & Fisher, G. (2010). "Religious Identity and Economic Behavior". Review of Economics and Statistics.
  10. Cialdini, R. B. (1989). "Social Motivations to Comply: Norms, Values and Principles". Taxpayer Compliance 2: 200-227.
  11. Costa, P. T., & MacCrae, R. R. (1992). Revised NEO personality inventory (NEO PI-R) and NEO five-factor inventory (NEO FFI): Professional manual, Psychological Assessment Resources.
  12. Croson, Rachel T. A. (1999). "Theories of Altruism and Reciprocity: Evidence from Linear Public Goods Games". Discussion Paper Wharton School, University of Pennsylvania.
  13. Fehr, E., & Gächter, S. (2000). "Fairness and Retaliation: The Economics of Reciprocity". The Journal of Economic Perspectives 14(3): 159-181.
  14. Fischbacher, U., Gächter, S., & Fehr, E. (2001). "Are People Conditionally Cooperative? Evidence from a Public Goods Experiment". Economics letters 71(3): 397-404.
  15. DeJong, G. F., Faulkner, J. E., & Warland, R. H. (1976). "Dimensions of Religiosity Reconsidered: Evidence form a Cross-Cultural Study". Social Forces 54(4): 866–889.
  16. Fischbacher, U. (2007). "Z-Tree: Zurich Toolbox for Ready-Made Economic Experiments". Experimental Economics 10: 171–178.
  17. Fischbacher, U., Gächter, S., & Fehr, E. (2001). "Are People Conditionally Cooperative? Evidence from a Public Goods experiment". Economics Letters 71(3): 397-404.
  18. Fischbacher, U., & Gächter, S. (2006). "Heterogeneous Social Preference and the Dynamics of Free Riding in Public Goods (No. 2006-01)". CeDEx Discussion Paper, The University of Nottingham.
  19. Frey, B. S., & Torgler, B. (2004). "Taxation and Conditional Cooperation". CREMA Working Paper 2004-20.
  20. Gächter, S. (2007). "Conditional Cooperation: Behavioral Regularities from the Lab and the Field and their Policy Implications". na.
  21. Guiso, L., Sapienza, P., & Zingales, L. (2003). "People's Opium? Religion and Economic Attitudes". Journal of Monetary Economics 50(1): 225-282.
  22. Hoffmann, R. (2013). "The Experimental Economics of Religion". Journal of Economic Surveys 27(5): 813-845.
  23. Iannaccone, L. R. (1998). "Introduction to the Economics of Religion". Journal of economic literature 1465-1495.
  24. Isaac, Mark R., James M. Walker, Arlington W. Williams (1994). "Group Size and the Voluntary Provision of Public Goods". Journal of Public Economics 54: 1-36.
  25. Jagodzinski, W. (2009). "The Impact of Religion on Values and Behavior". Kwansei Gakuin University School of Sociology Journal 107: 19-34.
  26. Lechner, A. T. (2013). "Religion and Trust in Strangers: Evidence from a Trust Game with Third Party Punishment". working paper.
  27. Lipford, J. W., & Tollison, R. D. (2003). "Religious Participation and Income". Journal of Economic Behavior & Organization 51(2): 249-260.
  28. Lipford, J., McCormick, R. E., & Tollison, R. D. (1993). "Preaching Matters". Journal of Economic Behavior & Organization 21(3): 235-250.
  29. Lönnqvist, J. E., Verkasalo, M., & Walkowitz, G. (2011). "It Pays to pay–Big Five Personality Influences on Co-operative Behaviour in an Incentivized and Hypothetical Prisoner’s Dilemma Game". Personality and Individual Differences 50(2): 300-304.
  30. McCleary, R. M., & Barro, R. J. (2006). "Religion and Economy". The Journal of Economic Perspectives 49-72.
  31. Noland, M. (2003). "Religion, Culture, and Economic Performance". Institute for International Economics, Working Paper (03-8).
  32. Ostrom, Elinor (2000). "Collective Action and the Evolution of Social Norms". Journal of Economic Perspectives 14: 137-158.
  33. Rand, D. G., Dreber, A., Haque, O. S., Kane, R. J., Nowak, M. A., & Coakley, S. (2014). "Religious Motivations for Cooperation: an Experimental Investigation using Explicit Primes". Religion, Brain & Behavior 4(1): 31-48.
  34. Rothstein, B. (2000). "Trust, Social Dilemmas and Collective Memories". Journal of Theoretical Politics 12(4): 447- 501.
  35. Sally, David (1995). "Conversation and Cooperation in Social Dilemmas: A Meta- Analysis of Experiments from 1958-1992". Rationality and Society 7: 58-92.
  36. Tan, J. (2006). "Religion and Social Preferences: An Experimental Study". Economics Letters 90(1): 60–67.
  37. Tan, J. H., & Vogel, C. (2008). "Religion and Trust: An Experimental Study". Journal of Economic Psychology 29(6): 832-848.
  38. Volk, S., Thöni, C., & Ruigrok, W. (2011). "Personality, Personal Values and Cooperation Preferences in Public Goods Games: A Longitudinal Study". Personality and Individual Differences 50(6): 810-815.
  39. Warner, C. M., Kilinc, R., Hale, C. W., Cohen, A. B., & Johnson, K. A. (2013). "Religion and Public Goods Provision: Experimental and Interview Evidence from Catholicism and Islam". 2013 preceding APSA conference.