دوره و شماره: دوره 11، شماره 22، اسفند 1398، صفحه 1-384 

مقاله علمی

تحلیل اثر نامتقارن قیمت نفت و شکاف تورم بر نرخ ارز غیر رسمی در ایران

صفحه 33-62

10.22034/epj.2020.9891.1787

شهریار زروکی؛ آرمان یوسفی بارفروشی؛ امیر حسین فتح الله زاده


اثرات اقتصاد کلان بدهی دولت به بانک مرکزی در ایران

صفحه 99-125

10.22034/epj.2020.10195.1811

یونس سلمانی؛ کاظم یاوری؛ حسین اصغرپور؛ بهرام سحابی


مطالعه تاب‌آوری سیستم توزیع گاز طبیعی ایران

صفحه 299-334

10.22034/epj.2020.10858.1876

تیمور محمدی؛ حمید آماده؛ عاطفه تکلیف؛ خلیل قدیمی دیزج