برآورد کشش جانشینی میان مصرف خصوصی و مخارج دولتی در ایران و کشورهای 8D

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز

2 دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکترای علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز

چکیده

سیاست‌های مالی به ‌ویژه مخارج دولتی به ‌عنوان ابزار سیاستی مهمی برای تاثیرگذاری بر متغیرهای حقیقی محسوب می‌شود. چگونگی رابطه میان مخارج دولتی و مصرف بخش خصوصی همواره یکی از مسائل مورد توجه سیاست‌گذاران بوده است. در این مقاله با محاسبه کشش جانشینی درون ‌دوره‌ای و بین ‌دوره‌ای، رابطه میان مخارج دولتی و مصرف خصوصی در ایران وکشورهای 8D مورد آزمون قرار گرفته است. برای این منظور با استفاده از داده‌های سری ‌زمانی و پانل مصرف خصوصی سرانه، مخارج دولتی سرانه و قیمت نسبی طی دوره 1987 - 2012 رابطه بلند‌مدت میان متغیرها برای همه کشورها با بکارگیری روش‌ حداقل مربعات کاملا اصلاح شده (FM-OLS) و روش هم‌انباشتگی پانل برآورد گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل (FM-OLS) حاکی از تایید فرضیه جانشینی میان مخارج دولتی و مصرف خصوصی در ایران و کشورهای 8D (به‌ جز اندونزی) است. همچنین نتایج آزمون هم‌انباشتگی پانل و برآورد مدل به ‌روش حداقل مربعات پویا (DOLS) نیز رابطه جانشینی میان مخارج دولتی و مصرف بخش خصوصی در کشورهای مورد مطالعه را تأیید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimating Substitution Elasticities between Private Consumption and Government Spendings in Iran and D8 Countries

نویسندگان [English]

  • Behzad Salmani 1
  • Hossein Asgharpour 2
  • Saeid Ebrahimi 3
1 Professor, Faculty of Economics, Management and Business, University of Tabriz
2 Associate professor, Faculty of Economics, Management and Business, University of Tabriz
3 PhD. Student, University of Tabriz
چکیده [English]

