دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، آذر 1390، صفحه 1-225 
تاثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر رشد اقتصادی ایران

صفحه 33-60

علی حسین صمدی؛ محسن رنانی؛ رحیم دلالی اصفهانی


ارتباط ساختار بازار و کارایی با سودآوری در صنعت بانکداری ایران

صفحه 61-86

محمدعلی دهقان دهنوی؛ سیدابراهیم حسینی نسب؛ کاظم یاوری؛ بهرام سحابی


نقش جنسیت در مشارکت اقتصادی و عوامل موثر بر اشتغال زنان در ایران

صفحه 189-213

حسین کاوند؛ محمدصادق عوضعلی پور؛ فاطمه زندی؛ مرجان دامن کشیده