دوره و شماره: دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-298 
5. تحلیلی بر ویژگی‌های سیاست‌های ضد فساد با تأکید بر ساختار نظم اجتماعی

صفحه 103-124

فرشاد مومنی؛ عباس شاکری؛ علی عرب مازار یزدی؛ سیدمحسن عظیمی دخت شورکی