دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تاثیر شوک های کلان اقتصادی بر مدیریت دارایی و بدهی در نظام بانکی با رویکرد مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

10.22034/epj.2024.20579.2491

محمدامین خلیلی؛ مصطفی سرگلزایی؛ محمدهاشم بت شکن؛ محمدعلی دهقان دهنوی


تاثیر تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران با تاکید بر نقش صندوق توسعه ملی: رویکرد مدل DSGE

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

10.22034/epj.2024.20548.2483

افسانه زارعی؛ محمدعلی فلاحی؛ سید سعید ملک الساداتی


مقررات بازار کار و اشتغال جوانان : شواهدی تجربی از منطقه منا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1403

10.22034/epj.2024.19552.2391

اکرم خادمی؛ کاظم یاوری؛ حسن حیدری


بررسی اثر قیمت های جهانی بر پویایی های اقتصاد ایران با تاکید بر تورم مواد غذایی در چارچوب مدل تعادل عمومی تصادفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1403

10.22034/epj.2024.20260.2449

باقر ادبی فیروزجائی؛ احمد غلامی