دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، آبان 1395، صفحه 1-246 
اثرات ادوار تجاری بر نرخ مرگ و میر در استان‌های ایران

صفحه 85-110

مرضیه غفاری گولک؛ لطفعلی عاقلی؛ علیرضا ناصری؛ حسین صادقی


اثر دین‌داری بر تعاون: ارزیابی رفتار دانشجویان در بازی کالای عمومی

صفحه 111-133

حبیب انصاری سامانی؛ علیرضا پورفرج؛ محمدتقی گیلک حکیم آبادی


ارزیابی تاثیر ناسازگاری زمانی بر تورم در ایران با رویکرد FOMC

صفحه 135-157

حسین عباسی نژاد؛ یزدان گودرزی فراهانی؛ سید پرویز جلیلی کامجو