نمایه نویسندگان

آ

 • آذربایجانی، کریم بررسی اثر توسعه مالی بر سطح فقر: شواهدی از کشورهای عضو کنفرانس اسلامی [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 171-194]
 • آماده، حمید مطالعه تاب‌آوری سیستم توزیع گاز طبیعی ایران [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 299-334]

ا

 • ابطحی، سید یحیی تحلیل رفتار فشار بازار ارز در اقتصاد ایران: رویکرد مدل خودرگرسیون برداری آستانه‌ای (TVAR) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 1-24]
 • اصغرپور، حسین تأثیر اعتبارات اعطایی بانک‌ها بر رشد اقتصادی با توجه به سطح درآمد استان‌ها [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 125-150]
 • اصغرپور، حسین اثرات اقتصاد کلان بدهی دولت به بانک مرکزی در ایران [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 99-125]
 • اکبری مقدم، بیت الله قاعده سیاست بهینه پولی با لحاظ ناهمگنی انتظارات کارگزاران اقتصادی در قالب مدل‌های مبتنی بر رفتار کارگزاران [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 1-32]
 • الهی، ناصر اثر محدودیت اعتباری بنگاه بر بیکاری در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 227-262]
 • امراللهی، الهام تحلیل رفتار فشار بازار ارز در اقتصاد ایران: رویکرد مدل خودرگرسیون برداری آستانه‌ای (TVAR) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 1-24]

ب

 • بیرجندی، نگار اثر محدودیت اعتباری بنگاه بر بیکاری در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 227-262]
 • برقی اسکویی، محمد مهدی بررسی تاثیر صرفه‌های ناشی از تنوع در دارایی‌های بانکی بر معیار بازدهی بانک‌ها [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 159-190]
 • برهانی، لیلا بررسی وضعیت پایای اقتصاد ایران در شرایط بانکداری ذخیره کامل [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 191-225]

پ

 • پورعبادالهان، محسن تأثیر اعتبارات اعطایی بانک‌ها بر رشد اقتصادی با توجه به سطح درآمد استان‌ها [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 125-150]

ت

 • تکلیف، عاطفه مطالعه تاب‌آوری سیستم توزیع گاز طبیعی ایران [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 299-334]

ج

 • جعفری، مهدی تاثیر بهره‌وری کل عوامل تولید بر تجهیز منابع مالی در بازار سهام ایران [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 151-170]
 • جعفری صمیمی، احمد بازخورد درآمد دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده در سیاست حذف مالیات بر سود بنگاه‌ها [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 365-384]
 • جلیلی کامجو، سید پرویز ارزیابی رابطه بین نابرابری درآمد و نابرابری شادی، مطالعه موردی: ایران [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 77-101]
 • جمالی، سمیه بررسی اثر توسعه مالی بر سطح فقر: شواهدی از کشورهای عضو کنفرانس اسلامی [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 171-194]

ح

 • حاجی، غلامعلی نقش توسعه مالی در کاهش فقر ایران با استفاده از روش تحلیل مولفه‌های اصلی (PCA) [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 127-158]
 • حیدری، حسن بررسی عوامل مؤثر بر شفافیت سیاست پولی در کشورهای منتخب خاورمیانه [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 55-76]

خ

 • خداپرست مشهدی، مهدی بررسی سناریوهای تخصیص بهینه درآمد‌های نفتی در ایران با فرض وجود بیماری هلندی با رویکرد تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویا (DCGE) [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 335-364]
 • خلیلی عراقی، منصور سیاست پولی بهینه با لحاظ کارگزاران اقتصادی ناهمگن و اثرات آن بر فعالیت‌های حقیقی و کسب و کار در ایران [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 63-97]
 • خلیلی عراقی، منصور ناسازگاری زمانی سیاست پولی و اثرگذاری آن بر نوسانات نرخ ارز در ایران [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 217-240]

د

 • دهقان، الناز تاثیر تکانه‌های صرف ریسک، سیاست پولی، نفتی، عرضه و تقاضا بر نرخ ارز و تورم در ایران: در چارچوب قواعد تیلور و مک‌کالم [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 263-298]