Fiscal policies, especially government spendings, are considered as an important policy tool to influence real variables. The relationship between government spendings and private consumption has always been one of the concerns of policy makers. This paper investigates the relationship between government spendings and private consumption by estimating the intra-temporal and inter-temporal elasticity substitutions in D8 countries. For this purpose, time series data and the panel of private per capita consumption, public per capita spending and relative prices over the period of 1987 - 2012 are employed, and long-run relationship between the variables is estimated for all the countries by using the FM-OLS and the panel co-integration. The results of FM-OLS confirm the hypothesis of substitution between government spendings and private consumption in D8 countries (except Indonesia). Also, the DOLS results, too, indicate that there is such a relationship between private consumption and government spendings in the studied countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Private consumption
  • government spendings
  • Substitution elasticities
  • FMOLS
  • Panel cointegration
الف) منابع و مآخذ فارسی
1.        آذربایجانی، کریم. شهیدی، آمنه. و محمدی، فرزانه (1388). "بررسی ارتباط بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تجارت و رشد در چارچوب یک الگوی خودتوضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL)". پژوهشهای اقتصادی 9(2): 17-1.
2.        بی اسنودن، اچ‌وین، پی‌وینار کوویچ (1383). راهنمای نوین اقتصاد کلان. منصور خلیلی‌عراقی و علی سوری؛ تهران، انتشارات برادران.
3.        تشکینی، احمد (1384). اقتصاد سنجی کاربردی به کمک Microfit، تهران، دیباگران تهران.
4.        حسنی صدرآبادی، محمدحسین. و کاشمری، علی (1387). "تاثیر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی و اثر غیر مستقیم آن بر مصرف خصوصی در ایران (بررسی مدل طرف عرضه اقتصاد)". پژوهشهای اقتصادی 8(2): 40-25.
5.        حسنی صدرآبادی، محمدحسین. آذرپیوند، زیبا. و فیروزی، ریحانه (1389). "تاثیر مخارج بهداشتی دولتی بر رشد اقتصادی و اثر غیرمستقیم آن بر مصرف خصوصی در ایران (بررسی مدل طرف عرضه اقتصاد)". مدیریت سلامت 13(42): 64-57.
6.        دهمرده، نظر. صفدری، مهدی. و شهیکی تاش، مهیم (1389). "تاثیر شاخص‌های کلان بر توزیع درآمد در ایران (1353-1386). پژوهشنامه بازرگانی 14(54): 55-25.
7.        رضایی‌پور، محمد. و آقایی خوندابی، مجید (1390). "اثر شوک‌های مخارج یارانه‌ای دولت بر مصرف واقعی بخش خصوصی ایران". پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی 19(60): 160-139.
8.        شریفی، نورالدین (1390). "اثرات مالیات‏ غیر مستقیم و مخارج دولت بر اشتغال و تورم: یک تحلیل داده ستانده". تحقیقات اقتصادی 2(95): 78-59.
9.        شریفی، نورالدین. و علیزاده، محمد (1381). "اثر مخارج دولت بر اقتصاد منطقه با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی، مطالعه موردی استان گلستان". پژوهشهای اقتصادی ایران 4(13): 56-33.
10.     صمدی، علی‌حسین. و سیدی، سید‌محمد (1391). "بررسیتأثیرمخارجدولتبرمصرفخصوصی باتوجهبهآثارجبرانیمخارجدولت؛باکاربردیبرایایران". فصلنامهتحقیقاتمدلسازیاقتصادی 2(8): 86-57.
11.     عصاری آرانی، عباس. و افضلی ابرقویی، وجیهه (1389). "ارتباط اندازه دولت با توسعه انسانی (مقایسه کشورهای نفتی و کشورهای در حال توسعه غیر نفتی)". رفاه اجتماعی 10(36): 90-61.
12.     فطرس، محمدحسن. آقازاده، اکبر. و جبرائیلی، سودا (1390). "بررسی میزان تاثیر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه (شامل ایران) دوره زمانی 2009 1980". مطالعات‌ اقتصاد انرژی9(32): 72-51.
13.     محمدزاده، اعظم. و توکلی، اکبر (1392). "بررسیاثرسیاست‌هایاقتصادیدولت برشاخصقیمتمصرف‌کنندهبهعنوان یکشاخصثباتاقتصادیکشوربا رویکردسیستمدینامیکی". فصلنامهعلمیپژوهشیراهبرداقتصادی 2(7): 151-131.  
14.     موذن جمشیدی، سیده هما. مقیمی، مریم. و اکبری، نعمت اله (1390). "تحلیل تاثیر اندازه دولت بر توسعه انسانی در کشورهای OIC (رهیافت رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR))". مطالعات و پژوهش‌های شهری منطقه‌ای 2(8): 116-95.
15.     موسوی جهرمی، یگانه. و زایر، آیت (1387). "بررسی اثر کسری بودجه دولت بر مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران". پژوهشهای اقتصادی 8(3): 19-1.
16.     نادران، الیاس. و فولادی، معصومه (1384). "ارائه یک مدل تعادل عمومی برای بررسی آثار مخارج دولت بر تولید، اشتغال و درآمد خانوارها". پژوهشنامه اقتصادی 5(19): 80-45.
 