ذ

 • ذوالقدر، حمید تأثیر اعتبارات اعطایی بانک‌ها بر رشد اقتصادی با توجه به سطح درآمد استان‌ها [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 125-150]

ر

 • رحیم زاده نامور، محسن ناسازگاری زمانی سیاست پولی و اثرگذاری آن بر نوسانات نرخ ارز در ایران [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 217-240]
 • رنج پور، رضا بررسی تاثیر صرفه‌های ناشی از تنوع در دارایی‌های بانکی بر معیار بازدهی بانک‌ها [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 159-190]

ز

 • زارع، هاشم تاثیر تکانه‌های صرف ریسک، سیاست پولی، نفتی، عرضه و تقاضا بر نرخ ارز و تورم در ایران: در چارچوب قواعد تیلور و مک‌کالم [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 263-298]
 • زروکی، شهریار تحلیل اثر نامتقارن قیمت نفت و شکاف تورم بر نرخ ارز غیر رسمی در ایران [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 33-62]

س

 • ستاری، امید بررسی عوامل مؤثر بر شفافیت سیاست پولی در کشورهای منتخب خاورمیانه [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 55-76]
 • ستاری، امید بررسی وضعیت پایای اقتصاد ایران در شرایط بانکداری ذخیره کامل [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 191-225]
 • سحابی، بهرام اثرات اقتصاد کلان بدهی دولت به بانک مرکزی در ایران [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 99-125]
 • سرلک، احمد نقش توسعه مالی در کاهش فقر ایران با استفاده از روش تحلیل مولفه‌های اصلی (PCA) [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 127-158]
 • سیفی، احمد بررسی سناریوهای تخصیص بهینه درآمد‌های نفتی در ایران با فرض وجود بیماری هلندی با رویکرد تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویا (DCGE) [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 335-364]
 • سلمانی، یونس اثرات اقتصاد کلان بدهی دولت به بانک مرکزی در ایران [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 99-125]

ش

 • شاکری، عباس تحلیلی بر ویژگی‌های سیاست‌های ضد فساد با تأکید بر ساختار نظم اجتماعی [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 103-124]
 • شاه آبادی، ابوالفضل تاثیر بهره‌وری کل عوامل تولید بر تجهیز منابع مالی در بازار سهام ایران [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 151-170]

ع

 • عباسی نژاد، حسین سیاست پولی بهینه با لحاظ کارگزاران اقتصادی ناهمگن و اثرات آن بر فعالیت‌های حقیقی و کسب و کار در ایران [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 63-97]
 • عرب مازار یزدی، علی تحلیلی بر ویژگی‌های سیاست‌های ضد فساد با تأکید بر ساختار نظم اجتماعی [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 103-124]
 • عظیمی دخت شورکی، سیدمحسن تحلیلی بر ویژگی‌های سیاست‌های ضد فساد با تأکید بر ساختار نظم اجتماعی [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 103-124]
 • علی حیدری بیوکی، طاهره تحلیل رفتار فشار بازار ارز در اقتصاد ایران: رویکرد مدل خودرگرسیون برداری آستانه‌ای (TVAR) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 1-24]
 • علمی، زهرامیلا عوامل مؤثر بر شکل‏گیری طبقات فقیر در ایران (رویکرد داده‌های شبه تابلویی) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 25-53]
 • علوی راد، عباس قاعده سیاست بهینه پولی با لحاظ ناهمگنی انتظارات کارگزاران اقتصادی در قالب مدل‌های مبتنی بر رفتار کارگزاران [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 1-32]

غ

 • غضنفری اقدم، کمال عوامل مؤثر بر شکل‏گیری طبقات فقیر در ایران (رویکرد داده‌های شبه تابلویی) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 25-53]

ف

 • فتح الله زاده، امیر حسین تحلیل اثر نامتقارن قیمت نفت و شکاف تورم بر نرخ ارز غیر رسمی در ایران [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 33-62]
 • فرید، داریوش شناسایی و ارزیابی عوامل موثر محیطی بر جذب سپرده بانکی [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 195-216]