ب) منابع و مآخذ لاتین
1.      Amano, R. A., Wirjanto, T. S. (1997). "Intratemporal Substitution and Government Spending". Review of Economics and Statistics 79(4): 605-609.
2.      Amano, R. A., Wirjanto, T. S. (1997). "Government Expenditures and the Permanent-Income Model". Review of Economics Dynamics 1(3): 719-730.
3.      Alessandro, A. (2010). "How Can Government Spending Affect Private Consumption? A Panel Cointegration Approach". European Journal of Economics, Finance and Administrative Science18(1): 40-57.
4.      Auteri, M., Costantini, M. (2010). "A Panel Cointegration Approach to Estimating Substitution Elasticities in Consumption". Economic Modelling 27(3): 782-787.
5.      Bailey, M. J. (1971). National Income and the Price Level, New York, McGraw-Hill.
6.      Barro, R. J. (1981). "Output Effects of Government Purchases". Journal of Political Economy 89(6): 1086-1121.
7.      Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley & Sons Inc, (Eds), New York, USA.
8.      Baltagi, B H. Moscone, F. (2010). "Health Care Expenditure and Income in the OECD Reconsidered: Evidence from Panel Data". Economic Modelling 27(4): 804-811.
9.      Breitung, J. (2002). "Nonparametric Tests for Unit Roots and Co Integration". Journal of Econometrics 108(2): 343-363.
10.  Brown, A., Wells, G. (2008). "Substitution between Public and Private Consumption in Australian States". Conf paper, Australasian Meeting of the Econometric Society, Wellington, New Zealand.
11.  Dahmardeh, N., Pahlavani, M., Mahmoodi, M. (2011). "Government Spending and Private Consumption in Selected Asian Developing Countries". International Research Journal of Finance and Economics 64(1): 140-147
12.  Eriksson, A. (2006). "A Panel Cointegration Analysis of the Relation between Private and Government Consumption". Working Papers, Department of Economics, Lund University.
14.  Furceri, D., Sousa, R. (2009). "The Impact of Government Spending on the Private Sector: Crowding-out versus Crowding-in Effects". NIPE Working Papers No, 6
15.  Garcia, A., Ramajo, J. (2005). "Fiscal Policy and Private Consumption Behaviour: The Spanish Case". Empirical Economics 30(3): 115–135.
16.  Ho, T.W. (2001). "The Government Spending and Private Consumption: a Panel Cointegration Analysis". International Review of Economics & Finance 10(1): 95-108.
17.  Im, K. S., Pesaran, M. H., Shin, Y. (2003). "Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels". Journal of Econometrics 115: 53-74.
18.  Kao, C. (1999). "Spurious Regression and Residual-Based Tests for Cointegration in Panel Data". Journal of Econometrics 90(1): 1-44.
17.  Kao C, Chiang M. (2000). "On the Estimation and Inference of a Cointegrated Regression in Panel Data". Advances in Econometrics 15(2): 179–222.
18.  Karras, G. (1994). "Government Spending and Private Consumption: Some International Evidence". Journal of Money, Credit and Banking 26: 9-22.
19.  Kormendi, R. C. (1983). "Government Debt, Government Spending, and Private Sector Behavior". The American Economic Review 73: 994-1010.
20.  Kwan, Y. K. (2006). "The Direct Substitution between Government and Private Consumption in East Asia". NBER Working Paper Series No, 12431.
19.  Levine, A. Lin, C. F., Chu C. S. (2002). "Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite Sample Properties". Journal of Econometrics 108: 1-24.
20.  Mahmud, M. N., Ahmed, M. (2012). "Government Expenditure and Household Consumption in Bangladesh through the Lens of Economic Theories: an Empirical Assessment". MPRA Paper No, 36035.
21.  Nieh, C.C., Ho, T.W. (2006). "Does the Expansionary Government Spending Crowd Out the Private Consumption?: Cointegration Analysis in Panel Data". The Quarterly Review of Economics and Finance 46(1): 133-148.
22.  Okubo, M. (2003). "Intratemporal Substitution between Private and Government Consumption: the Case of Japan". Economics Letters 79(1): 75-81
23.  Pesaran, M.H., Shin, Y.(1999). An Autoregressive Distributed Lag Modeling Approach to Cointegration Analysis, Chapter 11, Cambridge University, Cambridge.
21.  Pesaran, M. H. (2007). "A Simple Panel Unit Root Test in the Presence ofCrosssection Dependence". Journal of Applied Econometrics 22(2): 265-312.
24.  Pedroni, P. (2004). "Panel Cointegration, Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis". Econometric Theory 20: 597-625.
25.  Phillips, P.C.B. Hansen, B.E. (1990). "Statistical Inference in Instrumental Variables Regression with I(1) Processes". Review of Economic Studies 57: 99-125.
26.  Ravn, M.O., Schmitt-Grohé, S., Uribe, M. (2012). "Consumption, Government Spending, and the Real Exchange Rate". Journal of Monetary Economics 59(3): 215-234.
27.  Schclarek, A. (2007). "Fiscal Policy and Private Consumption in Industrial and Developing Countries". Journal of Macroeconomics 29: 912-939.
28.  Stock, J. H. & M. W. Watson (1993). "A Simple Estimator of Co integrating Vectors in Higher Order Integrated Systems". Econometrica 61: 783 -820.
29.  Westerlund, J. (2007). "Testing for Error Correction in Panel Data"Oxford Bulletin of Economics and Statistics 69(6): 709-748.
30.  Westerlund, J., Edgerton, D, (2008). "A Simple Test for Cointegration in Dependent Panels with Structural Breaks". Oxford Bulletin of Economics and Statistics 70(5): 665-704.