ق

 • قدیمی دیزج، خلیل مطالعه تاب‌آوری سیستم توزیع گاز طبیعی ایران [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 299-334]
 • قزلباش، اعظم بررسی سناریوهای تخصیص بهینه درآمد‌های نفتی در ایران با فرض وجود بیماری هلندی با رویکرد تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویا (DCGE) [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 335-364]

ک

 • کانور، رویا قاعده سیاست بهینه پولی با لحاظ ناهمگنی انتظارات کارگزاران اقتصادی در قالب مدل‌های مبتنی بر رفتار کارگزاران [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 1-32]
 • کشاورز، مسعود نرخ مشارکت نیروی کار و اثرگذاری سیاست پولی بر متغیرهای بازار کار در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 271-298]
 • کشاورز، هادی نرخ مشارکت نیروی کار و اثرگذاری سیاست پولی بر متغیرهای بازار کار در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 271-298]

گ

 • گودرزی فراهانی، یزدان سیاست پولی بهینه با لحاظ کارگزاران اقتصادی ناهمگن و اثرات آن بر فعالیت‌های حقیقی و کسب و کار در ایران [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 63-97]

م

 • محرم جودی، نازیلا بررسی تاثیر صرفه‌های ناشی از تنوع در دارایی‌های بانکی بر معیار بازدهی بانک‌ها [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 159-190]
 • محمدی، تیمور مطالعه تاب‌آوری سیستم توزیع گاز طبیعی ایران [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 299-334]
 • محمودی نیا، داود بررسی وضعیت پایای اقتصاد ایران در شرایط بانکداری ذخیره کامل [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 191-225]
 • میرزاپور باباجان، اکبر قاعده سیاست بهینه پولی با لحاظ ناهمگنی انتظارات کارگزاران اقتصادی در قالب مدل‌های مبتنی بر رفتار کارگزاران [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 1-32]
 • مقدم، خشایار شناسایی و ارزیابی عوامل موثر محیطی بر جذب سپرده بانکی [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 195-216]
 • مهرآرا، محسن سرایت حباب: بررسی موردی بازارهای ارز و بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 241-270]
 • موتمنی، مانی بازخورد درآمد دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده در سیاست حذف مالیات بر سود بنگاه‌ها [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 365-384]
 • مولانا، سید مسیح نقش توسعه مالی در کاهش فقر ایران با استفاده از روش تحلیل مولفه‌های اصلی (PCA) [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 127-158]
 • مومنی، فرشاد تحلیلی بر ویژگی‌های سیاست‌های ضد فساد با تأکید بر ساختار نظم اجتماعی [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 103-124]

ن

 • نادمی، یونس ارزیابی رابطه بین نابرابری درآمد و نابرابری شادی، مطالعه موردی: ایران [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 77-101]
 • نجفی، زهرا بررسی اثر توسعه مالی بر سطح فقر: شواهدی از کشورهای عضو کنفرانس اسلامی [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 171-194]
 • نجفی زاده، سید عباس نقش توسعه مالی در کاهش فقر ایران با استفاده از روش تحلیل مولفه‌های اصلی (PCA) [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 127-158]
 • نیلچی، مسلم شناسایی و ارزیابی عوامل موثر محیطی بر جذب سپرده بانکی [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 195-216]

و

 • والهی، فروزان بازخورد درآمد دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده در سیاست حذف مالیات بر سود بنگاه‌ها [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 365-384]

ه

 • هاتفی مجومرد، مجید سرایت حباب: بررسی موردی بازارهای ارز و بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 241-270]

ی

 • یاوری، کاظم بررسی عوامل مؤثر بر شفافیت سیاست پولی در کشورهای منتخب خاورمیانه [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 55-76]
 • یاوری، کاظم اثرات اقتصاد کلان بدهی دولت به بانک مرکزی در ایران [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 99-125]
 • یوسفی بارفروشی، آرمان تحلیل اثر نامتقارن قیمت نفت و شکاف تورم بر نرخ ارز غیر رسمی در ایران [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 33-62]